Numara : 104
Tarih : 29.12.2010

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2010/104

KONU Tahvil İhracına Teşvik Sağlayan Kararname Yayımlandı.

29 Aralık 2010 tarihli ve 27800 sayılı Resmi Gazete’de 2010/1182 sayılı Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı.

Söz konusu Kararname ile, tam mükellef kurumlar tarafından finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilecek faizlere uygulanacak tevkifat oranları, söz konusu tahvillerin vadeleri esas alınmak suretiyle yeniden belirlenmiştir.

Bu kapsamda, yurtdışında ihraç edilen tahvillerin kademeli olarak vadesi uzadıkça, daha düşük oranda tevkifat uygulanması yönünde belirleme yapılmıştır.

1. Tam Mükellef Kurumlar Tarafindan Yurt Dışında İhraç Edilen Tahviller

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

  • Vadesi 1 yıla kadar olanlardan elde edilen faizlerden % 10,
  • Vadesi 1 yıl ile 3 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerden %7,
  • Vadesi 3 yıl ile 5 yıl arası olanlardan elde edilen faizlerden %3,
  • Vadesi 5 yıl ve daha uzun olanlardan elde edilen faizlerden %0,
  • Yukarıdaki belirtilenler dışında kalanlar için % 10

oranında tevkifat uygulanacaktır.

Ayrıca bu bağlamda Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67 nci maddesine ilişkin olarak yayımlanan (30/09/2010 tarihli ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen) 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararname'nin eki Karar'ın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

3) (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar [(c) bendinde sayılanlar hariç] tarafından elde edilen kazançlar için %10,

Yeni düzenleme:

3) (2) ve (3) numaralı fıkralarda yer alan oran; tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumlar [(c) bendinde sayılanlar hariç] tarafından elde edilen kazançlar (yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilenler hariç ) için %10,

Görüldüğü üzere, Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67 nci maddesine ilişkin olarak yapılan değişiklik, tevkifat oranına yönelik bir değişiklik olmayıp, ilgili bent kapsamında elde edilen kazançların yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen kazançları kapsamadığı açıklanmıştır.

Kararname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği için bu tarihten itibaren ödenecek faizlerden yukarıdaki oranlar üzerinden tevkifat yapılacaktır.

2. BSMV Nispetlerinde Yapılan Değişiklikler

Yukarıda yapılan açıklamaların yanı sıra Türkiye’de ihraç edilmiş Türk Lirası cinsinden tahvillerin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi bakımından elden çıkarılması veya repo işlemine tabi tutulması dolayısıyla ödenmesi gereken BSMV oranının hazine bonosu ve devlet tahvillerinde olduğu gibi yüzde 5'ten yüzde 1'e indirilmiştir.

Bu doğrultuda Gider Vergileri Kanunu'nun 33 üncü maddesinde yer alan BSMV nispetleri hakkındaki 98/11591 sayılı Kararname'nin eki Karar'ın 1 inci maddesinin (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiş ve mevcut (f) bendi (h) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

Eklenen bentler:

f) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahvillerin geri alım ve satım taahüdü ile iktisap veya elden çıkarılması karşılığında lehe alınan paralar üzerinden % 1,

g) Yurt içinde Türk Lirası cinsinden ihraç edilen tahvillerin vadesi beklenmeksizin satışı nedeniyle lehe alınan paralar üzerinden % 1,

Kararname yayım tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği için bu tarihten itibaren nakden veya hesaben alınan tüm faizlerden yukarıdaki oranlar üzerinden BSMV ödenecektir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

2010/1182 sayılı Karar

2010/1182 sayılı Karar’ın Eki

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve " Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited " (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.