Numara : 15
Tarih : 15.1.2009

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2009/15

KONU: Türk Ticaret Kanununa Göre Yapılması Gereken Kapanış Tasdikleri ve 2009 Yılında Kullanılmaya Devam Edilen Kanuni Defterlerin Ara Tasdikleri Hakkında Hatırlatma

3 Aralık 2008 tarih ve 2008/207 Sayılı sirkülerimiz ile mükelleflerin 2009 yılında kullanacakları kanuni defterlerin en geç 31.12.2008 tarihine kadar tasdik ettirilmesi gerektiği hatırlatılmıştı.

Bu sirkülerimiz ile 2009 Ocak ayında yapılması gereken tasdik işlemleri hatırlatılmaktadır.

2009 Ocak ayında;

- 2008 yılında kullanılan defterlerin 2009 yılında da kullanılması halinde bu defterlerin ara tasdiki yaptırılması,

- Türk Ticaret Kanununa göre kanuni defterlerin kapanış tasdikleri yaptırılması

gerekmektedir.

1. Ara Tasdik

Vergi Usul Kanunu’nun 222. maddesinde ; defterlerini ertesi yılda da kullanmak isteyenlerin Ocak ayı içinde, hesap dönemi Maliye Bakanlığınca tespit edilenlerin ise bu dönemin ilk ayı içinde “Tasdik Yeniletmeye” mecbur oldukları açıklanmıştır.

Buna göre hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler 2008 yılı kanuni defterlerini 2009 yılında da kullanacaklar ise en geç 31 Ocak 2009 tarihine kadar ara tasdiki ile tasdiklerini yenileyeceklerdir.

2. Türk Ticaret Kanununa Göre Kapanış Tasdiki

Vergi Usul Kanunu’nda kanuni defterlerin kapanış tasdik mecburiyeti hakkında bir hüküm yoktur. Ancak, kanuni defterlerin kapanış tasdiklerinin yaptırılmaması, Türk Ticaret Kanunu yönünden defterlerin delil olma niteliğini zayıflatmaktadır. Konu ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan düzenlemeler aşağıdaki gibidir.


 

2.1 Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki

Türk Ticaret Kanunu’nun Yevmiye Defteri ile ilgili 70. maddenin son fıkrasına göre;

“Yevmiye defteri yeni senenin en geç Ocak ayı sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce (Görülmüştür) sözü yazılarak mühür ve imza ile tasdik ettirilmesi şarttır.”

2.2 Envanter Defterinin Kapanış Tasdiki

Türk Ticaret Kanunu’nun Envanter Defteri ile ilgili 72. maddesinin üç ve beşinci fıkralarına göre;

“Kanun’da aksine hüküm olmadıkça iş yılı sonu için çıkarılacak envanter ve bilançoların gelecek iş yılının ilk üç ayı içinde tamamlanmış olması lazımdır”

“Noterin yapacağı muamele hakkında 70. maddenin son fıkrası tatbik olunur”

Yukarıdaki hükümlere göre Yevmiye defterinin kapanış tasdikinin en geç 2009 Ocak ayı sonuna kadar, Envanter defterinin ise en geç 2009 Mart ayı sonuna kadar kapanış tasdikinin yapılması gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla.

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.