Numara : 113
Tarih : 19.8.2009

VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2009/113

KONU: İşsizlik Ödeneği Alanların İşe Alımına Teşvik Getirildi.

18 Ağustos 2009 Tarihli ve 27323 Sayılı Resmi Gazete’de 5921 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.

Kanunda;

  • İşsizlik ödeniği alanların istihdam edilmesine yönelik teşvikler,
  • GAP'a İşsizlik Fonundan kaynak aktarılması

yer almakta olup, detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1. İşsizlik ödeneği alanların işe alımına teşvik getirildi.

5921 sayılı Kanunla, 4447 sayılı Kanunun 50 inci maddesinin mülga 5 inci fıkrası yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre, işsizlik ödeneği alanların; işe alındığı tarihten önceki aydan başlayarak işe alan işyerine ait son altı aylık dönemde, prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde sayılan ve 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi tutarının yüzde biri olmak üzere işçi ve işveren payı sigorta primleri ile genel sağlık sigortası primi, kalan işsizlik ödeneği süresince Fondan karşılanması öngörülmektedir.

Bahsi geçen primlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi, varsa prime esas alt kazanç sınırı ile prime esas kazanç arasındaki fark ve kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin prim tutarı farkı ile işsizlik sigortası primlerini Sosyal Güvenlik Kurumuna ödemiş olması şarttır.

İşverenler, aynı dönem için ve mükerrer olarak bu destekten yararlanamayacaklar.

Bu uygulamanın yanı sıra 5921 sayılı Kanunla, 4447 sayılı Kanuna eklenen Geçici 9 uncu madde ile; 2009 yılının Nisan ayına ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 31/12/2009 tarihine kadar, işe alınma tarihinden önceki üç aylık dönem içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dışındaki kişilerden olmak kaydıyla işe alınan ve fiilen çalıştırılanlar için, prime esas kazanç alt sınır üzerinden işveren prim hisseleri 6 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan ödenecek. Bakanlar Kurulu düzenlemeden yararlanma ve başvuru süresinin 6 aya kadar daha uzatılması konusunda yetki sahibidir.

2. GAP'a İşsizlik Fonundan kaynak aktarılması

Kanunla, 2009 yılına münhasır olmak üzere, Fonun nema gelirlerinden dörtte üçü, bütçeye gelir kaydedilerek, Yüksek Planlama Kurulu kararına istinaden, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamındaki yatırımlar öncelikli olmak üzere ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelik altyapı yatırımlarında kullanmak üzere ilgili idare bütçelerine ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili kılınmıştır. Bu ödenekler, 2009 yılı yatırım programı ile ilişkilendirilmektedir.

Fon tarafından tahsil edilecek nema gelirlerinin 2010 yılında dörtte üçü, 2011-2012 yıllarında dörtte biri ilgili yıl genel bütçelerinde bütçe gelir tahmini olarak yer alacak.

Ayrıca Kanunla, Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde teşvik edilen yatırımlara bağlı olarak gerçekleştirilecek istihdam için de 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa Ek 2 inci madde eklenmiştir.

5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 2 inci madde, bu bağlamda gerçekleştirilecek istihdam için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerinin tamamına kadar olan kısmının Hazinece karşılanacağını öngörmektedir.

Söz konusu Kanuna aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilirsiniz.

5921 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.