VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/28

KONU: 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. Maddesi Gereğince Kurumlara Yapılacak Ödemelerden Vergi Kesinti Oranları, Bakanlar Kurulu Kararı İle Yeniden Belirlenmiştir.

3 Şubat 2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde yer alan kesinti oranları yeniden açıklanmıştır.

Bilindiği üzere, 5520 sayılı Kanun’un 15. maddesinde, kurumlara, avanslar da dahil olmak üzere nakden veya hesaben maddede belirtilen ödemeler üzerinden istihkak sahibinin kurumlar vergisine mahsuben % 15 oranın da kesinti yapılması hükme bağlanmıştır.

Aynı maddenin 4.fıkrasında ise, Bakanlar Kuruluna maddede belirtilen vergi kesintisi oranlarını her bir ödeme ve gelir için ayrı ayrı sıfıra kadar indirmeye kurumlar vergisi oranına kadar yükseltmeye ve aynı sınırlar dahilinde üçüncü fıkrada belirtilen kazançlar için fon veya ortaklık türlerine göre ya da portföylerindeki varlıkların nitelik ve dağılımına göre farklılaştırmaya yetki verilmiştir.

Bakanlar Kurulu bu yetkisini zaman içinde kullanarak aşağıdaki kararlar ile stopaj oranlarını tespit etmiştir.

Bakanlar Kurulu Karar No

Resmi Gazete Yayın Tarihi

2006/10731

23.07.2006

2006/11447

30.12.2006

Yukarıdaki kararlar bazı fıkralar için belirleme yapmıştır.Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenmeyen fıkralar için ayrıca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddeleri gereğince yapılacak kurumlar vergisi kesintisinde uygulanacak oranlar hakkında “1 sayılı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri” yayınlanmıştır.

Bu sirküler ile, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Geçici 1. maddesi 4. fıkrasına atıf yapılarak, 2003/6577 ve 2003/6575 sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında yer alan 5520 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde belirtilen ve yasal sınırları aşmayan oranların geçerli olacağına dair açıklamalar yapılmıştır.

Diğer taraftan Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile de Bankalar ve Finans kurumlarınca yapılacak stopaj oranları tespit edilmiştir.

Bu nedenle, zaman içinde kanunlarda yapılan düzenlemeler ve Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen oranların yarattığı karmaşanın giderilmesi amacıyla KVK 15.maddeye göre yapılacak stopajlar topluca yeniden açıklanmıştır.

Yeniden düzenlenerek, 03.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile açıklanan KVK 15. madde çerçevesinde kurumlara uygulanacak (stopaj) tevkifat oranları aşağıdaki gibidir.

KVK Madde 15

Açıklama

Stopaj Oranı

1

Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemelerinden

%3

2

Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

%20

3

Her nevi tahvil (ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil) ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirlerden (Döviz cinsinden yahut dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetlerin itfası sırasında oluşan değer artışları kesintiye tâbi tutulmaz);

a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden

%0

b) Diğerlerinden

%10

4

Mevduat faizlerinden

%15

5

Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından

%15

6

Kâr ve zarar ortaklığı belgesi karşılığı ödenen kâr paylarından

%15

7

Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile elde edilmesi veya elden çıkarılmasından sağlanan gelirlerden

%15

8

Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerindeki kâr payları (Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden

%15

9

Emeklilik yatırım fonlarının kazançları hariç olmak üzere, dağıtılsın veya dağıtılmasın, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin;

a) (1) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan

%0

b) (2) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan

%0

c) (3) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan

%0

ç) (4) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan

%0

d) (6) numaralı alt bendinde yazılı kazançlardan

%0

Bu karar, 3 numaralı bendi 01.01.2006 tarihinden önce ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde (03.02.2009) yürürlüğe girmiştir.

2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.