Numara : 36
Tarih : 16.2.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/36

KONU: Altın, Gümüş ve Platin İle İlgili Arama, İşletme, Zenginleştirme ve Rafinaj Faaliyetlerinde KDV İstisnası Uygulaması

12 Şubat 2009 tarih ve 27139 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 112 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde konu hakkında yer alan açıklamalara göre; KDV Kanunu’nun 13 (c) maddesi çerçevesinde istisnadan yararlanan mükellefler, istisna kapsamında aldıkları mal ve hizmetlere ilişkin olarak, satın alma sırasında genel hükümlere göre KDV ödeyecekler, indirim yolu ile gideremedikleri KDV’yi nakden veya mahsuben iade alacaklardır.

İstisna uygulaması ve iade işlemlerine ilişkin açıklamalar aşağıdaki gibidir.

1. İstisna Maddesi (KDV Kanunu Md 13-c)

KDV Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde 5228 sayılı Kanun’la yapılan değişiklik ile “Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve hizmetler” istisna kapsamına alınmıştır. Bu istisnanın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise (95 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile değişik) 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.2) bölümünde açıklanmıştır.

2. 112 No.lu KDV Gene1 Tebliği ile 1 Mart 2009 Tarihinden İtibaren 93 Seri No.lu Genel Tebliğin (1.2) Bölümü Yürürlükten Kaldırılmıştır

Altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme ve rafinaj faaliyetlerinde bulunanlara istisna kapsamında yapılacak mal teslimi ve hizmet ifalarında istisna uygulaması 1 Mart 2009 tarihinden itibaren 112 Seri No.lu Genel Tebliğ açıklamaları çerçevesinde yapılacağından aynı tarih itibariyle 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (1.2) numaralı bölümü de yürürlükten kaldırılmıştır.

3. İstisnadan Yararlanacak Mükellefler

KDV Kanunu’nun 13. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde düzenlenen istisna, altın, gümüş ve platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerinde bulunanlara, söz konusu faaliyetlerine ilişkin olmak üzere yapılan teslim ve hizmetleri kapsamaktadır.

Buna göre istinaden aşağıdaki firmalar yararlanacaktır.


3.1. Ruhsatlı Firmalar

3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine göre Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından maden arama, altın, gümüş veya platin madenleri için işletme ruhsatı alan firmalar,

3.2. Zenginleştirme işini yapan firmalar,

3.3. Yaptıkları iş “Rafinaj” faaliyeti sayılan firmalar

Yaptıkları işlemler; Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanmış olan;

- “Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Altın Standardı ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ” ile

- “Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Gümüş ve Platin Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ”

hükümlerine göre “rafinaj faaliyeti” sayılan firmalar, KDV Kanunu’nun 13-c maddesindeki istisnadan yararlanacaklardır.

4. İstisnadan Yararlanmak İsteyen Firmalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Yazı Alacaklardır

Tebliğe göre; altın, gümüş veya platin ile ilgili arama, işletme ve zenginleştirme faaliyetleri için istisnadan faydalanmak isteyen mükellefler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na müracaat ederek (Ek:1)’de yer alan yazıyı alacaklardır. Maden arama ruhsatı sahibi mükellefler söz konusu madenleri aradıklarına dair bilgiyi belge talep dilekçesine yazacak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı talebi değerlendirirken maden sahasının özelliklerini de dikkate alarak söz konusu yazıyı verecektir.

5. İstisna Kapsamındaki İşlemler

İstisna, altın, gümüş veya platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere satın alınan mal ve hizmetleri kapsamaktadır.

Diğer bir ifade ile, istisnadan yararlanma hakkı olan mükelleflerce, söz konusu kıymetli madenlerin aranması, işletmesi ve rafinaj faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılacak mal ve hizmetler istisna kapsamına girmektedir.

6. İstisnanın Uygulanması

Mükellefler bu faaliyetler nedeniyle indirim hakkına sahip oldukları alış ve giderlere ait yüklendikleri KDV tutarlarını ilgili dönem beyannamesinde indirim konusu yapacaklardır. İndirim yoluyla giderilemeyen KDV, mükellefin talebi üzerine aşağıdaki bölümünde yapılan düzenlemeler çerçevesinde iade edilebilecektir.

6.1 İstisna Uygulaması, KDV’nin Önce Tahsil Edilip Sonra İade Edilmesi Şeklinde Yürütülecektir

İstisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde yürütülecektir. Bu nedenle altın, gümüş veya platin ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerinde bulunanların mal ve hizmet alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanacaktır. Bu şekilde yüklenilen vergiler ilgili dönemde indirim konusu yapılacaktır.

6.2 KDV Hariç 100.- TL Tutarındaki Alt Limiti Aşmayan Faturalar İade Tutarına Dahil Edilmeyecektir

Mükellefler tarafından indirim konusu yapılan vergilerden bir vergilendirme döneminde gerçekleştirilen arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerinin bünyesine giren teslim ve hizmetlere ait kısım, KDV Kanunu’nun 13. maddesinin ikinci fıkrasının verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulunca belirlenen alt limiti (2004/8127 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 100.- TL) aşmadığı için istisnadan yararlanamayacak alımlar, çıkarılmak suretiyle tespit edilecektir. Diğer bir ifade ile istisna konusuna girse dahi KDV hariç tutarı 100.- TL’yi aşmayan fatura tutarlarına ilişkin KDV iade kapsamına alınmayacaktır.Bu ayrıma göre tespit edilen yüklenilen vergi tutarı verilecek ilk KDV beyannamesine iade olarak dahil edilecek ve buna göre hesaplanan KDV alacağı, mükellefin isteğine göre mahsuben veya nakden iade edilecektir.

6.3 İade Talebi Dilekçe İle Yapılacaktır

İade talebi bir dilekçe ile yapılacak olup, bu dilekçeye;

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan alınan (Ek:1) yazının mükellef tarafından imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanmış bir örneği (bir kereye mahsus olmak üzere),

- İstisna kapsamında kabul edilen harcamalara ait liste (Bu listede alım yapılan mükellefin unvanı, vergi kimlik numarası, vergi dairesi, faturanın tarihi, sayısı ile işlem bedeli ve KDV tutarı bilgileri yer alacaktır.),

- İstisnaya konu işlemlerin gerçekleştiği döneme ait indirilecek KDV listesi,

eklenecektir.

İade talepleri, 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin mal ihracından doğan KDV’nin iadesindeki esaslar çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

7. İstisna Uygulamasına İlişkin Diğer Hususlar

7.1 Altın, gümüş veya platin işletme faaliyeti sırasında, maden cevherinin kompleks halde olması nedeniyle altın, gümüş veya platin yanında başka metallerin de üretilmesi, işletme faaliyetine ilişkin alımların tamamının istisnadan yararlanmasına engel değildir.

7.2 İşletme, zenginleştirme ve rafinaj hizmetleri genel esaslara göre KDV’ye tabidir. Ancak, işletme faaliyetini yürütenlere verilecek zenginleştirme ve rafinaj hizmetleri ile zenginleştirme faaliyetini yürütenlere verilecek rafinaj hizmetleri KDV Kanunu’nun 13/c maddesi uyarınca yukarıdaki bölümde yapılan açıklamalara göre istisna kapsamında değerlendirilecektir.

7.3 Rafinaj faaliyetinde bulunan mükelleflerin rafinajı yapılacak ürünün satın alınması sırasında yüklendikleri vergiler de iade kapsamında değerlendirilecektir.

7.4 Arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerinde bulunanların bu faaliyetleri sonucu elde ettikleri külçe altın ve külçe gümüş teslimleri KDV Kanunu’nun 17/4-g maddesine göre KDV’den istisnadır. Söz konusu istisna hükmü, kısmi istisna mahiyetinde olmakla birlikte altın ve gümüş ile ilgili arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetlerine ilişkin olarak Kanun’un 13/c maddesinde yer alan istisna uygulaması tam istisna mahiyetinde olduğundan arama, işletme, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri sonucu ortaya çıkan külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile ilgili olarak yüklenilen vergilerin gelir ve kurumlar vergisi bakımından gider veya maliyet unsuru olarak değerlendirilmesine ve söz konusu tutarların indirim hesaplarından çıkarılmasına gerek bulunmamaktadır.

8. İade Taleplerinde Vergi Dairelerince Yapılacak Araştırma

Vergi daireleri, rafinaj faaliyeti nedeniyle iade talep eden mükellefin, Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanmış olan “Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Altın Standardı ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ” ile “Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Gümüş ve Platin Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre “rafinaj faaliyeti” yürüten bir firma olduğunu araştırıp tespit ettikten sonra iade işlemini yerine getireceklerdir.

112 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ve eklerine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.