Numara : 84
Tarih : 15.5.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/84

KONU: Özel Amaçlı Kullanılan Yat, Kotra ve Her Türlü Motorlu Teknelerden Alınan MTV’nin Kaldırılmasını da Öngören 5897 Sayılı Kanun Mecliste Kabul Edildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 06.05.2009 tarihinde kabul edilen 5897 sayılı Kanun henüz Resmi Gazetede yayınlanmamış olmakla birlikte 11.05.2009 tarihinde onay için Cumhurbaşkanlığına gönderilmiş olup denizcilik sektörünün gelişmesine yönelik önemli değişiklikler öngörmektedir.

Bilgilerinize sunulan Kanunla öngörülen önemli değişiklikler özetle şunlardır:

  • Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli olanlar ve Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticari veya özel kullanıma mahsus gemi, deniz ve iç su araçlarının, Denizcillik Müsteşarlığınca liman başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak “bağlama kütükleri” ne kayıt zorunluluğu getirilmektedir.
  • Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi ve deniz araçlarının mülkiyet devrini amaçlayan sözleşmelerin ilğili liman başkanlıklarında ve yine her hangi bir liman başkanlığının yetki alanı içinde bulunmayan iç sulardaki iç su araçlarının ilğili belediye başkanlıkları huzurunda yapılması zorunluluğu aranmaktadır.
  • Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nda değişiklik yapılarak özel amaçlı kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerden alınan motorlu taşıtlar vergisinin kaldırılması bunun yerine muhtemel vergi kaybının önlenmesi içi bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarından ruhsat harcı alınması öngörülmektedir. Harç, bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların yıllık olarak yapılması öngörülen vizelerinden alınacaktır. Harcın miktarı gemi, deniz ve iç su aracının boyuna göre belirlenmektedir.

Sözkonusu Kanun Cumhurbaşkanlığı onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra 30.06.2009 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Kanunda belirtilen uygulama esasları ise aşağıdaki gibidir.

1-Kayıt için başvuru ;

Mevcut gemi, deniz ve iç su aracı için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay, yeni kayıt altına alınacak veya kayıt değişikliği yapılacak gemi, deniz ve iç su aracı için iktisap tarihinden itibaren bir ay içerisinde malik veya işleteni tarafından yazılı olarak yapılır. Bu sürelerde kayıt başvurusunda bulunulmayan gemi, deniz ve iç su araçları, ilgili liman başkanlığınca; yukarıdaki fıkrada belirtilen iç sularda ise ilgili belediyelerce resen tescil edilir.

Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin ilgili liman veya belediye başkanlıkları huzurunda yapılması zorunludur. Aksi takdirde sözleşme geçersiz olur.

2-Ruhsat ;

Bağlama kütüğüne kayıt edilecek her bir gemi, deniz ve iç su aracı için ruhsatname düzenlenir. Ruhsatnameler bağlama kütüğünün tutulduğu liman başkanlığı veya belediye tarafından her yıl vize edilir. Vizenin geçerlilik süresi bir yıldır. Süresinde vize edilmeyen ruhsatnameler geçersizdir.

3- Harç Bedeli;

Ruhsatname ve bunların vizeleri, 02.07.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (8) sayılı tarifenin “XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerden alınacak harçlar” bölümünde belirlenen harca tabidir. Ruhsatname ve vize işlemleri yapılabilmesi için harcın peşin olarak ödenmesi gerekir. Ruhsatnamenin düzenlendiği yıl ayrıca vize harcı alınmaz. Özel kullanıma tahsisli gemi, deniz ve iç su araçları için düzenlenen ruhsatnameler beş yıla kadar vize edilebilir ve bu durumda harç, içinde bulunan yıl tarifesi esas alınarak her yıl için ayrı ayrı hesaplanarak tahsil edilir. Ruhsatnameyi düzenleyen veya vize işlemlerini yapan kamu görevlileri, harcın ödenmesinden mükellefle birlikte müteselsilen sorumludur. Bağlama kütüğüne kayıtlı ve geçerli ruhsatnameye sahip gemi, deniz ve iç su araçları, her türlü gemi sağlık resmi ve fener ücretinden muaftır.

XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:

10.08.1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre oluşturulan bağlama kütüklerine kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarına verilecek ruhsatnamelerden ve bunların vizelerinden (Gemi, deniz ve iç su araçlarının boyuna göre):

5 metreden 9 metreye kadar olanlardan (200 TL)

9 metreden 12 metreye kadar olanlardan (400 TL)

12 metreden 20 metreye kadar olanlardan (800 TL)

20 metreden 30 metreye kadar olanlardan (1.600 TL)

30 metreden büyük olanlardan (3.200 TL)

alınır.

Aracın boyunun tesbitinde bir metreden küçük değerler dikkate alınmaz. Münhasıran deniz taşımacılığı ve balıkçılık faaliyetinde kullanılan gemi, deniz ve iç su araçları için alınacak ruhsatname ve yapılacak vize işlemleri bu bölümdeki harçlardan müstesnadır.

5897 sayılı kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.