VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/25

KONU: Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi Gereğince Yapılan Stopaj Oranları Zaman İçindeki Mevzuat Değişikliklerine Göre Yeniden Düzenlenerek Bakanlar Kurulu Kararı İle Açıklanmıştır.

3 Şubat 2009 tarih ve 27130 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde yer alan kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları yeniden tespit edilerek açıklanmıştır.

Yapılan düzenleme tevkifat oranlarında herhangi bir değişiklik yapmamış ancak aşağıda zaman içinde kanunlarda yapılan düzenlemeler ve Bakanlar Kurulu Kararları ile değiştirilen oranların yarattığı karmaşanın giderilmesi amaçlanmıştır.

Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde yer alan stopaj oranları 30.12.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2003/6577 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir.

Daha sonra bu kararda aşağıdaki Bakanlar Kurulu Kararları ile kanunlarda yapılan değişikliklere paralel değişiklikler yapılmıştır.

Bakanlar Kurulu Karar No

Resmi Gazete Yayın Tarihi

2006/10731

23.07.2006

2006/11449

29.12.2006

Gelir Vergisi Kanunu’na 01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Geçici 67. madde ilave edilmiş, Kurumlar Vergisi Kanunu ise 5520 sayılı Kanun ile tamamen değiştirilerek tam ve dar mükellef kurumlardan yapılacak (stopaj) tevkifatlar söz konusu kanunun 15 ve 30. maddeleri ile yeniden düzenlenmiştir.

Dolayısıyla ile GVK 94. maddede kurumlar ile ilgili olarak yer alan fıkra metinlerinde de değişiklikler yapılmıştır. Şöyle ki;

- GVK 94. maddenin 7, 8, 9 ve 14. fıkralarının parantez içi hükmünde yer alan “tam mükellef kurumlara ödenenler” ibareleri çıkarılmıştır.

- Menkul kıymetlerden yapılan stopajlar Geçici 67. madde ile getirilen stopaj oranları ile eşitlenmiştir.

- Yine GVK 94. maddenin Esnaf Muaflığından yararlananlar ile ilgili 13. maddesinin (a) fıkrasında yer alan emtialar yerine, “9. maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden” ifadesi getirilerek % 2 oranında stopaj yapılacak emtiaların kapsamı madde metninde yer alanlar kadar genişletilmiştir.

Gelir Vergisi Kanunu esnaf muaflığı ile ilgili 9. maddenin 6. bendi aynen aşağıdaki gibidir.

“Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.”

Yukarıdaki açıklamalarımıza göre yeniden düzenlenerek 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile açıklanan 03.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren GVK 94. madde çerçevesinde uygulanacak (stopaj) tevkifat oranları aşağıdaki gibidir.

GVK Madde 94

Açıklama

Stopaj Oranı

1

Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61 inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç),

GVK 103 ve 104. üncü maddelere göre

2

Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (noterlere serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);

a) 18 inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden

%17

b) Diğerlerinden

%20

3

42 nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara ödenen istihkak bedellerinden

%3

4

Dar mükellefiyete tabi olanlara, telif ve patent haklarının satışı dolayısıyla yapılan ödemelerden

%20

5

a) 70 inci maddede yazılı mal ve hakların kiralanması karşılığı yapılan ödemelerden

%20

b) Vakıflar (mazbut vakıflar hariç) ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemelerinden

%20

6

a) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.)

%15

b) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.)

%15

7

75 inci maddenin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)

a) Devlet tahvili ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi, Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlere sağlanan gelirlerden

%0

b) Diğerlerinden

%10

8

Mevduat faizlerinden (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)

%15

9

75 inci maddenin ikinci fıkrasının (12) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)

%15

10

a) Baş bayiler hariç olmak üzere Milli Piyango İdaresince çıkarılan biletleri satanlar ile diğer kişilerce çıkartılan bu nitelikteki biletleri satanlara yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden

%20

b) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlara bu faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemelerden

%20

11

Çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;

a) Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için

%1

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için

%2

b) Diğer ziraî mahsuller için,

i) Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için

%2

ii) (i) alt bendi dışında kalanlar için

%4

c) Ziraî faaliyet kapsamında ifa edilen hizmetler için,

i) Orman idaresine veya orman idaresine karşı taahhütte bulunan kurumlara yapılan ormanların ağaçlandırılması, bakımı, kesimi, ürünlerin toplanması, taşınması ve benzeri hizmetler için

%2

ii) Diğer hizmetler için

%4

d) Çiftçilere yapılan doğrudan gelir desteği ve alternatif ürün ödemeleri için

%0

12

PTT acenteliği yapanlara, bu faaliyetleri nedeniyle ödenen komisyon bedeli üzerinden

%20

13

Esnaf muaflığından yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,

a) 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden

%2

b) Hurda mal alımları için

%2

c) Diğer mal alımları için

%5

d) Diğer hizmet alımları (a, b ve c alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için

%10

14

75 inci maddenin ikinci fıkrasının (14) numaralı bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından (Kanunla kurulan dernek ve vakıflar, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar, kamu menfaatine yararlı dernekler ile dernek ve vakıf olmamakla birlikte; odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluşları, siyasi partiler, emekli ve yardım sandıkları gibi vergi uygulamalarında dernek ve vakıf olarak kabul edilenler hariç, dernek ve vakıflar dahil)

%15

15

a) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından

%15

b) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından

%10

c) 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (15) numaralı bendinin (c) alt bendinde yer alan menkul sermaye iratlarından

%5

Yürürlük: Bu Karar; (7 numaralı bendi 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen gelirlere uygulanmak üzere) 03.02.2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri Hakkında 2009/14592 Sayılı Karar

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.