Numara : 31
Tarih : 10.2.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/31

KONU: 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2009/1 Sayılı İç Genelge Yayınlandı.

Gelir idaresi Başkanlığınca Resmi internet sitesinde 5811 sayılı “Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun” ile ilgili açıklamaların yer aldığı 2009/1 sayılı iç genelge yayınlanmıştır.

Genelgede özetle;

1. Beyanın hangi gelir unsurundan kaynaklandığının sorulmayacağı ve belge aranmayacağı,

2. Beyanların mükellefiyet tesis ettirilmeksizin kabul edileceği,

3. Beyanda bulunan mükelleflere vergi dairelerince her türlü yardım ve kolaylığın sağlanacağı açıklanmıştır.

5811 sayılı Kanuna ilişkin 1 No.’lu Genel Tebliğ açıklamalarının yer aldığı genelgede, aynı kanununun 3. maddesinden bahisle beyan edilen varlıklar nedeniyle 01.01.2008 tarihinden önceki dönemler için vergi incelemesi yapılmayacağı belirtilmiştir. Bu açıklamalara ilaveten aşağıdaki hususlar genelge ile netleştirilmiştir.

1. Beyanın Hangi Gelir Unsurundan Kaynaklandığı Sorulmayacak ve Yurt Dışındaki Taşınmaza İlişkin Belge Dışında Belge Talep Edilmeyecektir

Genelgeye göre, yurt içinde ve yurt dışında sahip olunan varlıklardan beyana konu edilenler ile ilgili olarak, yurt dışında bulunan taşınmaza sahip olunduğuna ilşikin belge dışında herhangi bir belge talep edilmeyecek ve beyanın hangi gelir unsurundan kaynaklandığı sorulmayacaktır.

2. Beyanlar, Mükellefiyet Tesis Ettirilmeksizin Kabul Edilecektir

Potansiyel mükellef olan gerçek kişilerce 5811 sayılı Kanun kapsamındaki varlıkların beyan edilmesi halinde, ilgili kişinin mükellefiyet tesisine ilişkin herhangi bir talebi olmaması durumunda, mükellefiyet tesis ettirilmeksizin beyanlar kabul edilecektir. Söz konusu beyannamelerde T.C. Kimlik numarasının doğru yazılıp yazılmadığının ise mükellefin kimliğine bakılmak suretiyle kontrol edilebileceği tabiidir.

3. 5811 Sayılı Kanundan Yararlanarak Beyanda Bulunan Mükelleflere Vergi Dairelerince Her Türlü Yardım ve Kolaylık Sağlanacaktır

Genelge ile, 5811 sayılı Kanun kapsamında beyanda bulunan mükelleflere her türlü yardım ve kolaylığın sağlanmasını ve Kanun kapsamında yapılan beyanların 1 seri No’lu Tebliğde ve yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde kabul edilmesi hususuna özen gösterilmesi gerektiği vergi dairelerine bildirilmiştir.

2009/1 sayılı İç Genelgeye ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye,

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.