Numara : 115
Tarih : 24.8.2009

VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2009/115

KONU: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

2009/2 Sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” 20 Ağustos 2009 Tarihli ve 27325 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile 2009/1 sayılı Tebliğin;

Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasiteler” başlıklı 5 inci maddesinde,

Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar” başlıklı 9 uncu maddesinde,

Daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden düzenlenmiş teşvik belgeleri için uygulanabilecek hükümler” başlıklı 36 ıncı maddesinde

değişiklik yapılmıştır.

1. Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasiteler hakkında yapılan düzenleme

Tebliğle, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2009/1 Sayılı Tebliğdeki düzenleme

2009/2 Sayılı Tebliğdeki düzenleme sonrası

Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasiteler

Sabit yatırım tutarı ve asgari kapasiteler

MADDE 5- (1) Yatırımın, teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, I inci ve II nci bölgelerde yapılacak yatırımlarda 1 milyon Türk Lirası, III üncü ve IV üncü bölgelerde yapılacak yatırımlarda 500 bin Türk Lirası olması gerekmektedir. Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımların Karar eki ek-2’de yer alan yukarıdaki tutarların üzerindeki asgari sabit yatırım tutarı ve/veya asgari kapasite şartlarını sağlaması gerekmektedir.

MADDE 5- (1) Yatırımın, teşvik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının, I inci ve II nci bölgelerde yapılacak yatırımlarda 1 milyon Türk Lirası, III üncü ve IV üncü bölgelerde yapılacak yatırımlarda 500 bin Türk Lirası olması gerekmektedir. Ancak büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımların Karar eki listelerde yer alan yukarıdaki tutarların üzerindeki asgari sabit yatırım tutarı ve/veya asgari kapasite şartını sağlaması gerekmektedir.

Bu düzenleme, asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartına ilişkin sınırlamaların sadece Kararın 2 no.lu ekinde yer almadığından yapılmıştır.

2. Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar hakkında yapılan düzenleme

Tebliğle, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 sayılı Tebliğin 9 uncu maddesinin 2 nci fıkrası (d) bendinde yer alan "baskı" ibaresi aşağıdaki şekilde iptal edilmiştir.

2009/1 Sayılı Tebliğdeki düzenleme

2009/2 Sayılı Tebliğdeki düzenleme sonrası

Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar

Teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar

MADDE 9- (2) Teşvik belgeleri kapsamında;

MADDE 9- (2) Teşvik belgeleri kapsamında;

...

...

d) Ulusal çapta yayım yapan günlük gazete basım hizmetlerine yönelik teşvik belgeleri hariç diğer teşvik belgeleri kapsamında baskı, basım ve matbaa makinaları

d) Ulusal çapta yayım yapan günlük gazete basım hizmetlerine yönelik teşvik belgeleri hariç diğer teşvik belgeleri kapsamında basım ve matbaa makinaları

değerlendirilmez.

değerlendirilmez.

Bu düzenleme ile baskı makinaları teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilecektir.

3. Devam eden yatırımlar hakkında yapılan düzenleme

Tebliğle, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına ilişkin 2009/1 sayılı Tebliğin 36 ncı maddesinin 4 üncü fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2009/1 Sayılı Tebliğdeki düzenleme

2009/2 Sayılı Tebliğdeki düzenleme sonrası

Daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden düzenlenmiş teşvik belgeleri için uygulanabilecek hükümler

Daha önceki yıllara ait Bakanlar Kurulu Kararlarına istinaden düzenlenmiş teşvik belgeleri için uygulanabilecek hükümler

MADDE 36- (4) Halen geçerli teşvik belgesi kapsamına, Karar eki ek-4’te yer alan “Genel Teşvik Sisteminden Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları” için makine ve teçhizat ilave edilemez. Ayrıca, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamındaki yeni makine ve teçhizatların kullanılmış olarak ithaline izin verilmeyeceği gibi iplik ve dokuma konusunda düzenlenmiş teşvik belgelerine de sadece modernizasyona yönelik makine ve teçhizat ilave edilebilir. Bölgesel desteklerden yararlanamayacak yatırım konularındaki teşvik belgeleri kapsamında devam etmekte olan yatırımlar için ilave kapasite artışına izin verilmez.

MADDE 36- (4) Halen geçerli teşvik belgesi kapsamına, Karar eki ek-4’te yer alan “Genel Teşvik Sisteminden Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları” için makine ve teçhizat ilave edilemez. Ayrıca, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon yatırımlarına yönelik teşvik belgeleri kapsamındaki yeni makine ve teçhizatların kullanılmış olarak ithaline izin verilmeyeceği gibi iplik ve dokuma konusunda düzenlenmiş teşvik belgelerine de sadece modernizasyona yönelik makine ve teçhizat ilave edilebilir. Yatırımın yapılacağı yerde bölgesel desteklerden yararlanamayan, genel teşvik sistemi içerisindeki yatırım konularında düzenlenmiş teşvik belgeleri kapsamına makine ve teçhizat, bina-inşaat vb. yatırım harcamaları ilave edilebilir. Ancak söz konusu teşvik belgelerinde faiz desteği öngörülmüş olması halinde, ilave harcamalar için faiz desteği uygulanmaz.

Yapılan bu düzenleme ile, ek yatırım yapan ve yatırım yaptığı yerde bölgesel desteklerden yararlanamayan yatırımcılar, genel teşvik sistemi içerisindeki yatırım konularında düzenlenmiş teşvik belgeleri kapsamına makine ve teçhizat, bina-inşaat vb. yatırım harcamalarını ilave edebilecekler. Ancak söz konusu teşvik belgelerinde faiz desteği öngörülmüş olması halinde, ilave harcamalar için faiz desteği uygulanmayacak.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

2009/2 Sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ”


Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.