Numara : 177
Tarih : 30.10.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/177

KONU: Vergi Borçlarının Yıllık % 3 Tecil Faizi İle Taksitlendirilmesi İle İlgili Tahsilat Genel Tebliği Yayınlandı.
 

30 Ekim 2008 tarih ve 27039 Sayılı Resmi Gazete’de Seri B, 4 Sıra Nolu “Tahsilat Genel Tebliği” yayınlanmıştır.

Tebliğ ile borçlarını süresinde ödeyememiş olan mükelleflere sağlanan ödeme kolyalıkları özet olarak aşağıdaki gibidir.

- 01.09.2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde 30.10.2008 tarihine kadar ödenmemiş Devlete ait olup vergi dairelerince takip edilen tüm borçlar yeni tecil kapsamına girmektedir. (2008 yılına ilişkin geçici vergiler ile bu vergi ile birlikte ödenen Damga Vergileri hariç)

- Tecil ve taksitlendirmeden yararlanabilmek için en geç 28.11.2008 tarihi mesai bitimine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı olarak talepte bulunulması gerekmektedir.

- Tecil edilen borçlara 30.10.2008 tarihinden itibaren yıllık % 3 (aylık % 0,25) tecil faizi uygulanacaktır.

- Mükelleflere, ilk taksit Aralık 2008 ayından başlamak ve eşit taksitler halinde olmak üzere 18 aylık ödeme süresi tanınmıştır.

Maliye Bakanlığının basın açıklaması nedeniyle; daha önce genel çerçevesini 2008/175 Sayılı sirkülerimiz ile duyurduğumuz vergi borçlarının yıllık % 3 tecil faizi ile 18 aylık taksitlendirilmesi ile ilgili olarak söz konusu Tahsilat Genel Tebliğinde aşağıdaki detaylı açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğe göre;

1. Tecil ve Taksitlendirmeden Yararlananlar

- 1 Eylül 2008 tarihi itibariyle vadesi geldiği halde 30 Ekim 2008 tarihine kadar ödenmemiş, Devlete ait olup Maliye Bakanlığına bağlı vergi dairelerince takip edilen tüm amme borçlusu mükellefler yararlanacaktır. (2008 yılına ilişkin geçici vergiler ile bu vergi ile birlikte ödenen Damga Vergileri hariç)

- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6183 sayılı Kanun’da yer alan sorumluluk düzenlemeleri nedeniyle mirasçılar, kanuni temsilciler ve ortaklar gibi asıl amme borçlusu dışında amme borçlusu sayılan kişiler de bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeden sorumlu oldukları tutar için talepte bulunmaları halinde yararlanabileceklerdir.

2. Başvuru Süresi ve Şekli

- 28 Kasım 2008 günü mesai bitimine kadar bağlı bulunulan vergi dairesine yazılı olarak dilekçe ile tecil ve taksitlendirme talebinde bulunulacaktır.

- Birden fazla vergi dairesinde mükellefiyet kaydı bulunan mükelleflerin her bir vergi dairesine ayrı ayrı talepte bulunmaları gerekmektedir.

- Başvuru posta yolu ile de yapılabilecektir. Bu durumda, başvuru dilekçesinin taahhütü veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih başvuru tarihi kabul edilecektir. Adi posta ile gönderilen dilekçeler ise, dilekçenin vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte başvuru tarihi olarak dikkate alınacaktır.

Bu nedenle mükelleflerin PTT’den kaynaklanan bir süre uzaması nedeniyle hak kaybına uğramamaları için müracaatlarını taahhütlü posta ile veya APS ile yapmaları daha güvenli bir yoldur.

- Bu Tebliğ kapsamında tecil edilen borçlar için mükelleflere; ödenecek taksit tutarlarını, tecil faizi tutarlarını ve taksitlerin vade tarihlerini (vade tarihi olarak her ayın son iş günü belirtilecektir) gösteren yazı tebliğ edilecektir. Ayrıca, tebliğ edilen yazıda tecil edilen borçların tecil şartlarına uygun ödenmemesi halinde, tecil şartlarının ihlal edilmiş olacağı ve amme alacağının cebren takip ve tahsil edileceği hususuna yer verilecektir.

3. Taksit Süresi ve Uygulanacak Tecil Faizi Oranı

- İlk taksit Aralık 2008 ayından başlamak üzere 18 aylık taksit süresi tespit edilmiştir.

- Tecil edilerek taksitlendirilen söz konusu borçlara yıllık % 3 (aylık % 0,25) tecil faizi uygulanacaktır.

- Tecil kapsamına alınacak borç asıllarına vade tarihlerinden müracaat tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için gecikme zammı uygulanacak ve taksitlendirilecek tutara ilave edilecektir.

4. Tecil ve Taksitlendirme Kapsamında Olmayan Vergiler

- Uygulama kapsamına 2008 yılı gelir ve kazançları için tahakkuk eden geçici vergi ve bu vergi ile birlikte ödenmesi gereken damga vergisi alınmamıştır.

- 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 1 ve 2 nci maddeleri kapsamında taksitlendirilen amme alacakları söz konusu Kanun çerçevesinde taksitlendirildiğinden bu Tebliğ kapsamına girmemektedir.

5. Mükelleflerin Tecil Talepleri Alacağın Tutarına Bakılmaksızın Yerine Getirilecektir

Tecil ve taksitlendirilecek borçlar için herhangi bir alt limit veya üst limit getirmemiştir. Mükelleflerin tecil talepleri alacağın tutarına bakılmaksızın yerine getirilecektir.

6. Vadesi 1 Eylül 2008 Tarihinden Önce Olup, Daha Önce Tecil ve Taksitlendirme Talebinde Bulunan Mükelleflerin Yapacakları İşlemler

6.1. Tecil edilmiş ve şartlara uygun olarak ödenmekte olan borçlar

- Tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının, 30.10.2008 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına, müracaat tarihlerinden 30.10.2008 tarihine kadar geçerli olan tecil faizi oranları, 30.10.2008 tarihinden sonra ise bu Tebliğ ile belirlenen taksit süresi boyunca yıllık % 3 oranında tecil faizi hesaplanacaktır.

- Bununla birlikte, borçları daha önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödemekte olan mükelleflerin, bu Tebliğden, verilecek tecil süresi için yararlanmak istemeleri halinde, bağlı oldukları vergi dairesine dilekçe ile başvurularını yapmaları gerekmektedir. Bu durumda kendilerine verilebilecek azami sürenin ilk müracaat tarihinden itibaren 36 ayı geçmemesi gerektiği gibi bu Tebliğde belirtilen 18 aylık taksit süresini de aşmaması gerekmektedir.

6.2. Tecil Talepleri değerlendirilme aşamasında olan borçlar

6183 sayılı Kanun’un 48 inci maddesine göre tecil talebinde bulunan ancak talepleri değerlendirme aşamasında olan mükelleflerden bu Tebliğ hükümlerinden yararlanmak isteyenlerin bu Tebliğde belirlenen sürede (28.11.2008 tarihine kadar ) yazılı olarak ilgili vergi dairelerine başvurmaları gerekmektedir.

Bu çerçevede başvuruda bulunan mükelleflerin borçları için ilk müracaat tarihinden 30.10.2008 tarihine kadar geçerli (yıllık % 24) olan tecil faizi oranları, 30.10.2008 tarihinden sonra da yıllık % 3 oranında tecil faizi oranı uygulanacak ve taksitlendirmelerde ilk müracaat tarihinden itibaren 36 aylık süre ve bu Tebliğde belirtilen 18 aylık süre aşılmayacaktır.

7. Tecil ve Taksitlendirilen Borçlarının % 10’unu Ödemiş Olmaları Şartı İle Mükellefler Vadesi Geçmiş Borcu Yoktur Yazısı Alabilecektir

Tebliğ kapsamında borçları taksitlendirilen mükelleflere, tecil ve taksitlendirilen borçlarının % 10’unu ödemiş olmaları ve vadesi geçmiş başkaca bir borcunun bulunmaması şartlarıyla vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair yazı verilecektir.

8. Motorlu Taşıt Vergilerinin Tamamı İçin Tecil ve Taksitlendirme Talep Edilecek Olup, Satış ve Devir Halinde Tecil Edilen Borçlar Defaten Ödenecektir

Motorlu taşıtlar vergisinden borcu olan mükelleflerin, bu Tebliğ ile getirilen düzenlemeden yararlanmak üzere her bir taşıt itibarıyla hesaplanacak toplam borç tutarı için başvuruda bulunmaları zorunludur.

Tebliğ kapsamında motorlu taşıtlara ilişkin vergi ve diğer amme alacaklarının da tecili uygun görülmüş olmakla birlikte, bu türden borçları tecil edilmiş mükelleflerin, maliki oldukları taşıta ilişkin satış ya da devir yapabilmeleri için tecil edilen borçlarını defaten ödemeleri gerekmektedir.

9. Tebliğe Göre Yapılan Taksitlendirmeler İçin de Teminat İstenecektir

A.A.T.U.H Kanun’un 48 inci maddesi hükmüne göre tecil edilen borçların toplamı 50000.- YTL. (bu tutar dahil) aşmadığı takdirde teminat şartı aranmaz. Bu tutarın üzerindeki amme alacaklarının tecilinde gösterilmesi zorunlu teminat tutarı 50.000.- YTL sini aşan kısmın yarısıdır.

6183 Sayılı Kanuna göre verilebilecek teminatlar aşağıdaki gibidir.

- Para,

- Bankalar tarafından verilen süresiz teminat mektupları,

- Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri (Hazine bonosu ve Devlet tahvilleri) veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmişse bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.),

- Bakanlar Kurulu tarafından tespit edilecek milli şirketlerin hisse senetleri ve tahvilleri (Bu hisse senetleri ve tahviller, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.),

- Amme borçlusu veya borçlular lehine üçüncü şahıslar tarafından gösterilen ve alacaklı amme idarelerince haciz varakalarına istinaden haczedilen menkul ve gayrimenkul mallar,

teminat olarak kabul edilecektir.

10. Şartların İhlali

- Bu Tebliğ kapsamında yapılan taksitlendirmelere uygun ödemede bulunulmaması halinde tecil ihlal edilmiş olacaktır. Ancak mükelleflerin taksitlendirme süresi içerisinde tecilin geçerli sayılması yönünde talepte bulunmaları halinde bu talepleri tecili yapan vergi dairelerince değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

- İlgili vergi dairelerince tecilin geçerli sayılabilmesi için taksitlendirme süresi içerisinde en fazla 2 taksitin süresinde ödenmemesi ve tecil ihlaline neden olan taksit tutarlarının hesap edilecek tecil faizi ile birlikte tecilin geçerli sayıldığına ilişkin yazının tebliğ edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde ödenmesi şartları aranılacaktır.

- Tecil ihlaline neden olan taksitin son taksit olması halinde mükelleflerin tecilin geçerli sayılmasına ilişkin taleplerini en geç son taksit ödeme süresini izleyen ayın sonuna kadar yapmaları gerekmekte olup bu tarihten sonra yapılacak başvurular üzerine tecil geçerli sayılmayacaktır.

- Bu Tebliğde belirtilen sürede yapılmayan başvurular ile vadesi 1 Eylül 2008 tarihinden sonra olan alacaklar için yapılan tecil ve taksitlendirmeler Seri:A Sıra No:1 Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar dahilinde değerlendirilecektir.

Seri B Sıra 4 Nolu Tahsilat Genel Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,

Deloitte Türkiye

Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.