VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/ 80

KONU: Emlak, Çevre Temizlik, Veraset ve İntikal Vergilerinin 1.Taksitlerinin Ödenmesi 1 Haziran 2009 Tarihine Kadar Yapılabilecektir.

Mayıs ayında ödenmesi gereken Emlak Vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi ile konutlar dışındaki binalardan alınan Çevre Temizlik Vergisinin 2009 yılına ilişkin 1. taksitlerinin ödemesi ve Vergi Levhalarının tasdik ettirilmesi, 31 Mayıs 2009 tarihinin hafta sonuna gelmesi nedeniyle 1 Haziran 2009 Pazartesi günü akşamına kadar yapılabilecektir.

1. Emlak Vergisi 1. Taksidinin Ödenmesi

Bina, arsa ve arazilere ilişkin Emlak Vergileri ilgili belediyelerce Emlak Vergisi kanunun 29 ncu maddesine göre vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh edilmekte olup, mükelleflerce ilki Mayıs ayında ikincisi Kasım ayında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir. Bu nedenle 2009 yılının Emlak Vergisi 1. taksidinin en geç 1 Haziran 2009 Pazartesi günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, ödenmesi gereken Emlak Vergisinin % 10’u tutarında “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı” nın da Emlak Vergisi tutarları ile birlikte ödenmesi gerekmektedir.

Emlak Vergisi Kanununun 29 ncu maddesine göre, Emlak Vergisi matrahları; Bakanlar Kurulunca yetki kullanılmadığı takdirde, her yıl yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde arttırılmak suretiyle tespit edilmektedir.

Buna göre 2008 yılı için değerleme oranı yüzde 12’nin yarısı yüzde 6 oranında 2008 yılı Emlak Vergisi matrahlarına uygulanmak suretiyle 2009 yılı vergi matrahlarına ulaşılacaktır.

Mükelleflerin, pratik olması açısından, 2008 yılında ödedikleri 1.taksit Emlak Vergisi tutarını yüzde 6 oranında arttırarak, Emlak Vergisi 2009 yılı 1.taksit tutarını hesaplamaları mümkündür.

Kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskenleri için yüzde sıfır olan Emlak Vergisi oranı henüz değişmediğinden 2009 yılında da söz konusu kişilerce Emlak Vergisi ödenmeyecektir.

2. Çevre Temizlik Vergisinin 1. Taksidinin Ödenmesi

Belediye Gelirleri Kanununun 44 ncü maddesine göre işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait Çevre Temizlik Vergisi de Emlak Vergisi taksitleri ile birlikte ödenmektedir. Bu nedenle (konut haricindeki) işyeri binalarına ilişkin Çevre Temizlik Vergisinin 1.taksidi 1 Haziran 2009 Pazartesi günü akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.

Bilindiği üzere, konutlara ait çevre temizlik vergisi ise, su faturalarında ayrıca gösterilmek suretiyle tahsil edilmektedir.

3. Veraset ve İntikal Vergisi 1.Taksidinin Ödenmesi

Karşılıksız (ivazsız) intikallerden alınan Veraset ve İntikal Vergisi, VİV Kanunu gereği mükelleflerin beyanına göre tarh ve tahakkuk ettirilmekte ve 3 yılda her yıl Emlak Vergisi taksit süreleri olan Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenmektedir.

2009 yılına ilişkin ilk Veraset ve İntikal Vergisi taksidi 1 Haziran 2009 Pazartesi günü akşamına kadar ödenebilecektir.

Stopaja tabi olan; yarışma ve çekilişlerde kazananlara ödenecek ikramiyeler ile futbol müsabakalarına ve at yarışlarına ait müşterek bahisler dolayısı ile dağıtılacak ikramiyelerden kesilen vergiler, ertesi ayın 20. günü akşamına kadar vergi sorumluları için verilen “Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi” ile beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.