Numara : 111
Tarih : 13.8.2009

VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2009/111

KONU: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 3 Seri No.lu Genel Tebliğ Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, varlık barışı olarak da bilinen 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda değişiklik yapan 5917 Sayılı Kanun 10.07.2009 tarih 27284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve söz konusu değişiklikler 2009/101 sayılı sirkülerimizle sizlere duyurulmuştu.

Bu kez Maliye Bakanlığı 3 Seri No.lu Genel Tebliği ile 5917 Sayılı Kanunla yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulunmuştur.

Tebliğde yer alan açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda aşağıda özetlenen konular dikkat çekmektedir.

1. 01.06.2009 tarihi itibariyle sahip olunan varlıkların 30.09.2009 tarihine kadar bildirim veya beyanına imkan sağlanmaktadır.

2. Kanun kapsamında beyan edilen tutarların mahsubunda beyan edilen tutarlar üzerinden tarh edilen verginin vadesinde ödenmiş olması koşulu getirilmiştir.

3. İndirimi reddedilen KDV’ye ilişkin mahsup edilecek matrah tutarının, indirimi reddedilen vergiye esas matrah olduğu, indirimi reddedilen vergiye ilişkin bedelin tespit edilememesi halinde de mahsup edilecek matrah tutarının %18 KDV oranı esas alınarak hesaplanacağı Tebliğde tekrardan dile getirilmiştir.

4. Kanuna eklenen Geçici 3. madde ile daha önce Geçici 1. maddede düzenlenen yurtdışı kaynaklı kazançlara yönelik istisna 01.05.2009-31.12.2009 tarihleri arasında elde edilen kazançları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

5. 5811 Sayılı Kanunun ilk haline göre başvuruda bulunmuş olanların bu kanun hükümlerine göre yapılan bildirim ve beyanlar ile tarhiyat ve mahsuba ilişkin olarak Kanunun değişiklik yapılmadan önceki hükümlerine tabi olacağı ancak bunun için 22.11.2008-02.03.2009 tarihleri arasında yapılmış olan bildirim ve beyanları nedeniyle tahakkuk eden ve süresinde ödenmeyen vergilerini en geç 30.09.2009 tarihine kadar gecikme zammıyla beraber ödemeleri gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca Tebliğde Geçici 3 üncü maddeyle yapılan düzenleme çerçevesinde istisna kazançların beyanın ne şekilde yapılacağı aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

1/1/2009 ile 30/4/2009 tarihleri arasında elde edilen ve 30/5/2009 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilen yurt dışı iştirak kazançları ile yurt dışı iştirak hisseleri satış kazançları, 2009 yılına ait yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin ilgili satırında gösterilmek suretiyle vergiden istisna edilebilecektir.

1/5/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında elde edilen ve 28/2/2010 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilen yurt dışı iştirak kazançları ile yurt dışı iştirak hisseleri satış kazançları, yine 2009 yılına ait yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin ilgili satırında gösterilmek suretiyle vergiden istisna edilebilecektir.

Yurt dışında bulunan işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla 2009 yılına ilişkin olarak elde edilen yurt dışı şube kazançları, 28/2/2010 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmek şartıyla, 2009 yılına ilişkin verilecek yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancına dahil edilmek ve beyannamelerin ilgili satırında gösterilmek suretiyle istisnaya konu edilecektir.

Kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumların tasfiyelerinden doğan; 1/1/2009 ile 31/10/2009 (bu tarih dahil) tarihleri arasında elde edilen ve 31/10/2009 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilen kazançlar ile 1/11/2009 ile 31/12/2009 tarihleri arasında elde edilen ve 31/12/2009 tarihine kadar Türkiye’ye transfer edilen kazançlar, 2009 yılına ait yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancına dahil edilmek ve beyannamelerin ilgili satırında gösterilmek suretiyle istisnaya konu edilecektir.”

Söz konusu Tebliğ’e aşağıdaki link vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.

3 Seri No.lu Genel Tebliğ

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.