Numara : 16
Tarih : 15.1.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/16

KONU: Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Vergi Dairelerince Tarh, Tahakkuk ve Tahsil Edilecektir.

15.01.2008 tarih ve 27111 Sayılı Resmi Gazet’de yayınlanan 36 Seri No.lu “Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği” ile; bugüne kadar Belediyelerce tahsil edilen elektrik ve havagazı tüketim vergilerinin, tarh, tahakkuku ve tahsilatının 01.01.2009 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince yapılacağı açıklanmıştır.

Tebliğe göre, elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyannamelerinin, 340 ve 346 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda, elektronik ortamda verilmesi zorunludur.

Tebliğ ekinde beyanname örneği yer almaktadır.

01.01.2009 tarihine kadar, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 39. maddesi çerçevesinde elektrik ve havagazını dağıtan kuruluşlarca sorumlu olarak tahsil edilen vergiler söz konusu kurumlarca tahsil tarihini takip eden ayın 20. günü akşamına kadar Belediye’ye beyanname ile bildirilerek aynı sürede ödenmekte idi. Bu defa elektrik ve havagazı tüketim vergileri 36 Seri No.lu Tebliğ açıklamaları çerçevesinde verginin ödenmesinden sorumlu olan kurumlarca, elektronik ortamda kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairelerine beyan edilerek ödenecektir.

Konu hakkındaki tebliğ açıklamaları özetle aşağıdaki gibidir.

1. Verginin Konusu

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde elektrik ve havagazı tüketimi, elektrik ve havagazı tüketim vergisine tabi bulunmaktadır.

2. Mükellef ve Sorumlular

Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin mükellefi, elektrik ve havagazını tüketenlerdir. Elektrik Piyasası Kanununa göre elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar, satış bedeli ile birlikte bu verginin de tahsilinden ve vergi dairesine yatırılmasından sorumludurlar.


3. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi İstisnaları

3.1 Kazanç amacı gütmemek şartıyla işletilen aşağıdaki sosyal kuruluşlarda tüketilen elektrik vergiden istisnadır.

- Hastane,

- Dispanser,

- Klinik,

- Sağlık Ocağı ve Merkezleri,

- Rehabilitasyon, Teşhis ve Tedavi Merkez ve Kurumları,

- Doğum ve Çocuk Bakımevleri,

- Kreşler,

- Sanatoryum, Prevantoryum gibi sağlık kuruluşları,

- Düşkünler Evi,

- Yetimhaneler,

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü ve korunmaya muhtaç çocukları koruma birliklerine ait çocuk yurtları ve bunlara bağlı işyerleri gibi sosyal yardım kuruluşları

3.2 Aşağıda sayılan yerlerde tüketilen elektrik, elektrik ve havagazı vergisinden müstesnadır.

- Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık ibadethaneler;

  • Cami,
  • Mescit,
  • Kilise,
  • Havra

- Milletlerarası

  • Panayır,
  • Sergi ve Fuarlarda,
  • Bunların giriş yerlerinde,
  • Mal teşhir edilen ve satılan pavyonlarda tüketilen elektrik

3.3 Doğrudan doğruya elektrik ve havagazı üreten dağıtım ve istihsal müesseselerinde tüketilen elektrik, elektrik ve havagazı vergisinden müstesnadır.

Bu durumda, elektriğin üretim tesisi dışında kullanılması veya diğer işletmelere satılması halinde istisna uygulanmayacaktır.

Elektrik ve havagazı üretmeyen sadece iletim ve dağıtım yapan işletmeler için istisna söz konusu değildir.

4. Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Matrahı

Verginin matrahı, elektrik enerjisi satış bedeli ile havagazının satış bedelidir. (elektriğin iletimi, dağıtım ve perakende satış hizmet bedelleri ile vergi fon ve paylar hariç)


5. Verginin Oranı : % 5 ve % 1

Elektrik ve havagazı tüketim vergisinin oarnı, vergiye tabi tüketilen elektrik ve havagazının satış bedeli üzerinden %5’dir. Bu oranın % 1 olarak uygulandığı alanlar aşağıdaki gibidir.

- imal,

- istihsal,

- taşıma,

- yükleme,

- boşaltma,

- soğutma,

- telli ve telsiz telgraf ve telefon haberleşmesi,

işlerinde tüketilen elektriğin satış bedeli üzerinden % 1 oranında elektrik ve havagazı tüketim vergisi alınır.

6. Verginin Tarh, Tahakkuku ve Ödemesi

Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi Tarh Dairesi : Vergiden sorumlu şirketlerin kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesince tarh edilir.

Beyan ve Ödeme Süresi : Elektrik enerjisini tedarik eden ve havagazını dağıtan kuruluşlar tahsil ettikleri vergiyi tahsil tarihini takip eden ayın 20. günü akşamına kadar tebliğ ekinde yer alan beyanname formatı ile beyan eder (elektronik ortamda) ve aynı sürede öderler.

7. Elektronik Ortamda Beyanname Vermemenin Cezası

Beyannamenin elektronik ortamda verilmesi zorunluluğuna uymayan mükelleflere, VUK’un mükerrer 355. maddesi gereğince 1.600 TL özel usulsüzlük cezası kesileceği tebliğ ile açıklanmıştır.

İlgili tebliğe aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 36)

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.