VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2009/81
 

KONU: Vergi Levhalarının 1 Haziran 2009 Tarihine Kadar Tasdik Ettirilmesi Gerekmektedir.

Mart 2009’da Gelir Vergisi Beyannamesi, Nisan ayında Kurumlar Vergisi Beyannamesi veren mükellefler, 2008 yılına ilişkin matrahlarını ve vergilerini gösteren Vergi Levhalarını 1 Haziran 2009 tarihine kadar tasdik ettirmelidirler.

Vergi Levhası Tasdiki ile ilgili süreler aşağıdaki gibidir.

a. Hesap Dönemi Takvim Yılı Olanlar

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu’nun 5 nci maddesi ve 142 seri no.’lu VUK Genel Tebliğine göre Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar, vergi tarhına esas olan kazanç tutarı ile bunlara isabet eden vergi miktarını gösteren levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına, iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde TASDİK ettirip ASMAK zorundadırlar.

b. Özel Hesap Dönemi Olanlar

Özel Hesap dönemine tabi mükellefler ise vergi levhalarını en geç yıllık beyanname verme sürelerini takip eden bir ay içinde tasdik ettirerek iş yerlerine asacaklardır.

c. İş Değişiklikleri Olanlar

Mükellefin iş nevi, işyeri adresi veya bağlı bulunduğu vergi dairesinin değişmesi halinde bu değişiklik, değişikliğin husule geldiği tarihten itibaren bir ay içinde bağlı bulunulan vergi dairesine bildirilerek tasdik ettirilecektir.

d. Yeni Mükellefiyet Tesis Ettirenler

Her ne şekilde olursa olsun yıl içinde mükellefiyet tesis ettirenler, mükellefiyetlerinin tesis edildiği tarihten itibaren bir ay içinde vergi levhası tasdik ettirmek ve asmak mecburiyetindedirler.

Ancak vergi levhası tasdik işlemlerinin her yıl Mayıs ayının son günlerinde vergi dairelerinin iş yükünü arttırdığı ve mükellefler açısından da zaman kaybına yol açtığı gözlemlenerek Vergi Usul Kanunun 272 sıra no.’lu Genel Tebliğ ile aynı kanuni sürelerde mükelleflerin 3568 sayılı Kanun çerçevesinde sözleşme ile bağlı bulundukları Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerine ve Yeminli Mali Müşavirlerine de levha tasdiki yaptırabilecekleri açıklanmıştır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.