Numara : 237
Tarih : 31.12.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/237

KONU Şans Oyunları Tertip Eden Kurum ve Kuruluşların Yatırım ve İşletme Giderlerine İlişkin Azami Oranlar Bakanlar Kurulunca Belirlendi.
 
31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2008/14482 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 5602 Sayılı “Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun”, “Yatırım ve İşletme Giderlerine İlişkin Sınırlama” başlığı altında yer alan 5. maddesindeki azami oran değiştirilmiştir.

Kanun’un 5. maddesine göre ilgili kurum ve kuruluşların bir takvim yılı içindeki her türlü yatırım ve işletme giderlerinin toplamı, aynı dönemde elde ettikleri hasılat ve diğer gelirler toplamının % 20 ‘sini geçemez.

Bakanlar Kurulu, bu oranı her bir kurum ve kuruluş itibarıyla ayrı ayrı ve topluca bir katına kadar arttırmaya veya yarısına kadar indirmeye ya da tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir. (31.12.2008 tarihine kadar uygulanacak farklı oranlar 5602 Sayılı Kanunun Geçici 1. maddesinde belirlenmiştir)

Yeni Bakanlar Kurulu Kararına göre; 01.01.2009 tarihinden geçerli olmak üzere şans oyunları tertip eden kurumların kamu payının hesabında göz önünde bulunduracakları yatırım ve işletme giderlerine ilişkin azami oran eskisi ile mukayeseli olarak aşağıda belirtilmiştir.Şans Oyunu 31.12.2008 tarihine kadar uygulanan oran 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Yeni Oranlar
6132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna göre tertip edilen şans oyunları için 26% 26%
7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna göre tertip edilen şans oyunları için 38% 33%
320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca tertip edilen şans oyunları için 18% 20%

 
5602 Sayılı Kanun’un 6.maddesine göre her türlü şans oyunları faaliyetinden elde edilen hasılat şans oyunları vergisine tabidir.

Verginin matrahı şans oyunlarından elde edilen hasılat tutarıdır. Verginin oranları Kanun’un 6. maddesinde belirtilmiştir.

Şans oyunları vergisi, gelir ve kurumlar vergisi uygulamasında gider olarak kabul edilmez ve hiç bir vergiden mahsup edilmez.

Kanun’un 3. maddesinde yapılan tanımlara göre Kamu Payı; ilgili kurum ve kuruluşların net hasılatı ile her ne ad altında olursa olsun elde ettikleri diğer gelirler toplamından; her türlü yatırım ve işletme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarı ifade etmektedir.

Kanun koyucu, yukarıda tarifi verilen kamu payının hesabında, yatırım ve işletme giderlerine Kanun’un 5. maddesi ile azami sınır koymuştur. Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen oranlar kamu payının hesabında indirilecek bu giderlerin azami tutarlarını belirlemek içindir.

2008/14482 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.