Numara : 161
Tarih : 26.9.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/161
 
KONU: 13 Sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri ile Mükelleflerce 2003 Yılında Ödenen Fon Paylarının Mahsup ve İade Yolu İle Geri Alınabileceği Açıklandı.
  
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde 2003 yılında ödenen “Fon Paylarının” iadesi ile ilgili 13 sayılı Kurumlar Vergisi Sirküleri yayınlanmıştır.
 
Konu ile ilgili olarak 2008/114 sayılı sirkülerimiz ile, Anayasa Mahkemesinin 1.1.2004 tarihi itibariyle son bulan “Fon” payı uygulaması ile ilgili 4842 Sayılı Kanunun Geçici 1. maddesini iptal ettiğini duyurmuştuk.
 
Anayasa mahkemesinin bu kararı üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı’nca 13 sayılı Kurumlar Vergisi sirküleri yayınlanarak, mahsup ve iadeye konu olmayan 2003 yılı fon paylarının iade edilebileceğine ilişkin aşağıdaki açıklamaları yapmıştır.
 
- Anayasa Mahkemesinin Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler
 
4842 sayılı Kanuna 5228 sayılı kanunla eklenen Geçici 4. madde uyarınca mükelleflerce 2003 yılı vergilendirme dönemi içinde ödenen fon payları mahsup ve iadeye konu edilmemiş, söz konusu fon paylarının; 2003 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak 1/1/2004 tarihinden sonra verilen ve 31/12/2004 tarihinden önce sona eren özel hesap dönemlerine ilişkin olarak verilen yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarının % 10'unu aşan kısmı, beyannamenin verildiği döneme ilişkin kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınmıştır.
 
1/7/2008 tarihli ve 26923 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararıyla 4842 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "...bu kazanç ve iratlara ilişkin olarak vergilendirme dönemi içinde ödenen fon payları mahsup ve iadeye konu olamaz." hükmü iptal edilmiş bulunmaktadır.
 
Anılan Karar üzerine, 2003 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak daha önce mükelleflerce ödenen ancak mahsup ve iadeye konu edilmeyen fon payı tutarlarının, ilgili döneme ilişkin olarak verilen yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisi tutarlarının % 10'unu aşmayan kısmının, mahsup ve iade edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
 
Buna göre, söz konusu mahsup ve iade işlemleri, 252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.
   
Duyurulur.
 
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
 
Saygılarımızla,
 
Deloitte Türkiye
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.