VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/5

KONU Değişen katsayılara Göre 1 Ocak 2009 Tarihinden İtibaren Kıdem Tazminatı Tavanı ve Vergiden Müstesna Çocuk Zamları ile Aile Yardım Tutarları Yeniden Belirlendi.
  
31.12.2008 tarih ve 27097 mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5828 Sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile memur maaş katsayıları belirlenmiştir. Söz konusu 2009 yılı Bütçe Kanunu’nun 2l. maddesi ile belirlenen memur maaş katsayıları dönemler itibarıyle aşağıdaki gibidir.

Dönemler 01.01.2009 – 30.06.2009

01.07.2009 – 31.12.2009

Aylık Katsayısı : 0,053505

0,05592

Taban Aylık Katsayısı : 0,7084

0,74348

Bu katsayı değişiklikleri ; 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, kıdem tazminatı tavanı ve vergiden istisna çocuk yardımı ile aile yardımı tutarlarını da dönemler itibariyle aşağıdaki gibi değiştirmiştir.

1. 2009 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı

Dönemi

Tutarı (TL)

01.01.2009 - 30.06.2009

2.260,04

2. 2009 Yılının Birinci Yarısında Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.01.2009 – 30.06.2009

26,75

13,38

Bilindiği üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin 4. fıkrasında yer alan “Hizmet erbabına verilen çocuk zamları (Devletçe verilen miktarları aştığı takdirde fazlası vergiye tabi tutulur)” hükmü gereğince işverenlerce verilen çocuk zamları vergiden istisnadır. Devlet Memurları Kanununa göre (2) den fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmemektedir.
  
Buna göre yukarıda her bir çocuk için belirlenen tutarların 2’ den fazla çocuğa isabet edenden fazlası ücret olarak vergilendirilecektir.

3. Aile Yardımı : 01.01.2009 – 30.06.2009 Dönemi için 80,26 TL.’dir.

4. 2009 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminati Tavanı

Dönemi

Tutarı (TL)

01.07.2009 – 31.12.2009

2.365,16

5. 2009 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı

Dönemi

0 – 6 Yaş Tutarı (TL)

6 Yaşından Büyükler (TL)

01.07.2009 – 30.12.2009

27,96

13,98

6. Aile Yardımı 01.07.2009 – 31.12.2009 Dönemi : 83,88 TL’dir.

Bütçe Kanunu’nun 21.maddesi ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2008 yılı Aralık ayı Tüketici Fiyatları Endeksinin aynı yılın Haziran ayı Endeksine gore değişim oranının % 4’ü aşması halinde aşan kısmı telafi edecek katsayı değişikliklerini yapmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. Bakanlar Kurulunca katsayıların yeniden belirlenmesi durumunda istisna tutarlarının yeniden belirleneceği tabiidir.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.