Numara : 229
Tarih : 25.12.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/229

KONU: Alkollü İçki Bandrollerinde Ürün Hacim ve GTİP Grup Bilgisi Uygulaması 15 Ocak’ta Başlıyor

23.12.2008 tarih ve 27089 Sayılı Resmi Gazete’de 5 Seri No.lu “Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği” yayınlanmıştır.

Bu tebliğin konusunu;

- Alkollü içkilerde kullanılan bandroller üzerinde ürün hacim ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) grup bilgilerine yer verilmesi uygulamasına geçiş esasları, (Uygulama 15 Ocak 2009 tarihinde başlayacaktır.)

- 1 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği” nin bazı bölümlerinde yapılan değişiklikler,

oluşturmaktadır.

Tebliğin aşağıda belirtilen 4 adet eki mevcuttur.

EK-I-A Tütün Mamullerinde Bandrol Fire Bildirim Formu

EK-II-A Alkollü İçkilerde Bandrol Fire Bildirim Formu

EK-I-B Tütün Mamullerinde Fire Bandrolü Tespit ve İmha Tutanağı

EK-II-B Alkollü İçkilerde Fire Bandrolü Tespit ve İmha Tutanağı

Tebliğde detaylı açıklamaların yer aldığı konu başlıkları aşağıdaki gibidir

1. Alkollü İçki Bandrollerinde Ürün Hacim ve GTİP Grup Bilgisi Uygulaması

- Uygulamanın Başlangıcı

- Uygulamanın İçeriği ve Sipariş Esasları (GTİP No ve Grup Listesi)

- Yeni Bandrol Bedelleri

2. 1 Seri No.lu UİS Genel Tebliğinin “Bandrol Fireleri Üzerine Yapılacak İşlemeler” Başlıklı (3.2.8) No.lu Bölümü Aşağıdaki Şekilde Yeniden Düzenlenmiştir

- Bandrol Fireleri Üzerine Yapılacak İşlemler

· Tütün Mamulleri Bandrollerinde Fire Uygulaması

· Alkollü İçki Bandrollerinde Fire Uygulaması

3. 1 Seri No.lu ÜİS Genel Tebliğinin (10) Numaralı “Cezai Müeyyideler” Başlıklı Bölümü Aşağıdaki Şekilde Yeniden Düzenlenmiştir

- Cezai Müeyyideler

Bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uymadığı tespit edilen yetkili firma, üreticiler, ithalatçılar, toptancılar, perakendeciler, açık içki satıcıları ve satış noktaları adına her bir tespit için 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Öte yandan alkollü içki veya tütün mamullerini bandrolsüz-kodsuz olarak ürettiği, bulundurduğu veya satışını yaptığı tespit edilen üreticiler, ithalatçılar, toptancılar, perakendeciler, açık içki satıcıları ve satış noktalarına Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası kesilecektir. Bandrolün taklit olduğunun veya niteliğine uygun olmadığının açık güvenlik özellikleri ile tespit edilebilir olması halinde de aynı uygulama geçerli olacaktır.

Bununla birlikte bandrolün taklit olduğunun veya niteliğine uygun olmadığının; toptancı, perakendeci açık içki satıcısı ve satış noktalarında yalnızca gizli güvenlik unsurları ile tespit edilebildiği durumlarda bahsi geçen özel usulsüzlük cezası üretici veya ithalatçı adına kesilecektir.

5 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Ekleri için tıklayınız

  • 1 No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

    Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

    Saygılarımızla,

    Deloitte Türkiye


    Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.