Numara : 167
Tarih : 9.10.2008

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2008/167

KONU: 5510 Sayılı Kanuna Göre Emekli Çalışanlar için Uygulanacak Prim Oranları

 
1- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı olanlar, yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek  5510 Sayılı Kanun’un 4/a sigortalısı olarak çalışamayacaklardır. Çalıştıkları takdirde emekli maaşları kesilecektir.
 
2- 5510 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önce istirakçi veya sigortalı olanlar, vazife malulluğü, malulluk ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve 5510 Sayılı Kanun yürürlüğe girdiği tarihte (SGDP) Sosyal Güvenlik Destek Primi ödeyerek çalışmaya devam edenler sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışabileceklerdir. Diğer bir ifade ile, 01.10.2008 tarihinden önce sigortalı olanlar, emekli olduktan sonra SGDP ödeyerek çalışabileceklerdir. (Bu sigortalıların  ne zaman emekli olduklarının veya olacaklarının önemi yoktur.Emekli maaşları kesilmeyecektir.)
  
Sirkülerimizin konusu ikinci kategoride emekli olup çalışan kişiler ilişkin SGDP prim oranları ile ilgilidir.
  
3- Prim Oranları : % 31 ila % 36,5
  
Emekli çalışanlar ile ilgili düzenleme 5510 Sayılı Kanunun Geçici 14. maddesinde yapılmıştır. Buna göre 01.10.2008 tarhinden önce istirakçi veya sigortalı olanlar, vazife malullüğü, malullük ve yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlar ve 01.10.2008 tarihi itibariyle sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edenler hakkında sosyal güvenlik destek primine tabi olma bakımından 5510 Sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılan 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir. Ancak söz konusu ücretlilerin SGDP prim oranlarında % 1 ila % 6,5 sınırları arasında belirlenecek kısa vadeli sigorta kolları prim tutarları kadar bir artış olmuştur.
  
Şöyle ki;
  
Geçici 14. maddeye göre sosyal güvenlik destek primi (SGDP) ödeyerek çalışmaya devam eden ücretliler için 01.10.2008 tarihinden itibaren uygulanacak sosyal güvenlik destek prim oranı; prime esas kazançları üzerinden % 1 ila % 6,5 oranları arasında belirlenmiş kısa vadeli sigorta kolları prim oranına % 30 oranının eklenmesi suretiyle bulunan toplamdır. % 30 Oranının dörtte biri (% 7,5) sigortalı, dörtte üçü (%22,5) işveren hissesidir.
  
Geçici 14. maddeye göre bu kapsamda sayılan kişilerden (SGDP) sosyal güvenlik destek primine tabi olanların prim ödeme yükümlülüğü işverenlerindir.  Emekli olup çalışan bu kişiler hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümleri uygulanır.
 
Yukarıdaki madde açıklamalarına göre 5510  Sayılı Kanun’un 81 maddesi (c) bendi fıkrasına göre kısa vadeli sigorta  kolları prim oranı yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ila % 6,5 oranında olmak üzere  kurumca belirlenecektir. Bu primin tamamını işveren ödeyecektir.
  
3.1. Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi
  
3.1.1 Bu konuda, 2008/163 Sayılı sirkülerimiz ile duyurulduğu üzere 2008/14173 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi yayınlanmıştır.
 
3.1.2 Ayrıca, 28 Eylül 2008 tarih ve 27011 Sayılı Resmi Gazete’de “Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Genel Tebliği” yayınlanmıştır.
  
3.2. 506 Sayılı SSK ile 5510 Sayılı SSGS kanunlarına göre eski ve yeni karşılaştırmalı SGDP oranları aşağıdaki gibidir.
 
506 Sayılı SSK’na Göre
5510 Sayılı SSGSS Kanununa Göre
Sigorta Kolu
Sigortalı Hissesi %
İşveren Hissesi %
Toplam %
Sigorta Kolu
Sigortalı Hissesi %
İşveren Hissesi %
Toplam %
SGDP
7,5 
22,5
30
SGDP
7,5
22,5
30
-
-        
 
-
Kısa Vadeli
Sigorta Kolları
-
1 –  6,5
1 –   6,5
TOPLAM
7,5
22,5
30
TOPLAM
 
7,5
23,5 – 29
31 –  36,5
 
Yukarıdaki tabloya göre, yapılan işin, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre SGDP en az % 31 en fazla % 36,5 olmaktadır. Bunun % 7,5 oranındaki hissesi sigortalı, geriye kalan en az % 23,5 ila en çok % 29 oranındaki hissesi ise işverence karşılanacaktır.
 
Örnek : Kısa vadeli sigorta kolu prim oranı tehlike derecesine göre % 1 olarak tespit edlen bir iş yerinde, SGDP ödeyerek çalıştırılan emekli ücretlinin SGDP prim oranı ( %1 + % 30 = ) % 31 olacaktır.
  
Bu oranın  % 7,5 hissesi sigortalıya ait olup bu oran değişmemiştir. Geriye kalan ( % 1 + % 22,5 = ) % 23,5 oranı ise işverene aittir. İşveren açısından eski uygulamaya göre % 1 oranında artış olmuştur.
 

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa ulaşmak için tıklayınız.

2008/14173 Sayılı Bakanlar Kurulu Karı ve Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesine ulaşmak için tıklayınız.

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğine ulaşmak için tıklayınız.
 

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz