Numara : 65
Tarih : 30.3.2009

VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2009/65

KONU: Model Yılı 1979 ve Daha Eski Olan Motorlu Araçların, Hurdaya Çıkarılması, Kayıt ve Tescillerinin Silinmesi İle İlgili 33 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayınlandı.

25.03.2009 tarih ve 27180 Sayılı Resmi Gazete’de 33 Seri No.lu “Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği” yayınlanarak; 5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesinde düzenlenen, model yılı 1979 ve daha eski motorlu araçların hurdaya çıkarılması, kayıt ve tescillerinin silinmesi ve bu araçlar ile ilgili 31.12.2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan vergi, gecikme zammı, gecikme faizi ile vergi cezalarının terkini ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğ ekinde 15 adet başvuru dilekçesi ve ilgili idarelerin verecekleri yazı formları bulunmaktadır. Tebliğin konusu, 5838 Sayılı Kanunun geçici 2. Maddesi ile ilgili olarak, 09.02.2009 tarih ve 2009/52 sayılı sirkülerimizde özet halinde duyurulmuştur.

33 Seri No.lu Motorlu Taşıt Vergisi Genel Tebliği ile açıklanan konular özet olarak aşağıdaki gibidir.

1. Hurdaya Çıkarılacak Taşıtlar

Tebliğde 5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesi kapsamında model yılı 1979 ve daha eski olan hurda olarak teslim edilebilecek taşıtlar;

- Otomobil

- Kaptıkaçtı

- Arazi Taşıtları ve benzerleri

- Motorsikletler

- Minibüs

- PanelVan

- Motorlu Karavan

- Otobüs ve benzerleri

- Kamyonet

- Kamyon

- Çekici ve benzerleri

olarak açıklanmıştır.

Ancak, bunlardan sadece aşağıda sayılanlar hurda olarak Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüğüne (MKEK) teslim edilebilecektir.

- Modeli 1979 ve öncesi yıllar olan, azami yüklü ağırlığı 3500 kg.’dan fazla olan yük ve eşya taşımak için imal edilmiş bulunan;

· Kamyon

· Tanker

· Çekici

- Modeli 1979 ve öncesi yıllar olan, sürücüsü dahil 16 adet ve üzeri oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan;

· Otobüs cinsi motorlu taşıtlar

Yukarıdaki belirleme, Ulaştırma Bakanlığınca 19.03.2009 tarih ve 27174 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin 56 No.lu Tebliğ” ile yapılmıştır. (Tebliğ metni sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.)

2. Geçici 2. Madde Hükmünden Yararlanacak Olanlar

- Yukarıda 1.madde de sayılan araçlardan ilgili Trafik Sicilinde adlarına kayıt ve tescili bulunan,

- 28.02.2009 tarihi itibarıyle yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başkaca ticari veya mesleki faaliyetten dolayı mükellefiyeti bulunmayan,

- Yukarıda belirtilen araçları noter satış senedi ile veya kamu kurumlarından alan ve adlarına trafik kuruluşunda kaydı bulunmayan mükelleflerden 31.12.2009 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemini tamamlayan, yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço veya mesleki faaliyetinden dolayı mükellefiyeti olmayan,

- 1998 veya daha eski model olup 28.02.2009 tarihi itibarıyle mevcut olmayan veya motorlu araç vasfını kaybeden tescilli taşıt aracı bulunan,

- Taşıtları, 05.07.2003 tarihinden önce çalınan ve ilgili trafik tescil kaydında çalıntı bilgisi bulunan

- 25.05.1997 tarihinden önce taşıtını noter satış senedi ile satan ancak ilgili trafik tescil kaydı halen adına devam eden,

gerçek ve tüzel kişiler ile bunların mirası reddetmemiş mirasçıları 5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesinden yararlanabilecekttir.

Müracaatın, veli, vasi, kanuni temsilciler ile konuya ilişkin özel vekaletname ile tayin edilen vekillerce yapılması mümkündür. Ancak özel vekaletname ile yapılacak başvurularda bildirimin bizzat mükellef, veli veya vasi tarafından imzalanması gerekmektedir.

3. Geçici 2. Maddenin Uygulanma Esasları

5838 Sayılı Kanun’un Geçici 2. maddesi ile ekonomik ömrünü tamamlayan, karayolları ile trafik düzenine zarar veren taşıtların tasfiyesi planlanmıştır.

Geçici 2. maddeye göre hurdaya çıkarılacak araçların şartları kısaca aşağıda belirlenmiştir.

- Trafik tescili olan, 1979 ve daha eski model araçlar hurdaya ayrılabilir.

- İşlemler 28.02.2009 – 30.06.2010 döneminde yapılacaktır.

- Araçlar, İl Özel İdarelerine veya Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Hurda İşletmesi Müdürlüğüne bedelsiz teslim edilmelidir.

- Araç sahiplerinin (gerçek ve tüzel kişi) yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başka bir ticari ve mesleki mükellefiyetleri bulunmamalıdır.

- Yukarıdaki şartlarla hurdaya çıkan araçla ilgili olarak 31.12.2009 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan;

· Motorlu Taşıt Vergileri, (MTV)

· MTV Gecikme Zammı,

· MTV Gecikme Faizi,

· Vergi Cezası,

· 31.12.2008 Tarihine kadar Tescil Plakasına kesilen idari para cezaları,

terkin edilecektir.

- 28.02.2009 tarihinden önce ödenmiş olan motorlu taşıt vergileri, gecikme zam ve faizleri, vergi cezaları ile idari para cezaları, red ve iade edilmez. İdari para cezaları Karayolları Trafik Kanunu’nun 116. maddesine tescil plakasına tutanak ile kesilen cezalardır.

- Hurda işlemleri ve buna ilişkin düzenlenecek kağıtlar her türlü vergi resim ve harçtan müstesnadır.

- Geçici 2. madde kapsamında yapılan motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30/a bendi uygulanmaz. Diğer bir ifade ile bu araçların alış vesikalarında gösterilen KDV tutarları ile ilgili herhangi bir düzeltme yapılmayacaktır.

- Noter satış senedi ile araç sahibi olanlar 31.12.2009 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlamaları halinde madde hükmünden yararlanabileceklerdir. Bu tarihe kadar tescil işlemi tamamlanmayanlar madde hükmünden yararlanamayacaklardır.

- Tescil kayıtları silinen taşıtlar üzerinde 6183 sayılı AATUHK’ya göre tatbik edilmiş hacizler kaldırılır. Bunun dışında üçüncü şahıslar tarafından mülkiyeti muhafaza, rehin, haciz gibi benzeri şerhlerin bulunması halinde bu şerhler kaldırılmakdıkça madde hükmünden yararlanılmaz.

Tebliğin müteakip bölümleri tamamen başvuru prosedürlerine ilşikin olup konu başlıkları ve konuya ilişkin tanzim olunacak ek form aşağıda belirtilmiştir. Konular hakkında detay bilgiler, sirkülerimize ekli 33 seri no.lu MTV Genel Tebliğinde yer almaktadır.

4. Model Yılı 1979 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

4.1 Mükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler

- Vergi Dairesine Başvuru (Ek:1)

· Başvuru 30.06.2010 tarihine kadar yapılır.

· 28.02.2009 tarihi itibariyle yük ve yolcu taşımacılığı dışında bilanço esasına göre defter tutmayı gerektiren başka bir faaliyeti olmadığına ilişkin yazı alınır.

- Trafik Tescil Kuruluşuna Başvuru (Ek:2)

(Ek:4) MKEK’e teslim (Ek:3)

- İl Özel İdarelerine veya MKEK Hurda Müdürlüklerine Başvuru

· İl Özel İdarelerine Başvuru (Ek:5) (Ek:6) (Ek:7)

· MKEK Hurda Müdürlüklerine Başvuru (Ek:8)

4.2 Vergi Dairelerince Yapılacak İşlemler

· Mükellef başvuruları üzerine yapılacak işlemler

· Mükellefin motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesince yapılacak işlemler

4.3 İl Özel İdareleri ve MKEK Hurda Müdürlükleri Tarafından Yapılacak İşlemler

· İl Özel İdarelerince Yapılacak İşlemler (Ek:9)

· MKEK Hurda Müdürlüklerince yapılacak işlemler

4.4 Trafik Tescil Kuruluşları Tarafından Yapılacak İşlemler (Ek:4)

5. Mevcut Olmayan veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

5.1 Taşıtın Mevcut Olmaması Veya Motorlu Taşıt Vasfını Kaybetmiş Olması Halinde Yapılacak İşlemler (Ek:10) (Ek:11) (Ek:12, 13, 14, 15)

· Durum kanaat verici vesika ile belgelenir.

· Motorlu Taşıtlar Vergisi asıllarının 1\4 ‘ü 31.12.2009 tarihine kadar ödenir.

5.2 Taşıtın Varlığının Tespiti Halinde Yapılacak İşlemler

· Trafik tescil kaydı yapılır.

· Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar hakkında işlem yapılır.

· MTV mükellefiyeti tesis edilerek gerekli tarhiyatlar Ocak ayı itibariyle yapılarak takibe alınır.

6 05.07.2003 Tarihinden Önce Çalınan Motorlu Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

· Ödenmemiş MTV, gecikme zam ve faizleri ile cezalar terkin edilir.

7 . 25.05.1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senediyle Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler

· Mükelleflerin başvurusu üzerine vergi ve cezalar terkin edilir.

· Tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmez.

8 Gerçeğe Aykırı Bildirimde Bulunanlar İle Madde Hükmüne Aykırı İşlem Tesis Edenler Hakkında Uygulanacak Cezai Hükümler

· Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar için Türk Ceza Kanunu’nun 206. maddesi uygulanır. Türk Ceza Kanunu’nun “Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan” başlıklı 206. maddesi hükmü aşağıdaki gibidir.

“Madde 206: Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi , 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.”

· İl Özel İdareleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hale getirmeyenler ve gerekli tedbiri almayanlar için Türk Ceza Kanunu’nun 257. maddesi uygulanır.

MADDE 257. - (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan hâller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) İrtikâp suçunu oluşturmadığı takdirde, görevinin gereklerine uygun davranması için veya bu nedenle kişilerden kendisine veya bir başkasına çıkar sağlayan kamu görevlisi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır.”

33 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.

5838 Sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

2009/52 Sayılı sirkülerimize ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.