Numara : 33
Tarih : 11.2.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/33

KONU İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı “Torba Kanun” TBMM’ye Gönderildi.

“Torba Kanun” olarak adlandırılan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” TBMM’ye sunulmuş olup, aşağıdaki kanunlarda değişiklikler öngörülmektedir.

1. Vergi Kanunları

Kanun No

Kanun İsmi

193

Gelir Vergisi Kanunu

5520

Kurumlar Vergisi Kanunu

3065

Katma Değer Vergisi Kanunu

4760

Özel Tüketim Vergisi Kanunu

6802

Gider Vergileri Kanunu

488

Damga Vergisi Kanunu

492

Harçlar Kanunu

5602

Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanun

1606

Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun

6183

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun

4706

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Geçici Madde 1

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Hakkında

Geçici Madde 2

Hurdaya Çıkarılacak Araçlar Hakkında

Geçici Madde 3

ÖTV Kanununun II Sayılı Listesinde yer alan bazı araçlar ile ilgili olarak ÖTV tarhiyatı yapılamayacağı hakkında

2. Teşvik Kanunları

Kanun No

Kanun İsmi

5746

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

5084

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

3. Sosyal Güvenlik Kanunları

Kanun No

Kanun İsmi

4447

İşsizlik Sigortası Kanunu

5510

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

2822

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

3416

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

4857

İş Kanunu

3294

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu

4. Diğer Kanunlar

Kanun No

Kanun İsmi

5253

Dernekler Kanunu

4749

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

3167

Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun

6762

Türk Ticaret Kanunu

3835

Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun

5345

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

4562

Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu

4749

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

3056

Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

1136

Avukatlık Kanunu

Kanun Tasarısına ulaşmak için tıklayınız..

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.