Numara : 54
Tarih : 12.3.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/54

KONU: Anonim Şirketlerin “Kurucu Ortaklarının” 5510 Sayılı Kanunun 4-b Maddesine Göre Sigortalılıklarının Devam Edebilmesi için Müracaat Süresi 1 Nisan 2009 Tarihinde Doluyor
 

2008/187 sayılı sirkülerimizin 3 üncü maddesinde açıklandığı üzere, anonim şirketlerin 01.10.2008 tarihine kadar Bağ-Kur üyesi olan “kurucu ortaklarının” 5510 sayılı Kanun’un 4-b(3) maddesine göre sigortalılıklarının devam edebilmesi için en geç 1 Nisan 2009 tarihine kadar bu konuda talepte bulunmaları gerekmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun “Sigortalılık İşlemleri” ile ilgili 05.03.2009 tarih ve 2009/37 sayılı Genelgesinde “Anonim Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyesi Olan Ortakları” hakkındaki açıklamaları aynen aşağıdaki gibidir.

1479 sayılı Kanun’un mülga 24’üncü maddesi ile 01.10.2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortakları ve yönetim kurulu üyesi olan ortakları sigortalı sayılmakta iken, 5510 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi ile 01.10.2008 tarihinden itibaren sadece anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle sigortalı sayılmışlardır. Bu kapsamda sayılan kişiler, şirket yetkililerince yönetim kurulu üyeliğine seçildikleri tarihten itibaren en geç on beş gün içinde Kuruma bildirilecektir.

Anonim şirketlerde şirket ortağı olmayan yönetim kurulu üyeleri 4’üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmayacaklardır.

Örnek 1- (G) anonim şirketi 5 ortaklı olarak 21.01.2009 tarihinde kurulmuş olup, 26.01.2009 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında ortaklardan 3 kişi yönetim kurulu üyeliğine seçilmiştir. Bu kişilerin yönetim kuruluna seçildikleri tarih şirket yetkililerince 09.02.2009 tarihine kadar Kuruma bildirilecek, 3 yönetim kurulu ortağının sigortalılığı 26.01.2009 tarihinde başlatılacaktır.

Örnek 2- (H) anonim şirketinin pay ortağı iken 06.04.2009 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi nedeniyle aynı tarih itibariyle 4’üncü maddenin (b) bendi kapsamında sigortalı sayılan (I)’nın yönetim kuruluna seçildiği tarih şirket yetkililerince 20.04.2009 tarihine kadar Kuruma bildirilecek, (I)’nın sigortalılığı ise 06.04.2009 tarihinde başlayacaktır.

5510 sayılı Kanunun geçici 22’nci maddesi ile 1479 sayılı Kanuna göre 01.10.2008 tarihinden önce anonim şirketlerin kurucu ortağı olmaları nedeniyle sigortalı olanlardan, 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi kapsamında sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin 01.10.2008 tarihinden itibaren altı ay içinde (01.04.2009 tarihine kadar) Kuruma yazılı olarak talepte bulunmaları halinde, sigortalılıkları devam ettirilecektir. 01.04.2009 tarihine kadar talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise 01.10.2008 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

Örnek 1- (J) anonim şirketinin kurucu ortağı olması nedeniyle 04.02.2008 tarihinden itibaren 1479 sayılı Kanun gereğince kayıt ve tescili yapılan sigortalı (K), 5510 sayılı Kanuna tabi sigortalılığının devam ettirmek için 23.01.2009 tarihinde Kuruma dilekçe ile müracaat etmiştir. Bu sigortalının sigortalılığı 01.10.2008 tarihinden itibaren de kesintisiz olarak devam ettirilecektir.

Örnek 2- Örnek 1’deki sigortalının sigortalılığının devamı yönündeki dilekçesini 03.04.2009 tarihinde Kuruma vermesi halinde 6 aylık süre geçirilmiş olduğundan, anonim şirket kurucu ortağı olması sıfatıyla sigortalılığı 01.10.2008 tarihi itibariyle sona erdirilecektir.

Bu nedenle, anonim şirket kurucu ortaklarının 1 Nisan 2009 tarihine kadar ilgili birimlere müracaatlarını yapmaları gerektiğini tekrar hatırlatırız.

Söz konusu 2009/37 sayılı SGK Genelgesinde;

· Limited Şirket Ortakları

· Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin Komandite Ortakları

· Tarımsal Faaliyette Bulunanlar

· Köy ve Mahalle Muhtarları

· Jokey ve Antrenörler

· 04.10.2000 Tarihinden Önce Kanunla Kurulu Meslek Kuruluşu Kayıtlarına Göre Sigortalılıkları Başlatılanlar

hakkında da detay açıklamalar yer almaktadır.

2009/37 Sayılı SGK Genelgesine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.