Numara : 234
Tarih : 30.12.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/234

KONU: Yeni Asgari Ücrete Göre Belirlenen İstisna Kısmı Sigorta Primine Tabi Olmayan Ödemeler (İstisnayı Aşan Kısım Sigorta Primine Tabidir)
 
Aşağıda belirtilen ödemeler asgari ücrete göre belirli oranda hesaplanan istisna tutarını aştığı takdirde aşan kısım prim matrahına dahil edilecektir. 01.01.2009 – 30.06.2009 dönemi için aylık brüt asgari ücret 666.- TL, günlük ise 22,20 TL. olarak tespit edilmiştir. Buna göre;

1. Yemek Parası : Günlük: 1,33 TL istisnadır.

Yemek parası istisna tutarı: 16 Yaşından büyükler için belirlenen asgari ücretin günlük tutarının % 6’sıdır. Buna göre, günlük istisna yemek bedeli 22,20 x % 6 = 1,33 TL. olmaktadır.

Bu tutar ücretlinin fiilen çalıştığı gün sayısı ile çarpılarak aylık sigorta priminden istisna yemek bedeli bulunur.

Sigorta primine tabi tutulacak yemek bedeli ise;

Ödenen yemek parası – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası formülü ile bulunacaktır.

2. Çocuk Zammı : Aylık 1 çocuk için 13,32 TL. istisnadır.

Çocuk Zammı İstisna tutarı: Brüt asgari ücret x % 2 x Çocuk Sayısıdır.

İstisna en fazla 2 çocuk için geçerlidir. Bu formüle göre bir çocuk için sigorta primine tabi olmayan tutar, (666 x %2=) 13,32 TL. İki çocuk için 13,32 x 2 = 26,64 TL. olmaktadır.

Bu durumda, çocuk zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Ödenen Çocuk Zammı – İstisna Tutar = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Çocuk Zammı

formülü ile bulunacaktır.

Çocuk Tabiri ise, SGK tebliğlerinde aşağıdaki gibi tarif edilmektedir.

Sigortalı ve evli olmayan;

- 18 yaşını doldurmamış
- Lise ve dengi öğretim veya aday çırak , ya da işletmelerde eğitim görmesi halinde 20 yaşını doldurmamış ,
- Yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış,
- Yaşına bakılmaksızın malul olduğu tespit edilen çocuklardan en fazla 2 çocuğa kadar,

çocuk başına aylık asgari ücretin % 2’si tutarında ödeme, prime esas kazanca dahil edilmez.

3. Aile Zammı : Aylık 66,60 TL istisnadır.

Aile Zammı ;

- Hizmet Akdinin devam etmesi
- Eşin sigortalı olmayı gerektirecek bir şeklide çalışmaması ve SSK Kurumundan aylık almaması şartları ile ödenmektedir.

Aylık Asgari ücretin %10’u tutarındaki ödeme sigorta prim matrahına dahil edilmez. Bu tutardan fazla olan aile zammının fazla olan kısmı prim matrahına dahil edilir. Bu durumda, aile zammı adı altında yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 10 = İstisna Tutarı
Ödenen Aile Zammı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Aile Zammı,

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, sigortalılara yemek parası ile çocuk ve aile zamlarının yıllık olarak bir defada ödenmesi halinde, bu defa ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden; yukarıda açıklanan yemek parası (fiilen çalışılan gün sayısı), çocuk zammı (12 aylık) , Aile zammı (12 aylık) yıllık toplam olarak hesaplanarak bulunan istisna tutarı yapılan ödeme ile mukayese edilerek fazlası ödemenin yapıldığı ayın kazancına dahil edilir.

4. İşverenler Tarafından Sigortalılar için Özel Sağlık Sigortalarına ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Özel Sağlık Sigortası ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları : Aylık 199,80 TL istisnadır.

Sigortalı adına ay içinde özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverence yapılan ödemeler toplamının aylık asgari ücretin % 30’una isabet eden kısmı prime esas kazanca dahil edilmeyecek, kalan tutar ise ödendiği ayın prime esas kazancına dahil edilecektir. Sigortalının eşi ve çocukları için ödenen primler bu istisnadan yararlanamamaktadır.

Bu durumda, özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı adı altında işverenlerce yapılan ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar;

Brüt Aylık Asgari Ücret X % 30 = İstisna Tutarı,
Özel Sağlık Sigortası Primi + Bireysel Emeklilik Katkı Payı – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Özel Sağlık Sigortası Primi ve Bireysel Emeklilik Katkı Payı Tutarı,

formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

Örnek - 2009/Ocak ayında (A) sigortalısı için işverence brüt 200.- TL özel sağlık sigortası primi ve brüt 100.- TL bireysel emeklilik katkı payı ödendiği varsayıldığında, bu tarihte yürürlükte bulunan asgari ücret de 666.- TL olduğundan,

666 X 30 % = 199,80 TL istisna tutarı,
200.- TL + 100.- TL = 300.- TL işverence fiilen ödenen brüt tutar
300.- TL – 199,80 = 100,20 TL 2009/Ocak ayında sigortalının prime esas kazancına dahil edilecektir.

Buna karşı, sigortalının özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payının ödendiği aydaki prime esas kazancının, 82 inci maddeye istinaden belirlenen prime esas kazanç üst sınırının üzerinde olması halinde, sözkonusu özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik katkı payları takip eden iki ayda üst sınır aşılmamak kaydıyla prime esas kazancına dahil edilecektir.

Sigortalı adına işveren tarafından yalnızca özel sağlık sigortası primi veya yalnızca bireysel emeklilik katkı payı ödenmiş olması durumunda ise, prime esas kazanca dahil edilecek tutar, ödenen özel sağlık sigortası primi veya bireysel emeklilik katkı payı üzerinden asgari ücretin %30 oranındaki istisna tutarının düşülmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.