VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/48

KONU: 5838 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Yapılan Değişiklikler

28.02.2009 tarih ve 27155 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5838 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Gider Vergileri Kanunu’nda yapılan değişiklikler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

Yapılan yeni düzenlemeler özet olarak aşağıdaki gibidir.

- Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetinin Özel İletişim Vergisi % 15’den % 5’ e düşürülmüştür. Bakanlar Kuruluna bu oranı sıfıra kadar indirmeye yetki verilmiştir.

- Emeklilik yatırım fonlarının yanı sıra menkul kıymet yatırım fonlarının ve menkul kıymet yatırım ortaklıklarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisinden (BSMV) istisna tutulmuştur.

- Yukarıdaki istisnaya paralel olarak menkul kıymet yatırım fonlarının, sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler ile ilgili olarak 1 Mart 2009 tarihinden önceki dönemler için BSMV tarhiyatı yapılmayacak, yapılan tarhiyatlardan vazgeçilerek, tahakkuk edenler terkin edilecektir. Ancak tahsil edilmiş olan tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

Gider Vergileri Kanunu’nda değiştirilen maddeler ve 5838 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesi hakkındaki açıklamalar aşağıdaki gibidir.

1. Kablolu, Kablosuz Mobil İletişim Servis Sağlayıcılığı Hizmetinin Özel İletişim Vergisi % 5’ e İndirilmiştir

5838 sayılı Kanun’un 14. maddesi ile 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun, “Özel İletişim Vergisi” ile ilgili 39. maddesinin (c) bendi değiştirilmiş, maddeye (d) bendi eklenmiş ve maddenin ikinci fıkrası da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c)Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti % 5,

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer telekomünikasyon hizmetleri % 15,”

“Birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan hizmetlerin birlikte veya birbiriyle bağlantılı olarak verilmesi halinde, her hizmet tabi olduğu oran üzerinden vergilendirir. Bakanlar Kurulu,% 25 ve % 15 oranlarını ayrı ayrı veya birlikte %5’e, % 5 oranını ise sıfıra kadar indirmeye ve bu oranları kanuni oranlarına kadar artırmaya yetkilidir.”

Bu değişiklikle, Bakanlar Kuruluna, maddenin gerekçesinde açıklandığı üzere 11.07.2006 tarihli ve 2006/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararıyla onaylanan “Bilgi Toplumu Stratejisi” eki eylem planında belirtilen vergi indirimini sağlamak üzere, kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin özel iletişim vergisi oranını sıfıra kadar indirme yetkisi verilmektedir.

Ayrıca maddede, vergi oranı düşürülen telekomünikasyon hizmetleri dolayısı ile oluşabilecek vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi amacıyla, vergiye tabi hizmetlerin birlikte veya bağlantılı olarak verilmesi durumlarında, her bir hizmetin tabi olduğu vergi oranı üzerinden vergilendirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Yeni hüküm 1 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2. Menkul Kıymet Yatırım Fonları İle Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının Sermaye Piyasasında Yaptıkları İşlemlerden Aldıkları Paralar BSMV’den İstisna Edilmiştir

5838 sayılı Kanun’un 32. maddesi (8) fıkrası ile Gider Vergileri Kanunu’nun BSMV istisnaları ile ilgili 29. maddesinin (t) bendi değiştirilerek maddenin yeni şekli aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

“(t) Emeklilik yatırım fonlarının, menkul kıymet yatırım fonlarının ve menkul kıymet yatırım ortaklılıklarının sermaye piyasasında yaptıkları işlemler nedeniyle elde ettikleri paralar” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan bu değişiklik ile 29. maddenin (t) bendine “Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının” ve “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının” ibaresi eklenmek suretiyle, fon ve ortaklıkların sermaye piyasalarında yaptıkları işlemler dolayısı ile lehe aldıkları paraların BSMV’den istisna tutulması sağlanmıştır.

Bu düzenlenme ile, menkul kıymet yatırım fon ve ortaklıklarına gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında sağlanan teşviklere paralel olarak, sermaye piyasalarında yapılan işlemlerdeki aracılık maliyetlerinin düşürülmesi suretiyle ülkemizdeki “kurumsal yatırımcılığın” gelişmesi, sermaye piyasalarının geliştirilmesi ve derinleştirilmesi amaçlanmıştır.

Yeni istisna maddesi 1 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

3. 1 Mart 2009 Tarihinden Önceki Dönemlere İlişkin Olarak Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Sermaye Piyasası İşlemlerinden Doğan BSMV Tarhiyatı Yapılmayacaktır

5838 sayılı Kanun’un Geçici 1. maddesi aynen aşağıdaki gibidir.

“Geçici Madde 1 : Menkul kıymet yatırım fonlarının sermaye piyasalarında yaptıkları işlemlerle ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için banka ve sigorta muameleleri vergisi tarhiyatı yapılmaz, daha önce yapılan tarhiyatlardan vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir. Tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez.”

Yapılan bu düzenleme ile, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 29. maddesinde 5838 sayılı Kanun ile getirilen istisna düzenlemesine paralel olarak menkul kıymet yatırım fonlarının 1 Mart 2009 tarihine kadar sermaye piyasasında yaptıkları işlemlere ilişkin BSMV ve buna bağlı cezaların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Madde 1 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5838 sayılı Kanuna ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.