Numara : 231
Tarih : 26.12.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/231

KONU: 2009 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri ve Motorlu Taşıtların Satış İşlemleri

26 Aralık 2008 Tarihli ve 27092 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 2009 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri yeniden değerleme oranında (%12) arttırılarak yeniden belirlenmiştir. Tutarlar TL olarak tespit edilmiştir.

Ayrıca tebliğde, 1.1.2009 tarihinden itibaren motorlu taşıtların her türlü satış ve devri, trafik tescil şube veya büroları tarafından yapılacağı açıklanmıştır.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TARİFELERİ

1/1/2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir :

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I) SAYILI TARİFE

Motor Silindir Hacmi (cm3)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm3 ve aşağısı

393,00

274,00

155,00

117,00

44,00

1301 - 1600 cm3 e kadar

628,00

471,00

274,00

194,00

76,00

1601 - 1800 cm3 e kadar

1.104,00

865,00

510,00

312,00

123,00

1801 - 2000 cm3 e kadar

1.736,00

1.340,00

788,00

471,00

188,00

2001 - 2500 cm3 e kadar

2.605,00

1.893,00

1.182,00

708,00

282,00

2501 - 3000 cm3 e kadar

3.631,00

3.158,00

1.974,00

1.064,00

393,00

3001 - 3500 cm3 e kadar

5.529,00

4.975,00

2.998,00

1.498,00

552,00

3501 - 4000 cm3 e kadar

8.690,00

7.505,00

4.422,00

1.974,00

788,00

4001 cm3 ve yukarısı

14.220,00

10.664,00

6.317,00

2.842,00

1.104,00

2-Motosikletler

100 - 250 cm3 e kadar

76,00

60,00

44,00

29,00

13,00

251 - 650 cm3 e kadar

155,00

117,00

76,00

44,00

29,00

651 - 1200 cm3 e kadar

393,00

235,00

117,00

76,00

44,00

1201 cm3 ve yukarısı

946,00

628,00

393,00

312,00

155,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(II) SAYILI TARİFE
 

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /

Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

471,00

312,00

155,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm3 ve aşağısı

628,00

393,00

235,00

1901 cm3 ve yukarısı

946,00

628,00

393,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

1.182,00

708,00

312,00

26 - 35 kişiye kadar

1.420,00

1.182,00

471,00

36 - 45 kişiye kadar

1.578,00

1.340,00

628,00

46 kişi ve yukarısı

1.893,00

1.578,00

946,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.'a kadar

424,00

282,00

140,00

1.501 - 3.500 kg'a kadar

851,00

495,00

282,00

3.501 - 5.000 kg'a kadar

1.277,00

1.064,00

424,00

5.001 - 10.000 kg'a kadar

1.420,00

1.206,00

567,00

10.001 - 20.000 kg'a kadar

1.703,00

1.420,00

851,00

20.001 kg ve yukarısı

2.130,00

1.703,00

992,00

C. (III) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu tekneler aşağıdaki (III) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(III) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Motor Gücü (BG)

Taşıtların Yaşları İle Her Motor Gücü Birimi (BG) İçin Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL )

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

Yat, kotra ve her türlü motorlu özel tekneler

10 - 20 BG'ne kadar

23,68

15,78

7,88

3,12

21 - 50 BG'ne kadar

31,58

23,68

14,20

6,28

51 - 100 BG'ne kadar

39,49

31,58

18,93

7,88

101 - 150 BG'ne kadar

47,38

39,49

23,68

11,04

151 BG ve yukarısı

71,09

55,29

31,58

15,78

(III) sayılı tarifede yer alan motorlu taşıtlara (yat, kotra ve her türlü tekneler) ilişkin vergi tutarları, bu motorlu taşıtların motor gücü (BG) ile söz konusu tarifede belirtilen tutarların çarpılması suretiyle hesaplanacaktır.

D. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(IV) SAYILI TARİFE

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg'a kadar

7.899,00

6.317,00

4.738,00

3.790,00

1.151 - 1.800 kg.'a kadar

11.850,00

9.479,00

7.109,00

5.687,00

1.801 - 3.000 kg.'a kadar

15.800,00

12.640,00

9.479,00

7.583,00

3.001 - 5.000 kg.'a kadar

19.752,00

15.800,00

11.850,00

9.479,00

5.001 - 10.000 kg.'a kadar

23.702,00

18.961,00

14.220,00

11.375,00

10.001 - 20.000 kg.'a kadar

27.653,00

22.122,00

16.590,00

13.270,00

20.001 kg. ve yukarısı

31.604,00

25.282,00

18.961,00

15.169,00

E. 1.1.12009 Tarihinden İtibaren Motorlu Taşıtların Her Türlü Satış ve Devri, Trafik Tescil Şube veya Büroları Tarafından Yapılacaktır.

5766 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (a) bendiyle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun6 20 nci maddesinin (d) bendinde yapılan değişiklikle, tescil edilmiş motorlu kara taşıtlarının her türlü satış ve devirlerinin trafik tescil şube veya büroları tarafından yerine getirileceği hüküm altına alınmış, anılan maddenin yürürlük tarihi, 5795 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun7 1 inci madde hükmüyle, 1/8/2008 tarihinden 1/1/2009 tarihine ertelenmiştir.

Buna göre, 1/1/2009 tarihinden itibaren trafik tescil şube veya büroları tarafından satış ve devri yapılan motorlu kara taşıtlarına ilişkin motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydı, satış ve devri yapılan taşıtın tescil plaka numarasının ait olduğu yer vergi dairesi tarafından yerine getirilecektir.

Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, 1/1/2009 tarihinden itibaren trafik tescil şube veya bürolarında gerçekleştirileceğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş olan noter satış senetlerine istinaden mükellefiyet tesisi veya son verme işlemi yapılmayacaktır.

31 Seri No.lu MTV Genel Tebliği metnine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.