VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/42

KONU: Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopaj İndirimi Teşviki İle İlgili Tebliğ Yayınlandı.

20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 1 Seri No.lu “5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği” ile 5225 sayılı kanunda yer alan “gelir vergisi stopaj indiriminin” uygulanmasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

Bilindiği üzere 21.07.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5225 sayılı “Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu” ile kültür yatırımı ve girişimcilerine aşağıdaki teşvikler sağlanmıştır. Yatırımcılara;

- Taşınmaz Mal Tahsisi

- Gelir Vergisi Stopajı İndirimi

- Sigorta Primi İşveren Paylarında İndirim

- Su Bedeli İndirimi ve Enerji Desteği

- Yabancı Uzman Personel ve Sanatçı Çalıştırabilme

- Haftasonu ve Resmi Tatillerde Faaliyette Bulunabilme

avantajları sağlanmıştır.

Bu sirkülerimizin konusu sadece “Gelir Vergisi Stopaj İndirimi” uygulamasını kapsamaktadır.

28.01.2008 tarihli Resmi Gazete’de “Kültür Yatırımı ve Girişimlerinde Teşvik Kapsamında Çalıştırılacak Personele İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ” yayınlanmış olup yatırım ve işletmenin niteliğine göre indirim kapsamında çalıştırılabilecek azami işçi sayısı belirlenmiştir.

Yapılan bu belirlemeden sonra yayınlanan sirkülerimizin konusu 1 Seri No.lu Genel Tebliğ ile; “Kültür Yatırımı Belgesi” ve “Kültür Girişimi Belgesi” almış kurumlar vergisi mükelleflerine, bu çerçevede çalıştıracakları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin;

- Yatırım aşamasında 3 yılı aşmamak kaydı ile % 50’sinin

- İşletme aşamasında 7 yılı aşmamak kaydı ile % 25’nin

verilecek aylık muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilmek sureti ile sağlanan teşvike ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

1 Seri No.lu Genel Tebliğ açıklamaları özetle aşağıdaki gibidir.

1. Gelir Vergisi Stopaj İndirim Teşvikinden Yararlanacak Mükellefler

- Bu teşvikten “Kültür Yatırımı Belgesi” ve “Kültür Girişimi Belgesi” almış kurumlar vergisi mükellefleri yararlanacaktır.

- Uygulamadan “dar” mükellefler de yararlanacaktır.

- Kamu kurum ve kuruluşlarının iktisadi işletmeleri de kurumlar vergisi mükellefi olmaları şartı ile bu teşvikten yararlanacaklardır.

2. Gelir Vergisi Stopajından Yararlanma Süresi ve Oranları

Teşvikten yararlanma süresi “Kültür Yatırımı” veya “Kültür Girişimi” belgesinde yazılı süre ile sınırlıdır.

Mükelleflerin ilgili idareye verecekleri aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri, münhasıran belgeli yatırım veya işletmede fiilen çalıştıracakları işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin;

- Yatırım aşamasında üç yılı aşmamak kaydıyla % 50'si,

- İşletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak kaydıyla % 25'i,

verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

Kültür yatırımı belgesi veya kültür girişimi belgesi, yatırım veya işletmenin nitelik ve nicelikleri esas alınarak düzenleneceğinden, yatırım veya girişim belgesi yukarıda belirtilen sürelerden daha kısa olması halinde, belgede yer alan süre kadar yararlanılabilecektir. Ancak, belgelerde yer alan sürenin daha uzun olması durumunda, indirimden yararlanılacak süre her halükarda yatırım aşaması için üç yılı, işletme aşaması için de yedi yılı aşamayacaktır.

3. Fiilen Çalışma Zorunluluğu

Gelir vergisi stopajı indirimi, sadece kültür yatırımı ve girişimi belgesi olan yerlerde fiilen çalıştırılan işçilerin ücretleri üzerinden hesaplanacak gelir vergisi açısından geçerlidir. Bu işyerlerine ilişkin bordrolarda gösterilmiş olsa dahi, fiilen bu işyerlerinde çalışmayan işçiler açısından indirimden yararlanılması mümkün değildir.

Ancak, izin, hastalık ve benzeri nedenlerle fiilen çalışılmaması bu şartın ihlali anlamına gelmez.

4. Gelir Vergisi Stopajı İndiriminde Asgari Geçim İndirimi Uygulaması

Gelir vergisi indiriminden yararlanan işverenlerce istihdam edilen ücretlilerle ilgili asgari geçim indirimi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesi ile 265 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde belirtilen usul ve esaslara göre hesaplanacaktır.

İşçilerin ücretleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi esas alınarak terkin edilecek azami tutarlar belirlendikten sonra öncelikle asgari geçim indirimi tutarı mahsup edilecektir.

Örnek :

Bayburt ilinde kurumlar vergisi mükellefi (A) Limited Şirketi yapılmakta olan kültür girişimi nedeniyle toplam 2 işçi istihdam etmektedir. Şubat-2009 döneminde çalışanlarından tevkif ettiği gelir vergisi ve asgari geçim indirimi tutarları her işçi için aşağıdaki şekildedir:

Brüt Ücret

(TL)

Gelir Vergisi Tutarı (TL)

Asg. Geç. İnd. Tutarı

(TL)

Birinci işçi

666

84,91

74,92

İkinci işçi

3.000

382,5

67,43

Toplam

3.666

467,41

142,35

Buna göre, (A) Limited Şirketi'nin 2 işçi için yararlanacağı terkin tutarı şöyle hesaplanacaktır:

Birinci işçi (TL)

İkinci işçi

(TL)

Toplam

(TL)

a

Hesaplanan gelir vergisi tutarı

84,91

382,50

467,41

b

Terkin edilecek azami tutar (a x%25=)

21,23

95,63

116,86

c

Mahsup edilecek asgari geçim indirimi

74,92

67,43

142,35

d

Asgari geçim indiriminin mahsubundan sonra kalan tutar (a-c=)

9,99

315,07

325,06

e

Terkin edilecek tutar (b veya d satırlarındaki tutarlardan küçük olanından fazla olamaz)

9,99

95,63

105,62

f

Vergi dairesine ödenecek tutar

[a-(c+e)=]

-

219,44

219,44

İndirim, teşvik kapsamında çalıştırılacak azami personel sayısı dikkate alınarak çalıştırılan işçi bazında uygulanmaktadır.

Hesaplanan gelir vergisinden, önce asgari geçim indirimi sonra terkin edilecek indirim tutarı mahsup edilmiştir.

5. İndirimden Yararlanmak İçin Mükellefler Tarafından Yapılacak İşlemler

İndirimden yararlanacak mükellefler, muhtasar beyannamelerine;

- Tebliğin ekinde yer alan “Kültür Yatırımları ve Girişimleri Teşvikine Ait Gelir Vergisi Stopajı

İndirimine İlişkin Bildirim” i

- Kültür Belgesinin tasdikli örneğini (indirimden faydalanılmaya başlanılan ilk ayda verilecektir) ekleyeceklerdir.

- Bildirimde yer alan terkine konu olacak vergi tutarını verecekleri muhtasar beyannamenin Tablo-1 “Matrah ve Vergi Bildirimi” bölümünün (18/b) nolu satırında (Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5225 sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı) göstereceklerdir. Bu tutar, (17/b) nolu satırda gösterilen gelir vergisi kesintisi toplamından indirilerek terkin sonrası kalan gelir vergisi tutarı (19) nolu satırda gösterilecektir.

- İşçi sayısının tespiti ile ilgili olarak yatırıma veya işletmeye başlanıldığı tarihte ilgili idareye verilmiş olan aylık prim ve hizmet belgeleri, en geç muhtasar beyannamenin verileceği tarihe kadar ilgili vergi dairesine, birden fazla vergi dairesine muhtasar beyanname verilmesi halinde ise Kurumlar Vergisi bakımından bağlı olunan vergi dairesine verilecektir.

6. Vergi Dairelerince Yapılacak İşlemler

- Terkine konu edilen tutar muhtasar beyannamenin (18/b) No.lu satırında gösterildiğinden, vergi dairesince ayrıca bir terkin işlemi yapılmayacaktır.

- Diğer iller ve ilçelerdeki istihdam dolayısı ile yararlanılan teşvik için, vergi dairesince, verilen bildirimin bir örneği iş yerinin bulunduğu diğer vergi dairesine ayrıca gönderilecektir.

7. Diğer Hususlar

- 5225 sayılı Kanun uyarınca, gelir vergisi stopajı indiriminden yararlananlar için başka bir teşvik mevzuatında da benzer teşvik ve indirimlerin bulunması halinde, lehe olan hükümler seçilerek uygulanacaktır.

- Belgeli kültür yatırım veya işletmelerini, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile kiralayan veya devralan kurumlar vergisi mükellefleri de kalan süre için indirimden yararlanabilirler.

- Yatırım aşamasında gelir vergisi stopaj indiriminden yararlanan mükelleflerin, yatırımlarını işletme aşamasına geçirmemeleri durumunda, (mücbir sebeplerle olanlar haricinde) yararlanılan indirim tutarları kendilerinden VUK ve AATUHK hükümleri çerçevesinde gerekli müeyyideler uygulanarak tahsil edilecektir.

- 20.02.2009 tarihinden önce kültür belgesi almış olanlar, belgede azami personel sayısının işlenmiş olması halinde, azami süreler 20.02.2009 tarihinden itibaren yatırım aşamasında 3 yıl, işletme aşamasında 7 yılı geçmemek üzere uygulanacaktır.

Tebliğin ekinde “Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Ait Gelir Vergisi Stopajı İndirimine İlişkin Bildirim” Formu bulunmaktadır.

5225 Sayılı “Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu”na ilişkin mevzuata aşağıdaki linkler vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

5225 Sayılı “Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu”

1 Seri No.lu 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği

Kültür Yatırımı ve Girişimlerinde Teşvik Kapsamında Çalıştırılacak Personele İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Kültür Yatırım ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi İşveren Payı ve Su Bedeli İndirimi ile Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelik

Kültür Yatırım ve Girişimlerinin Nitelikleri ve Nicelikleri Yönetmeliği

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.