Numara : 61
Tarih : 20.3.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/61

KONU: 5838 Sayılı Kanun ile 5084 Sayılı Teşvik Kanununda Yapılan Değişiklikler ve Teşvik Uygulama Süreleri Hakkında 1 No.lu Sirküler Yayınlandı.
  
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde 1 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirküleri” yayınlanmış olup aşağıdaki konulara açıklık getirmiştir.

1. 5838 sayılı Kanun ile; 5084 sayılı Kanun’un 3. maddesindeki Gelir Vergisi Stopaj teşviki süresi 01.04.2005 tarihinden itibaren yeni işe başlayanlar ile 01.04.2005 tarihinden önce işe başlamış olan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için 31.12.2009 tarihine kadar uzatılmıştır.

2. 5084 sayılı Kanun’un 7. maddesi (h) fıkrasında 5838 sayılı Kanun ile yapılan değişikliğe göre 5084 sayılı Kanun kapsamına giren illerdeki yeni yatırımlar nedeniyle uygulanacak vergi teşvik süreleri aynı Kanun’un 3. maddesinde yer alan süreye bakılmaksızın;

· 31.12.2004 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 31.12.2009 tarihine kadar,

· 01.01.2005 – 31.12.2007 tarihleri arasında tamamlanan yatırımlar için 5 yıl süre ile,

· 31.12.2008 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 4 yıl süre ile,

· 31.12.2009 tarihine kadar tamamlanan yatırımlar için 3 yıl süre ile

uygulanacağı açıklanmıştır.

3. Çanakkale ilinin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde, 5084 sayılı Kanun’un 3. 4. ve 6. maddelerinde yer alan;

· Gelir Vergisi Teşviki,

· Sigorta Primi işveren hissesi teşviki,

· Enerji desteği

teşvikleri, 5615 sayılı Kanun’un yayın tarihinden (04.04.2007) itibaren 5 yıl süre ile, maddede yer alan şartları taşımaları kaydı ile geçerli olacaktır. Diğer bir ifade ile yukarıda belirtilen ilçelerdeki işletmeler 5084 sayılı Kanun’un yukarıda belirtilen teşviklerinden 5 yıl süre ile, 31.12.2012 tarihine kadar yararlanacaklardır.

4. 5084 sayılı kanuna göre Gelir Vergisi Stopaj Teşviki kapsamımdaki mükelleflerin (5838 sayılı kanunun geç yayınlanması nedeni ile) Ocak 2009 dönemi muhtasar beyannamelerine ilişkin olarak “Düzeltme Beyannamesi” vermeleri halinde VUK’un düzeltme hükümleri çerçevesinde “düzeltme” yapılarak ödenen stopajlar kendilerine red ve iade edilecektir.

Daha önce konu hakkında 2009/51 sayılı sirkülerimizde de açıklamalar yapılmıştır.

1 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.