Numara : 236
Tarih : 30.12.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/236

KONU: Dövize Endeksli ve Diğer Endeksli Kredilerde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi Hesaplamasında Değişiklik


Kaynak Kullanım Destekleme Fonu Hesaplaması Hakkında 2008/14420 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 30 Aralık 2008 Tarihli ve 27096 Sayılı Resmi Gazete'de, 30.12.2008 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımlanmıştır. Bu çerçevede Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (“KKDF”) hesaplaması borç bakiyesine ilişkin kur farkı üzerinden değil, taksit tutarı içerisindeki anaparanın kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Yeni Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarı üzerinden hesaplanacaktır.

1. 30.12.2008 Tarihinden Önce Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Hesaplama Şekli

Değişiklik öncesi mevzuata gore, dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde fon kesintileri, borç bakiyesine ilişkin kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarı üzerinden hesaplanmaktaydı.

Önceki düzenlemeye göre dövize endeksli kredilerde KKDF matrahı aşağıdaki şekilde hesaplanmaktaydı:

KKDF Matrahı = Faiz TL karşılığı + Anapara Borç Bakiyesi x (Faiz Tahakkuk Dönemi Kur – Önceki Taksitlerde Kullanılan En Yüksek Kur)
 
2.
30.12.2008 Tarihinden Sonra Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Hesaplama Şekli

30.12.2008 tarihi itibariyle yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklik sonrası mevzuata göre, dövize endeksli ve diğer endeksli kredilerde fon kesintileri, taksit tutarı içindeki anaparanın (eski düzenlemede “borç bakiyesi” ifadesi kullanılmaktaydı) kur farkı veya endeks farkı ile dönem faizinin cari kurdan Yeni Türk Lirası karşılığı veya fark faizin (spread) toplam tutarı üzerinden hesaplanacağı,

Ayrıca, dövize endeksli taksitli kredilerde taksit tutarı içindeki anapara kur farkının hesaplanmasında, taksit ödeme tarihindeki cari kur ile kredinin kullandırıldığı tarihteki kur (eski düzenlemede “borç bakiyesi” ifadesi dolayısı ile, “önceki taksitlerde kullanılan en yüksek kur” dikkate alınmaktaydı) arasındaki farkın esas alınacağı belirtilmiş olup, buna gore KKDF matrahı hesaplama şekli aşağıdaki gibi olacaktır:

KKDF Matrahı = Faiz TL karşılığı + Taksit Tutarı İçerisindeki Anapara x (Taksit Ödeme Tarihindeki Kur – Kredinin Kullanıldığı Tarihteki Kur) (*)

(*) Taksit ödeme tarihindeki kurun, kullanım tarihindeki kurdan düşük olması halinde matrah sıfır olarak dikkate alınıp, anaparaya bağlı KKDF hesaplaması yapılmayacaktır.

2008/14420 Sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.