VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/73

KONU: 31.03.2009 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar
 

Vergi Usul Kanunu’nun Değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.

· Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

- Hisse Senetleri

- Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri

- Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler

· Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler

Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.

· İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler

Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri İMKB tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda İMKB’de son işlem günü olan 31.03.2009 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 1 inci Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.

Devlet İç Borçlanma Senetleri

VALÖR*

TAHVİL TANIMI

TAKAS FİYATI**

31.03.2009

TRT080409T17

99,782

31.03.2009

TRT060509T18

98,944

31.03.2009

TRB240609T15

97,477

31.03.2009

TRB150709T15

96,768

31.03.2009

TRT150709T15

96,751

31.03.2009

TRT050809T16

96,112

31.03.2009

TRB190809T10

95,678

31.03.2009

TRB090909T11

95,067

31.03.2009

TRT071009T51

94,049

31.03.2009

TRT181109T16

92,763

03.04.2009

TRT251109F13

102,158

31.03.2009

TRT130110T10

90,853

03.04.2009

TRT200110F17

102,861

31.03.2009

TRT100210T12

104,019

31.03.2009

TRT170210T15

103,798

31.03.2009

TRT030310T10

88,979

31.03.2009

TRT140410T16

87,662

31.03.2009

TRT230610T13

85,369

31.03.2009

TRT180810T18

104,745

31.03.2009

TRT031110T10

81,061

31.03.2009

TRT120111T10

106,371

31.03.2009

TRT190111T13

102,178

31.03.2009

TRT070911T19

103,308

31.03.2009

TRT150212T15

113,514

31.03.2009

TRT070312T14

103,104

31.03.2009

TRT260912T15

103,317

31.03.2009

TRT030413T16

112,137

31.03.2009

TRT260613T17

110,22

31.03.2009

TRT140813T19

102,994

31.03.2009

TRT280813T13

101,724

31.03.2009

TRT201113T16

106,422

31.03.2009

TRT260214T10

105,243

T.C. Eurobondlar

03.04.2009

US900123AL40

136,3229

03.04.2009

US900123AS92

112,0583

Özel Sektör Menkul Kıymetleri

31.03.2009

TRSTPFC31015

100,219

31.03.2009

TRSKCTF91010

106,77

* 31.03.2009 valörlü gözüken bono ve tahvillerin işlem günü de 31.03.2009’dur. 03.04.2009 valörlü gözüken bono ve tahvillerin işlem günü ise 31.03.2009 olduğundan, bu tahvil ve bonolar için 03.04.2009 valör tarihli fiyatlar dikkate alınmaktadır.

** İMKB Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır. Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.