Numara : 14
Tarih : 20.2.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/14
 

KONU
 
Ücretlilerin Özel Gider İndiriminden Doğan Alacaklarının Muhtasar Beyannamede Ödenecek Vergiden Mahsuben İadesinde Damga Vergisi Ödenmeyecektir
 

Bilindiği gibi Gelir Vergisi Kanununun 63/5 maddesine göre ücretlilerin özel gider indirimi uygulamasından kaynaklanan vergi farkları belirli esaslar dahilinde işverenin muhtasar beyannamesine göre tahakkuk eden vergiden mahsup edilmek suretiyle ilgilisine ödenmektedir.
 
Maliye Bakanlığı, mahsuben yapılacak bütün vergi iadelerinde, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) Sayılı Tablonun IV/1-h bölümüne göre binde 7,5 oranında damga vergisinin mükelleflerden alınması gerektiği yönündeki yorumunu, Vergi Yargısının bu durumda damga vergisi alınamayacağı yönündeki süreklilik gösteren kararları üzerine 12/07/2000 tarihinde yayımladığı 2000/8 Sayılı Uygulama İç Genelgesi ile Vergi Yargısının yorumuna uygun olarak değiştirmiştir. Bu çerçevede, anılan tarihten itibaren mahsuben yapılan vergi iadelerinde damga vergisi alınmamakta, bu konuya ilişkin olarak Yargıya intikal eden uyuşmazlıklardan da vazgeçilmektedir.
 
Aynı uygulama, ücretlilerin özel gider indiriminden kaynaklanan vergi farklarının işverenin muhatasar beyannamesine göre ödemesi gereken vergiden mahsup edilmek suretiyle iade edildiği durumlarda da geçerlidir. Bu nedenle, gerek özel gider indiriminden kaynaklanan vergi farkının muhtasar beyannameye göre ödenecek vergiden mahsubu gerekse diğer mahsuben iadelerde damga vergisi ödenmeyecektir (nakden alınan iadelere ilişkin olarak düzenlenen belgeler için damga vergisi ödenmeye devam edilecektir).
 
Bu çerçevede, halen kullanılmakta olan muhtasar beyannamelerdeki 21 numaralı “Özel Gider İndiriminden Doğan Damga Vergisi (18x%06)” satırına damga vergisi tutarı yazılmasına ve damga vergisi ödenmesine gerek yoktur.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.