Numara : 225
Tarih : 24.12.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/225

KONU 01.01.2009 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Damga Vergisi Tutarları Açıklandı. (Tutarlar TL Olarak Belirlendi)
 

23.12.2008 tarih ve 27089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 51 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile; Damga Vergisi Kanununa ekli I. Sayılı Tabloda yer alan maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami tutarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında (% 12) arttırılarak 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanacak yeni tutarları belirlenmiştir.

Tebliğ ile, Damga Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıt için alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır da yeniden değerleme oranında arttırılarak 01.01.2009 tarihinden itibaren 1.136.904,10 TL olarak tespit edilmiştir.

Buna göre 01.01.2009 tarihinden itibaren uygulanacak Damga Vergisi tutarları aşağıdaki I sayılı tabloda gösterilmiştir.

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

1. Akitlerle İlgili Kağıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 7,5)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,5)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 7,5)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 7,5)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler

(Binde 1,5)

6. (Değişik: 5766/10-b md) (Yürürlük 06.06.2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,5)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

1. Tahkimnameler

(25,40 TL)

2. Sulhnameler

(25,40 TL)

3. Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan Sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(142,- TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 7,5)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(25,40 TL)

2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6.6.2008) İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 4,5)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(9.- TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(5,40 TL)

ac) İyda senedi

(1,10 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,50 TL)

b) Konşimentolar

(5,40 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 7,5)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 7,5)

2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(9.- TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

ba) Bilançolar

(19,60 TL)

bb) Gelir tabloları

(9,60 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(9,60 TL)

c) Barnameler

(1,10 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(4.- TL)

e) Ordinolar

(0,50 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(4.- TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 7,5)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek:5766/10-ç md) (Yürürlük 06.06.2008) (Avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 6)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 6)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 6)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,50 TL)

b) Vergi beyannameleri:

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(25,40 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(33,90 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(16,90 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(16,90 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(16,90 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(33,90 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(12,50 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(12,50 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,50 TL)

51 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye.

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.