Numara : 50
Tarih : 2.8.2005
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/50
 
KONU

Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı Gemi ve Ticari Yatlara Sıfır ÖTV Kapsamında Yakıt Teslimine İlişkin Yeni Esaslar

 
Gelir İdaresi Başkanlığının www.gelirler.gov.tr adresindeki internet sitesinde yer verilen 9 Seri Nolu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğ Taslağında, Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı, kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve balıkçı gemilerine verilecek yakıtın ÖTV tutarının sıfıra indirilmesine ilişkin 1/7/2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında teslim edilmesinin esaslarını belirleyen 6 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.
Yapılan değişiklikler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

1.      Akaryakıt Dağıtıcılarının Sıfır Oranlı ÖTV Kapsamında Deniz Yakıtı Teslimlerine İlişkin Liste Gönderimi Denizcilik Müsteşarlığının Belirleyeceği Usul ve Esaslara Tabi Olacaktır
6 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğinin 4/a bölümünün 8 inci paragrafının 1 inci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Dağıtıcılar aylık dönemler halinde, kararname kapsamında teslim ettikleri deniz yakıtı miktarlarının, deniz yakıtını teslim alan alıcıların vergi kimlik numarası, ad-soyad/ticaret unvanları ile yakıt alan deniz araçlarına ait yakıt alım defteri numaralarının ve tahsil edilmemiş olan ÖTV tutarlarının yer aldığı bir listeyi, takip eden ayın 10 uncu günü akşamına kadar DTO’ya ve Müsteşarlığa,
Müsteşarlığın belirlediği usul ve esaslara uygun olarak göndereceklerdir.”

Yapılan bu değişiklik ile akaryakıt dağıtıcılarının sıfır oranlı deniz yakıtı teslimlerine ilişkin listenin Denizcilik Müsteşarlığına gönderilmesi bu Müsteşarlığın belirleyeceği usul ve esaslara göre yapılacaktır. Önceki düzenlemede bu konuda Müsteşarlığın usul ve esas belirleme yetkisi bulunmuyordu.

2.     
Satılan veya Kiralanan Araçların Deposunda ÖTV’si Sıfıra İndirilmiş Deniz Yakıtı Bulunması Halinde Yapılacak İşlemler
6 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğinin 4 üncü bölümüne aşağıdaki (d) bölümü eklenerek, satılan veya kiralanan deniz araçlarının deposundaki ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtı bulunduğu durumda yapılacak işlemler açıklanmıştır.

Bu açıklamalara göre söz konusu durumda, sıfıra indirilmiş ÖTV’nin ve buna bağlı KDV’nin sorumlu sıfatıyla kiraya veren, kiracı veya deniz aracını satan donatan tarafından ilgili vergi dairesine beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.
d- Satılan veya Kiralanan Araçların Deposunda ÖTV’si Sıfıra İndirilmiş Deniz Yakıtı Bulunması Halinde Yapılacak İşlemler

Yukarıda (b) ve (c) bölümlerinde yer alan açıklamalara göre, kiraya verilen, kira sözleşmesi süresi biten veya sözleşmesi iptal edilen deniz araçları ile donatanı tarafından satılan deniz araçlarının deposunda ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtı bulunması halinde, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 4/2 nci maddesi ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 9/1 inci maddesi uyarınca, bu yakıta ilişkin ÖTV tutarı ile bunun üzerinden hesaplanacak KDV tutarının, aşağıdaki esaslara göre kiraya veren, kiracı veya deniz aracını satan donatan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilmesi uygun görülmüştür.

i) Sorumlu sıfatıyla yapılacak beyanda, Tebliğ ekinde yer alan örneğe (EK:5) uygun olarak düzenlenecek “Deniz Araçlarında Yer Alan Vergisiz Yakıtın Devrine İlişkin Beyanname” kullanılacaktır.

ii) Beyannamede, teslim edilen deniz aracında bulunan ÖTV’si sıfıra indirilmiş yakıt miktarı ile son yakıt alımı yapılan tarihte bu yakıt için geçerli olan ÖTV tutarının çarpılması suretiyle toplam ÖTV tutarı hesaplanacaktır. Teslim edilen deniz aracında bulunan yakıt miktarının son alım yapılan miktardan daha fazla olması halinde, son alım yapılan miktardan fazla olan kısım ile son alımdan bir önceki yakıt alımı tarihinde geçerli olan ÖTV tutarı çarpılarak toplam ÖTV tutarı hesaplanacaktır.

iii) Bu suretle hesaplanan toplam ÖTV tutarının %18’i de sorumlu sıfatıyla beyan edilecek toplam KDV tutarı olarak hesaplanacaktır.

iv) Beyanname, donatanı tarafından satılan aracın alıcısına, kiraya verilen aracın kiracısına, kira sözleşmesi süresi biten veya iptal edilen deniz aracının sahibine teslim edildiği tarihi takip eden on gün içinde, vergi sorumlusunun KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine verilecek, vergi de bu süre içinde ödenecektir. Vergi sorumlusunun kazancı gerçek usulde vergilendirilmeyen balıkçı olması halinde beyanname, balıkçı teknesinin bağlama limanının bulunduğu yer vergi dairesine verilecek, vergi de bu vergi dairesine ödenecektir.

v) Vergi sorumlusunun beyan ve ödemede bulunduğu vergi dairesi, yakıt alım defterinin “Defter ve/veya Deniz Aracına İlişkin Değişiklikler ve Tespitler” sayfasına şerh düşerek teslim edilen araçtaki yakıt miktarını, bunun üzerinden beyan edilip ödenen ÖTV ve KDV tutarlarını ve ödeme tarihini belirtecektir. Ayrıca, yapılan ödemeyle ilgili vergi dairesi alındısı ilgili liman başkanlığına ibraz edilecektir.

Bu şekilde teslim edilen deniz aracında bulunan ÖTV’si sıfıra indirilmiş yakıt için vergi sorumlularınca ÖTV ve KDV beyan edilip ödendiğine dair ilgili vergi dairesince yakıt alım defterine şerh düşülmemiş olması halinde, bu aracın donatanı veya kiracıları tarafından mevcut yakıt alım defteri kullanılamayacak, yeni yakıt alım defteri ve deniz aracının satışına ilişkin gemi tasdiknamesi düzenlenmeyecektir.”
 
3.      ÖTV’si Sıfıra İndirilmiş Deniz Yakıtı Teslimi Uygulamasıyla İlgili Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk
6 Seri Nolu ÖTV Genel Tebliğinin “Usul ve Esaslara İlişkin Sorumluluk” başlıklı 5 inci bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yapılan değişiklik tahsis edilen miktarların üzerinde yakıt verilmesi ile YMM raporlarının süresinde verilmemesine yönelik yaptırımların eklenmesinden ibarettir.

“Kararname kapsamında teslim edilen deniz yakıtı, ait olduğu deniz aracının ihtiyacı için kullanılacak olup, bu yakıt hiçbir şekilde bir başka gerçek ya da tüzel kişiye satılamaz veya devredilemez. Ayrıca bu kapsamda alınan yakıt, aynı donatana ait olsa dahi herhangi bir amaçla başka bir deniz, kara ya da hava aracına transfer edilemez.

ÖTV’si sıfıra indirilmiş deniz yakıtı kullanıcıları ve dağıtıcılarının, Kararnamenin uygulanmasına ilişkin olarak bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uymamaları halinde aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır.

a) Tahsis Edilen Miktarların Üzerinde Yakıt Verilmesi
Deniz aracı için tahsis edilen ve yakıt alım defterinde belirtilen bir defada ya da yıllık olarak alınabilecek azami deniz yakıtı miktarının aşılması halinde, aşan kısım için tahsil olunmayan ÖTV tutarı ile KDV tutarı, dağıtıcı firmalardan aranılacaktır. Tahsis edilen miktarları aşan tutarda ÖTV’si sıfıra indirilmiş yakıt teslim eden dağıtıcının bu teslimleri dolayısıyla rafineri veya ithalatçı olarak ÖTV mükellefi olması halinde, fazla teslim edilen kısma ilişkin ÖTV ile bunun üzerinden hesaplanacak KDV için, bu mükellefler adına cezalı tarhiyat yapılacaktır. Dağıtıcı firmanın, tahsis edilen miktarın üzerinde teslim ettiği yakıtı ÖTV mükelleflerinden satın almış olması halinde, bu teslimlerle ilgili olarak teslim bedeline dahil edilmeyen ÖTV tutarı ile bunun üzerinden hesaplanacak KDV tutarı da, sorumlu sıfatıyla dağıtıcı firma adına tarh edilecektir.

Öte yandan, bir defada ya da yıllık olarak tahsis edilen miktardan daha fazla ÖTV’si sıfıra indirilmiş yakıt alanların yakıt alım defterlerine el konulacak ve KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesince (kazancı gerçek usulde vergilendirilmeyen balıkçıların, balıkçı teknesinin bağlama limanının bulunduğu yer vergi dairesince) limit aşımının yapıldığı faaliyet dönemiyle ilgili olarak kullanıcı incelemeye sevk edilecektir. İnceleme sonucu kullanıcı adına ceza uygulanması veya limit aşımına ilişkin olarak dağıtıcı firma adına yapılan tarhiyatın dışında bir tarhiyat yapılması halinde, gerek rapor uyarınca tarhedilen vergi, buna ilişkin gecikme zammı ve gecikme faizi ile uygulanan cezanın, gerekse önceki paragrafta belirtildiği şekilde dağıtıcılar adına tarhedilen vergi, gecikme zammı, gecikme faizi ve cezaların ödenmesi şartıyla, yakıt alım defteri kullanıcıya iade edilecek veya yenisi düzenlenebilecektir.

Ancak kullanıcının tahsis edilen miktarı aşan kısma ilişkin olarak, tahsis edilen miktarı aştığı tarihte yürürlükte olan ÖTV ve bunun üzerinden hesaplanan KDV tutarları toplamının üç katı tutarında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde (5 numaralı fıkrası hariç) sayılan teminatlardan herhangi birisini, kendisini incelemeye sevk eden vergi dairesine vermesi halinde, dağıtıcı adına yapılan tarhiyata bağlı ödeme yapılması ve/veya kullanıcı hakkında inceleme raporu düzenlenmesi beklenilmeksizin yakıt alım defteri iade edilecek veya yeni yakıt alım defteri düzenlenebilecektir.

Dağıtıcı adına yapılan tarhiyata bağlı ödemelerin yapılmış olması, kullanıcı adına düzenlenecek vergi inceleme raporunun vergi dairesine intikali ve bu raporda tarhiyat yapılmış ise bu tarhiyatla ilgili ödemelerin yapılmış olması halinde, verilen teminat çözülecektir.

b) YMM Raporlarının Süresinde Verilmemesi
Bu Tebliğin 4/a bölümünde belirtilen YMM faaliyet raporlarını süresinde vermeyen deniz yakıtı kullanıcılarının yakıt alım defterlerine vergi dairesi tarafından el konulacak ve bunlara 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Vergi daireleri bu kullanıcılardan, ilgili faaliyet dönemine ilişkin raporu 30 günlük süre içerisinde ibraz etmelerini yazılı olarak isteyecektir. 30 günlük süre içerisinde istenilen YMM faaliyet raporunu ibraz eden ve uygulanan özel usulsüzlük cezasını da ödeyen kullanıcılara, bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde el konulan yakıt alım defterleri iade edilecek, yeni yakıt alım defterine ihtiyaç duymaları halinde ise yeni defter düzenlenebilecektir. Ancak 30 günlük süre içerisinde de anılan raporu vermeyen kullanıcılar ilgili dönemlere ilişkin olarak vergi incelemesine sevk edilecektir.

Yapılan vergi incelemesi sonucunda herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi ve uygulanan cezaların ödenmesi halinde, el konulan defterler iade edilecek veya yenisi verilebilecektir.

c) Diğer Hususlar
Bu Tebliğ ile istenilen bildirimlerin deniz yakıtı kullanıcıları veya dağıtıcıları tarafından Başkanlık ve Müsteşarlığa doğru olarak ve zamanında gönderilmemesi halinde, sorumlular adına Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi gereğince özel usulsüzlük cezası uygulanır.

Deniz yakıtı kullanıcıları ve dağıtıcılarının, yukarıda (a) ve (b) bölümlerinde belirlenenler dışında bu Tebliğ ile belirlenen usul ve esaslara uymamaları nedeniyle vergi ziyaına sebebiyet vermeleri halinde, ziyaa uğratılan vergi bunlar adına tarh olunur ve bu tarhiyata Vergi Usul Kanununun 344 üncü maddesine göre vergi ziyaı cezası uygulanır.

Öte yandan, deniz yakıtı kullanıcıları adına yapılan vergi incelemeleri sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde sayılan hallere temas eden bir amme alacağının salınması için gerekli muamelelere başlanırsa, kullanıcıların el konulmuş olan yakıt alım defteri, teminat gösterilse dahi inceleme sonuçlanıncaya kadar kendilerine verilmeyecek, yakıt alım defterine el konulmamışsa el konulacaktır. Anılan Kanunun 359 uncu maddesinde sayılan suçların işlenmiş olduğunun kesinleşmesi halinde ise bu kullanıcılara yeni yakıt alım defteri verilmeyecektir.”
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.