VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/23

KONU: 2008 Yılı Dördüncü Geçici Vergi Dönemi ve Yıllık Kurumlar Vergisi Hesaplamalarında Devreden Yatırım İndiriminin Endekslenmesinde Uygulanacak Yeniden Değerleme ve ÜFE Oranları

Bilindiği üzere; Yatırım İndirimi Uygulaması 01.01.2006 tarihinden itibaren kaldırılmıştır. Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 69. maddesine göre, maddede belirtilen şartlar çerçevesinde 2006, 2007 ve 2008 yılına kadar devreden ve yarım kalan yatırımların indirimine devam edilecektir.

2008 yılına devreden yatırımların, Gelir Vergisi Kanununun;

- Eski hükümlerine göre yapılan kısmı yeniden değerleme oranında (%12)

- Mülga 19. madde hükümlerine göre yapılan kısmı ise ÜFE artış oranında (% 8,11)

endekslenecektir.

Devreden yatırımların, uygulamanın son yılı olan 2008 yılında indirim konusu yapılacak tutarlarının hesabında yatırım indiriminin tabi olduğu kanun maddelerine göre ayrım yapılarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır.

1. 24.04.2003 Tarihinden Önce Yapılan Müracaatlara İstinaden Düzenlenen Teşvik Belgeleri Kapsamında Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 61 ve 69. Maddelerine Göre Yapılan Devreden Yatırım İndirimi Tutarlarının Endekslemesi Yeniden Değerleme Oranı ile (%12) Yapılacaktır

24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, Gelir Vergisi Kanunu’nun 4842 sayılı Kanun’la yürürlükten kaldırılmadan önceki Ek 1, 2, 3, 4, 5, ve 6. maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlarla ilgili olarak gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan, ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirim konusu yapılamayan istisna tutarı, izleyen dönemlerde yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle dikkate alınacaktır.

Maliye Bakanlığı’nca 387 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2008 yılı yeniden değerleme oranı % 12 olarak açıklanmıştır.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 61 ve 69. maddelerine istinaden eski hükümlere göre ve önceki yıllardan devreden yatırım indirimi istisna tutarları; 2008 yılı dördüncü geçici vergi dönemi ile kurumlar vergisi hesaplamaları sırasında % 12 oranında arttırılarak dikkate alınacaktır.
 
2008 yılında eski hükümlere göre yararlanılan yatırım indirimi tutarı üzerinden % 19,8 stopaj yapılarak en geç 23 Mayıs 2009 tarihine kadar Muhtasar Beyanname ile beyan edileceği tabiidir.

2. Gelir Vergisi Kanunu’nun Mülga 19. Maddesi Kapsamında Yapılan Yatırımların Devreden Tutarlarının Endekslenmesi ÜFE Artış Oranı (8,11) ile Yapılacaktır.

5479 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 19. maddesinde düzenlenen % 40 oranındaki yatırım indirimi istisnası kaldırılmış, aynı Kanun’un 3. maddesiyle Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 69. madde ile 01.01.2006 tarihinden önce yapılan yatırım harcamaları için yatırım indirimi istisnası uygulamasına ilişkin geçiş hükümleri düzenlenmiştir.

Yine, 5479 sayılı Kanun’un 11. maddesi ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 298. maddesinin sonuna “C) Vergi kanunlarında yer alan “ toptan eşya fiyatları genel endeksi” ibaresi “üretici fiyatları genel endeksi” ve “TEFE” ibaresi “ÜFE” olarak uygulanır.” fıkrası eklenmiştir.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 19. maddesi kapsamında, 01.01.2006 tarihinden önce başlanan yatırımlarla ilgili olarak 31.12.2007 tarihine kadar gerçekleşen harcamalar üzerinden hesaplanan, ancak kazancın yetersiz olması nedeniyle indirilmeyen ve devreden yatırım indirim tutarı, izleyen dönemlerde, üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen artış oranında (ÜFE) arttırılarak dikkate alınması gerekmektedir.

2008 yılı dördüncü geçici vergi döneminde üretici fiyatları genel endeksinde (ÜFE) meydana gelen artış oranı % 8,11’dir.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga 19. maddesi kapsamında devreden yatırım indirimi istisna tutarları, son hak olarak 2008 yılı dördüncü geçici vergi dönemi ile yıllık kurumlar vergisi hesaplamaları sırasında % 8,11 oranında arttırılmış tutarları üzerinden indirim konusu yapılacaktır.

Yatırım İndirimi olan mükelleflerimiz, GVK Geçici 69. maddesi hükümlerine göre, 31.12.2005 tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde hesaplayacakları yatırım indirimi istisnası tutarlarını, yine bu tarihteki mevzuat hükümleri (vergi oranına ilişkin hükümler dahil) çerçevesinde sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kazançlarından indirebileceklerdir. Bu hüküm çerçevesinde söz konusu yıllarda yatırım indirim istisnasından yararlanan mükelleflerin, kurumlar vergisi oranını % 20 yerine 01.01.2006 tarihinden önce uygulanan oran olan % 30 olarak uygulamak zorunda olacaklarını bilgilerinize sunarız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.