Numara : 227
Tarih : 24.12.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/227

KONU: Gayrimenkullerin 2009 Yılına Ait Emlak Vergi Değerinin Hesabına İlişkin 54 Seri Nolu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı.

23 Aralık 2008 tarih ve 27089 Sayılı Resmi Gazete’de 54 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayınlanarak; gayrimenkullerin 2009 yılına ilişkin emlak vergisi değerlerinin, gayrimenkulun 2008 yılına ait vergi değerlerinin, 2008 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranının yarısı (% 6) oranında arttırılarak tespit edileceği açıklanmıştır.

Emlak Vergisi Kanunu’nun 9/b ve 19/b maddeleri ile Vergi Usul Kanunu’nun 49. maddesi (b) fıkrasına göre, arsa ve arazi takdirleri her 4 yılda bir yapılarak bulunan yeni değerler takip eden bütçe yılından itibaren uygulanmaktadır.

En son takdir işlemi 2005 yılında yapılarak 2006 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Emlak Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinde ise emlak vergisi değerinin, mükellefiyetin başlangıç yılını takip eden yıldan itibaren her yıl bir önceki yılın yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde arttırılması suretiyle bulunacağı belirtilmiştir.

Bu hükümler çerçevesinde 2009 yılına ait bina, arsa ve arazi vergi değerleri; 2008 yılı vergi değerlerinin 2008 yılına ilişkin tespit edilen % 12 yeniden değerleme oranının yarısı olan % 6 (yüzde altı) nispetinde arttırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

Tebliğde, konu ile ilgili iki örnek verilmiştir. Birinci örnek öteden beri bina vergisi mükellefi olan kişinin 2009 yılı bina vergisi hesabı ile ilgilidir.

ÖRNEK - 1 Mükellef (A) nın sahibi bulunduğu ve 2001 yılında inşa edilen mesken binasının 2008 yılı vergi değeri 78.000,00 YTL olup, bu binanın 2009 yılı vergi değeri aşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

2008 yılı bina vergi değeri : 78.000,00 YTL

2008 yılına ait yeniden değerleme oranının yarısı (% 12/2=) : % 6

Binanın 2009 yılı vergi değeri [(78.000,00+(78.000,00 x % 6) =)] : 82.680,00 TL

Diğer taraftan, mükellefiyeti 2009 yılında başlayan mükelleflerin, bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerleri; takdir komisyonlarınca arsa veya arazi için 2005 yılında takdir edilen asgari ölçüde metrekare birim değerlerinin 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait yeniden değerleme oranlarının yarısı nispetinde kümülatif olarak artırılması suretiyle bulunacak asgari ölçüde metrekare birim değerleri dikkate alınarak hesaplanacaktır.

İkinci örnek ise 2008 yılında yeni arsa satın alan bir kişinin mükellefiyetinin 2009 yılında başlaması ve arsanın vergi değerinin hesabı ile ilgilidir.

ÖRNEK - 2 Mükellef (B) 2008 yılında Erzurum ili Yakutiye Belediyesi sınırları içinde 1000 m² büyüklüğünde bir arsa satın almış ve bu arsaya ilişkin emlak vergisi bildirimini adı geçen Belediyeye vermiştir. Arsanın bulunduğu cadde için takdir komisyonunca 2005 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri 200,00 YTL’dir.

2006 yılına ait yeniden değerleme oranı % 7,8, 2007 yılına ait yeniden değerleme oranı % 7,2, 2008 yılına ait yeniden değerleme oranı ise % 12 olarak tespit edilmiş bulunduğuna göre, mükellefiyeti 2009 yılında başlayan mükellefin, 2008 yılında satın aldığı arsanın 2009 yılı arazi (arsa) vergisine esas olan vergi değeri aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.

Takdir komisyonunca 2005 yılında takdir edilen asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri : 200,00 YTL

2006 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (% 7,8/2 =) : % 3,9

Arsanın 2006 yılı yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmış 2007 yılına ait asgari ölçüde metrekare birim değeri [200,00+(200,00 x % 3,9) =] : 207,80 YTL

2007 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (% 7,2/2 =) : % 3,6

Arsanın 2007 yılı yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılmış 2008 yılına ait asgari ölçüde metrekare birim değeri [207,80+(207,80 x % 3,6) =] : 215,28 YTL

2008 yılı yeniden değerleme oranının yarısı (% 12/2 =) : % 6

2009 yılı vergi değerine esas asgari ölçüde arsa metrekare birim değeri [215,28+(215,28 x % 6 ) =] : 228,20 TL

Arsanın 2009 yılı vergi değeri (228,20 x1000 =) : 228.200,00 TL

54 Seri Nolu Emlak Vergisi Genel Tebliği metnine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye


Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.