Numara : 162
Tarih : 7.10.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/162

KONU: 30.09.2008 Tarihi İtibariyle Menkul Kıymetlerin Değerlemesine İlişkin Açıklamalar.
 
Vergi Usul Kanunu’nun Değerlemeye ilişkin 279 uncu maddesinde menkul kıymetlerin değerleme esasları yer almaktadır. Bu çerçevede menkul kıymetlerin değerlemesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılmaktadır.
 
 • Alış Bedeli ile Değerlenecek Menkul Kıymetler
   
  • Hisse Senetleri
  • Fon Portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri
  • Borsa rayici bulunmayan, getirisi ihraç edenin kar ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler
 • Borsa Rayici ile Değerlenecek Menkul Kıymetler
Alış bedeliyle değerlenenler dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici ise yine Vergi Usul Kanunu’nun 263 üncü maddesinde açıklanmıştır. Buna göre borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse, ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerleri olarak tanımlanmaktadır.
 • İç Verim Yoluyla Değerlenecek Menkul Kıymetler
Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır.
 
Borsa rayici ile değerlemeye tabi tutulan menkul kıymetlerle ilgili olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (“İMKB”) Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem gören bono ve tahvillerin borsa rayiçleri İMKB tarafından her gün itibariyle Tahvil ve Bono Piyasası bültenleriyle yayınlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıda yer verilen tabloda İMKB’de son işlem günü olan 29.09.2008 tarihi itibariyle tahvil ve bonolara ilişkin borsa rayiçlerini bulabilirsiniz. 3 üncü Geçici Vergi dönemine ilişkin olarak aktifinizde yer alan tahvil ve bonoların değerlemesinde ilgili tabloyu dikkate alabilirsiniz.
 
Devlet İç Borçlanma Senetleri
VALÖR*
TAHVİL TANIMI
TAKAS FİYATI**
29.09.2008
TRT081008T10
99,579
29.09.2008
TRT261108T17
97,279
29.09.2008
TRT171208T17
96,421
29.09.2008
TRB140109T12
95,014
29.09.2008
TRT040209T13
94,06
29.09.2008
TRB180209T17
93,419
29.09.2008
TRB110309T13
92,521
29.09.2008
TRT080409T17
91,234
07.10.2008
TRT220409F15
101,8
29.09.2008
TRT060509T18
89,98
29.09.2008
TRT150709T15
86,864
29.09.2008
TRT050809T16
86,046
29.09.2008
TRT071009T51
83,555
07.10.2008
TRT251109F13
102,123
29.09.2008
TRT130110T10
79,511
29.09.2008
TRT100210T12
97,677
29.09.2008
TRT170210T15
105,175
29.09.2008
TRT140410T16
76,085
29.09.2008
TRT180810T18
105,775
07.10.2008
TRT131010F23
103
29.09.2008
TRT120111T10
107,013
29.09.2008
TRT190111T13
93,465
29.09.2008
TRT070911T19
103,75
29.09.2008
TRT150212T15
109,433
29.09.2008
TRT070312T14
94,135
29.09.2008
TRT260912T15
94,423
29.09.2008
TRT030413T16
109,522
29.09.2008
TRT260613T17
108,556
29.09.2008
TRT280813T13
92,49
29.09.2008
TRT260214T10
104,693
T.C. Eurobondlar
07.10.2008
US900123AL40
150,0049
07.10.2008
US900123BB58
93,2444
Özel Sektör Menkul Kıymetleri
29.09.2008
TRSTPFC31015
100,242
 
 
* 29.09.2008 valörlü gözüken bono ve tahvillerin işlem günü de 29.09.2008’dir. 07.10.2008 valörlü gözüken bono ve tahvillerin işlem günü ise 29.09.2008 olduğundan, bu tahvil ve bonolar için 07.10.2008 valör tarihli  fiyatlar dikkate alınmaktadır.
 
** İMKB Bülteninde tahvil ve bonolarla ilgili olarak ağırlıklı ortalama fiyatı ve takas fiyatı olarak iki fiyat gösterilmektedir. Ağırlıklı ortalama fiyatı tahvil ve bonoların temiz fiyatı iken, takas fiyatı kirli fiyatlarıdır. Dolayısıyla, değerlemeye esas alınacak borsa rayici takas fiyatı olarak açıklanan fiyattır. 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.