Numara : 41
Tarih : 20.2.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/41

KONU: “5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna” İlişkin 2 Seri No.lu Genel Tebliğ Yayınlanmıştır.


20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2 Seri No.lu “5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ” ile aynı kanunun 1 Seri No.lu Genel Tebliği’nin bazı bölümlerine paragraflar ilave edilmiştir.

Yapılan ilavelerin getirdiği değişiklikler özet olarak aşağıdaki gibidir.

1. Defter Kayıtları Zorunluluğu ve Kayıt Zamanı

Yurt dışında sahip olunan varlıkların, şirket adına bildirim ve beyana konu edilenlerinin anılan şirketin yasal defterlerine kaydı ihtiyarilikten çıkarılıp zorunlu hale getirilmiştir.

Kanuni defterlere kayıt zamanı ise beyan tarihi esas alınarak VUK’un 219. maddesi çerçevesinde yapılacağı açıklanmıştır. Buna göre 10 gün içinde kayıt edilmeleri gerekir.

2. Sermayeye İlave İşlemlerinde Kolaylık

Türkiye’de sahip olunan varlıkların, bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerce kayıtlara alınması ile pasifte oluşturulan “Fon” sermayenin bir cüz’ü addolunmakta ve 6 ay içinde sermayeye ilave edilebilmektedir. Bu safhada ortaklarca daha önce taahhüt edilen sermaye, ödenmeden de fon’un sermayeye eklenmesi mümkün kılınmıştır.

3. Sermayeye İlave İşlemlerinde Harç ve Damga Vergisi İstisnası

Sermayeye ilave edilecek kıymetler ile ilgili olarak;

- Tapuda yapılacak işlemler, Harçlar Kanunu’nun 123. maddesi 3. fıkrası gereğince harçtan istisna edilmiştir.

- Sermayeye ilave işlemleri için düzenlenen kağıtlar, Damga Vergisi Kanunu’nun 2 sayılı tablosunun IV/16 bölümü gereği Damga Vergisinden istisna edilmiştir.

4. Varlıkların Bildirim ve Beyan Tarihindeki Değerleri Esas Alınacaktır.


Bildirim ve beyandan önce yurt dışından Türkiye’ye getirilen varlıkların, daha sonraki bir tarihte beyan edilmesi sırasında varlıkların bildirim veya beyan tarihlerindeki değerleri esas alınacaktır.

5. Bildirim ve Beyan Dışındaki Nedenlerle Yapılacak İncelemelere İlişkin Tarhiyatlar ve Mahsup İşlemlerinin Kapsamı Genişletilmiştir

- 5811 sayılı Kanun kapsamında bildirilen ve beyan edilen tutarlar, diğer nedenlerle yapılan vergi incelemeleri sonucu bulunan gelir, kurumlar veya KDV tevkifatı matrah farklarına da mahsup edilebilecektir.

- Bildirim ve beyan dışındaki nedenlerle yapılacak incelemelerde birden fazla döneme ilişkin önerilecek tarhiyatlarda mahsup işlemi rapor tarihine göre sırasıyla mahsup edilecektir.

- Birden fazla döneme ilişkin inceleme raporlarının aynı tarihte düzenlenmesi ve bildirilen veya beyan edilen tutarların bulunan matrah farkları toplamından küçük olması halinde mahsup işlemi orantı hesabı ile gerçekleştirilecektir.

- Defter tutma yükümlülüğü bulunmayan kişilerce yapılan beyanın, diğer nedenlerle bulunan matrah farklarına mahsubunda matrah farkının hangi gelir unsuru ile ilgili olduğunun önemi bulunmamaktadır.

- Defter tutma mecburiyeti olupta ticari veya mesleki faaliyetlerle ilgili mükellefiyet tesis ettirmeyenlerin, inceleme bağışıklığı ve mahsup avantajlarından yararlanmaları için öncelikle faaliyetleri ile ilgili mükellefiyet tesis ettirmeleri ve sonra 5811 sayılı Kanundan yararlanmaları ve beyanları ile ilgili kanuni defter kayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.

5811 sayılı Kanuna ilişkin 2 Seri No.lu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.