Numara : 40
Tarih : 17.2.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/40

KONU: Hekimlerin (Diş Hekimi ve Veteriner Hekimler Dahil) Vergilendirilmesi, POS Cihazı Bulundurma ve Kullanma Zorunlulukları ve Sosyal Güvenlik Kurumu Adına Muayene Katılım Payı Tahsil Edilmesi Hakkında 40 No.lu VUK Sirküleri Yayınlandı

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Resmi internet sitesinde yayınlanan 40 No.lu Vergi Usul Kanun Sirküleri ile; sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin (diş hekimleri ve veteriner hekimler dahil) vergilendirilmesi, POS cihazı bulundurma ve kullanma zorunlulukları ile Sosyal Güvenlik Kurumu adına “Muayene Katılım Payı” tahsil edilmesi hakkında tereddütleri giderici detay açıklamalarda bulunulmuştur.

Yapılan açıklamaların özeti aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1. Hekimlerin Vergilendirilmesi

Sağlık kuruluşlarında çalışan hekimler yapılan sözleşmelere göre ve 221 No.lu GVK Genel Tebliğ açıklamaları çerçevesinde ya “serbest meslek kazancı” veya “ücret geliri” elde eden mükellef olarak vergilendirilecektir.

Sirkülere göre;

- Hekimlerin, günlük çalışma saatlerinin bir kısmında çalışmak üzere kiraladıkları (sağlık kuruluşlarının odaları dahil) bu işyerlerinde kendi nam ve hesabına serbest meslek faaliyetinde bulunması, mesleki faaliyetine ilişkin tahsilatları için hizmet verdiği hastalara serbest meslek makbuzu vermeleri kaydıyla elde ettikleri gelirin serbest meslek kazancı,

- İşveren ile hekim arasında hizmet sözleşmesi düzenlenmesi, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak onun emir ve talimatları dahilinde çalışılması halinde ise elde edilen gelirin ücret,

olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.

2. Uygulanacak Özel Usulsüzlük ve Usulsüzlük Cezaları

01.09.2008 tarihinden itibaren POS cihazı kullanma mecburiyeti getirilen hekimlerin;

2.1. POS cihazını iş yerinde bulundurmamaları veya 379 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde belirtilen şartları taşımayan cihazları kullanmaları halinde VUK mükerrer 355/1 maddesine göre 1.600.- TL özel usulsüzlük cezası,

2.2. POS cihazını kullanmakla birlikte 379 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinin 3. bölümünde açıklanan özellikleri taşımayan kağıt ruloları kullanan veya kapanış raporu almadığı tespit edilen mükelleflere her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere VUK’un 352/II-7. maddesine göre 28.- TL usulsüzlük cezası kesilecektir.

3. Diş Hekimlerinin Düzenleyecekleri Belgeler

Diş hekimlerinin asgari ücret tarifesinin 300 kalem hizmet çeşidi ihtiva etmesi nedeniyle, diş hekimleri POS belgesinin yanı sıra “serbest meslek makbuzu” da kesmek mecburiyetindedirler. Bu nedenle diş hekimleri POS belgesini Serbest Meslek Makbuzunun aslının altına ekleyerek hastaya vereceklerdir.

Aynı parayı ihtiva eden bu belgelerden sadece biri kanuni defterlere gelir kayıt edilecektir.

4. Adi Ortaklıklarda POS Cihazı Kullanımı

“Adi Ortaklık” olarak faaliyette bulunan hekimlerin düzenleyeceği POS belgelerine ortaklık adına tesis edilen vergi kimlik numarası yazılacaktır.

5. Yeni İşe Başlayan Hekimlerde POS Cihazı Kullanma Zorunluluğunun Başlangıcı

Yeni işe başlayan hekimlerin POS cihazı bulundurma ve kullanma mecburiyeti, işe başlama tarihini takip eden 30. günün sonundaki ilk iş gününde başlayacaktır.

6. Sosyal Güvenlik Kurumunca Kişilerden Muayene Katılım Payının Tahsil Edilmesi Sırasında Uygulanacak İşlemler

2008 yılı “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” ile Sağlık Kuruluşlarında yapılan muayene sonucunda kişilerden Kurum adına “muayene katılım payının” kurum tarafından yetki verilenlerce tahsil edilmesi uygulaması getirilmiştir.

Sirkülerde yapılan açıklamalar uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumu adına “muayene katılım payı” tahsil edilmesi sırasında kişilere herhangi bir mal satışı veya hizmet ifası yapılmadığından, bu uygulamaya yönelik olarak tahsilatı yapanlarca (eczane, özel sağlık kurumu, vb.) bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Dolayısı ile KDV’ne de tabi değildir.

Bu çerçevede, tahsilatı yapanlarca Sosyal Güvenlik Kurumu adına tahsil edilen muayene katılım payı, özel sağlık firmalarının Kurumdan alacaklarına karşılık yapılan ve “avans” niteliği taşıyan bir ödeme olması nedeniyle katma değer vergisine tabi bulunmamakla birlikte bu bedelin kredi kartı ile tahsil edilmesi halinde, mükellefçe verilecek KDV beyannamesinin ilgili dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin kredi kartı ile tahsil edilen kısmında yer alacaktır. Ancak, yer alan bu tutarın Tablo I (e-Beyannamede Matrah)'de beyan edilen tutar ile uyum göstermemesi ve vergi dairesince bu hususun mükelleften sorulması halinde tahsilatın Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılan hasta katılım paylarına ait olduğu “izah” nedeni olarak kullanılabilecektir.

Sirkülerde, Maliye Bakanlığınca şekil ve muhteviyatı belirtilen I No.lu KDV Beyannamesi’nin 6. Tablosu’nun 45. satırına “Kredi Kart ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedelleri” nin (bu dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin, kredi kartı ile tahsil edilen kısmı) (e-Beyannamenin Sonuç Hesapları – Diğer Bilgiler – Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel) yazılacağı açıklanmıştır.

Bu düzenlenme ile vergiyi doğuran olayın vuku bulup bulmadığına bakılmaksızın belirli bir dönemde kredi kartı ile yapılan tahsilatların gösterilmesi öngörülmektedir. Beyan edilen KDV matrahı ile kredi kartı tahsilatlarının bu açıklamaya göre eşit olmayacağı sonucuna varılmakta olup bu fark yukarıda açıklandığı üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılan “Hasta Katılım Paylarına” ait olduğu şeklinde “izah” nedeni olabilecektir.

Konular hakkında detay açıklamalar sirkülerimize ekli 40 sayılı VUK sirkülerinde yer almaktadır.

40 No.lu VUK sirkülerine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.