VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/79

KONU: İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde ÖİV Uygulamasına İlişkin Açıklamaların Yer Aldığı 5 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

2009/48 no.lu sirkülerimizden hatırlanacağı üzere 5838 sayılı Kanunun 14. maddesi ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun, “Özel İletişim Vergisi” ile ilgili 39. maddesinin (c) bendi değiştirilmiş, maddeye (d) bendi eklenmiş ve maddenin ikinci fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirilmişti.

c)Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 5,

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer telekomünikasyon hizmetleri % 15,”

“Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi halinde, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirir. Bakanlar Kurulu,% 25 ve % 15 oranlarını ayrı ayrı veya birlikte %5’e, % 5 oranını ise sıfıra kadar indirmeye ve bu oranları kanuni oranlarına kadar artırmaya yetkilidir.”.

Bu kez Maliye Bakanlığı, söz konusu düzenleme uyarınca, 2 Mayıs 2009 tarihli ve 27216 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 seri no.lu ÖTV Genel Tebliği ile kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetlerinde ÖİV uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.

Bu açıklamalar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

1. İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmetlerinde ÖİV Uygulaması

İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti, kullanıcılara internet şebekesi üzerinden sunulan internet erişim hizmeti olarak tanımlanmaktadır. İnternet servis sağlayıcılığı hizmeti vermek üzere yetkilendirilen işletmecilere verilen internet erişim hizmeti de Gider Vergileri Kanununun, “Özel İletişim Vergisi” ile ilgili 39. maddesinin (c) bendi kapsamında olup %5 oranında ÖİV'ye tabidir.

1.1. GSM Operatörleri Dışındaki İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunmaya Yetkili İşletmeciler Tarafından Verilen İnternet Erişim Hizmeti

1/3/2009 tarihinden itibaren kablolu, kablosuz internet servis sağlayıcılığı hizmeti sunan işletmeciler tarafından verilen internet erişim hizmetlerinde % 5 oranında ÖİV’ye tabidir.

1.2. GSM Operatörleri Tarafından Verilen İnternet Erişim Hizmetlerinde ÖİV Uygulaması

GSM operatörleri imtiyaz sözleşmelerinde yer alan yetki çerçevesinde abonelerine internet erişim hizmeti verebilmektedir.
 
GSM operatörleri tarafından verilen her nevi mobil telekomünikasyon işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli kart satışları dahil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri % 25 oranında ÖİV’ye tabidirler; ancak bu mükellefler 1/3/2009 tarihinden itibaren verdiği internet erişim hizmetlerinde ise bu hizmetlerin ayrıştırılabilmesi şartıyla % 5 oranında ÖİV’ye tabi olacaklar.

1.2.1. GSM Operatörleri Tarafından Faturalı Hat Abonelerine Verilen İnternet Erişim Hizmetlerinde ÖİV Uygulaması

GSM operatörlerince faturalı hat abonelerine 1/3/2009 tarihinden sonra verilen internet erişim hizmet bedelleri üzerinden % 5 oranında ÖİV hesaplanacaktır.

GSM operatörleri tarafından internet erişim hizmetleri ile diğer haberleşme hizmetlerinin teknik olarak ayrıştırılması ve faturalarda her iki hizmet grubunun ayrıca gösterilerek, her bir kısım üzerinden ait oldukları oranda ÖİV hesaplanması gerekmektedir.

1.2.2. GSM Operatörleri Tarafından Ön Ödemeli Hat Abonelerine Verilen İnternet Erişim Hizmetlerinde ÖİV Uygulaması

Ön ödemeli hat aboneleri için çıkarılan hazır kartlarla internet erişim hizmetleri ile birlikte diğer haberleşme hizmetleri de verilebilmektedir.

Kullanıcıya sunulan hazır kartların;

a) internet erişim hizmeti ve diğer haberleşme hizmetleri için birlikte kullanılabilmesi halinde kart bedeli üzerinden % 25,

b) sadece internet erişim hizmeti amacıyla kullanılabilir olması, başka bir ifadeyle konuşma, kısa mesaj vb. diğer hizmetler için kullanılmaya imkan vermemesi halinde kart bedeli üzerinden % 5,

oranında ÖİV hesaplanacaktır.

Ayrıca tebliğde, 5838 sayılı Kanunla 6802 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinde yapılan ve internet servis sağlayıcılığı hizmetlerindeki ÖİV oranını % 5 olarak belirleyen değişiklik 1/3/2009 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, bu tarihten sonra teslim edilen ve münhasıran internet erişimine imkan veren ön ödemeli kartlarda ÖİV oranı % 5 olarak uygulanabileceği ve 1/3/2009 tarihinden önce teslim edilmiş bulunan ön ödemeli kartlar nedeniyle herhangi bir iade işlemi yapılmayacağı belirtilmiştir.

Konuyla ilgili mevzuata aşağıdaki linkler vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

5 Seri No.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği

5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Gider Vergileri Kanunu Madde 39


Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.