Numara : 69
Tarih : 15.10.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/69
 
KONU : Transfer Fiyatlandırması Hakkında Yeniden Hazırlanmış Olan Kararname ve Genel Tebliğ Taslaklarındaki Değişiklik ve Yenilikler
 
Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımına ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığınca 1 Haziran 2007 tarihinde yayımlanmış olan Taslak Kararname ile 5 Temmuz 2007 tarihinde yayımlanmış olan Taslak Genel Tebliğ, 11 Ekim 2007 tarihi itibariyle yeniden düzenlenmiş olup görüş ve öneriler için tekrar kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu Taslak Kararname ve Taslak Genel Tebliğde yapılan değişiklikler ve yenilikler bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.
 
1.           Yenilenen Taslak Kararnamedeki Değişiklikler
 
1.1.        İşleme Dayalı Net Kar Marjı Yöntemi Yeniden Tanımlanmıştır
 
İşleme dayalı net kar marjı yöntemi, “doğrudan ve dolaylı maliyetlerin indirilmesinden sonra elde edilen faaliyet karını, satışlara, maliyetlere, varlıklara ve benzeri mali büyüklüklere oranlayarak elde edilen kar düzey göstergelerini esas alan ve net kar marjlarının karşılaştırılmasına dayanan bir yöntem”, olarak  yeniden tanımlanmıştır.
 
1.2.       Peşin Fiyatlandırma Anlaşmaları (PFA) İçin Kapsam ve İlk Başvuru Tarihinde Değişiklik Yapılmıştır
 
01.01.2009 tarihinden itibaren tüm kurumlar vergisi mükelleflerine, peşin fiyatlandırma anlaşması (PFA) yapabilmek üzere Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na (“İdare”) başvuru yapma imkanı getirilmiştir. Bu çerçevede, 01.01.2008 tarihinden itibaren Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı olan kurumlar vergisi mükellefleri; 01.01.2009 tarihinden itibaren ise, tüm kurumlar vergisi mükellefleri ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı işlemlerine ilişkin olarak belirlenecek yöntem konusunda PFA yapmak üzere İdare’ye başvurabileceklerdir. 
 
1.3.       PFA’ların Yenilenmesine İlişkin Açıklayıcı Hükümler Getirilmiştir
 
PFA yenilemesi için anlaşma süresinin bitiminden en az 9 ay önce İdare’ye başvuru yapma şartı getirilmiştir.
 
1.4.       PFA’ların Revize Edilmesini Gerektiren Hallerle İlgili Açıklamalar Yapılmıştır
 
Aşağıdaki durumların gerçekleşmesi halinde PFA revizesi mümkün olabilecektir:
 
a)      PFA’da yer alan kritik bir varsayımın gerçekleşmemesi,
b)      PFA koşullarında önemli bir değişikliğin gerçekleşmesi,
c)      Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları da dahil, yasal düzenlemelerde PFA’yı etkileyecek değişikliklerin gerçekleşmesi,
d)      Mükellef ile İdare ve diğer ülkenin Vergi İdaresi arasında gerçekleştirilmiş iki taraflı PFA’larda, diğer ülke Vergi İdaresinin anlaşmayı revize etmesi, yürürlükten kaldırması veya iptal etmiş olması
 
2.          Yenilenen Taslak Genel Tebliğdeki Değişiklikler
 
2.1.       İşveren-Hizmet Erbabı İlişkisi İçinde Bulunan Kurum Çalışanları İlişkili Kişi  Kapsamından Çıkarılmıştır
 
Kurum çalışanının, Kurum ile ilişkisi sadece işveren-hizmet erbabı ilişkisinden ibaret ise, Kurum çalışanı, yapılan ücret ödemelerinin değerlendirilmesi bakımından ilişkili kişi kapsamında değerlendirilmeyecektir.
 
2.2.       Ticari Faaliyet Çerçevesindeki Bayilik İlişkisi Kapsama Girmeyecektir
 
Bir gerçek kişi/kurum ile bir başka gerçek kişi/kurum arasında olağan ticari faaliyet çerçevesinde sadece bayilik ilişkisi bulunması halinde, söz konusu gerçek kişiler/kurumlar bayiliğe ilişkin ticari işlemler açısından ilişkili kişi kapsamında değerlendirilmeyeceklerdir.
 
2.3.       İki Taraflı veya Çok Taraflı Peşin Fiyatlandırma Anlaşması (PFA) Talep Etme İmkanı Getirilmiştir
 
PFA için başvuruda bulunan mükellefler iki taraflı veya çok taraflı PFA talep edebileceklerdir. İdare, işlemin birden fazla ülkeyi ilgilendirdiğini tespit ederse, ilgili ülkelerle Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (ÇVÖA) bulunması ve PFA’nın uygun olması şartıyla, ÇVÖA çerçevesinde değerlendirme yapacaktır.
 
2.4.       Kurumlar Vergisi Mükellefleri Açısından Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresine Kadar Hazırlanması Gerektiği Belirtilmiştir
 
Taslak Tebliğin ilk halinde yıllık transfer fiyatlandırması raporu ile Tebliğde ayrıca belirtilen bilgi ve belgelerin sadece istenildiğinde Mali İdare’ye ibraz edileceği belirtilmiş idi. Yeniden hazırlanan Taslak Tebliğde ise, kurumlar vergisi mükellefleri açısından, yıllık transfer fiyatlandırma raporu ve Tebliğde belirtilen bilgi ve belgelerin kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlanması gerektiği belirtilmiştir. Dolayısıyla, kurumlar vergisi mükelleflerinin, 2007 yılı için bu hazırlıklarını 2007 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresinin sonu olan 25 Nisan 2008’e kadar tamamlamaları gerekmektedir. Gelir Vergisi mükellefleri ise yıllık rapor hazırlamak zorunda değillerdir. Sadece Tebliğde belirtilen bilgi ve belgeleri hazır bulundurup istendiğinde İdare’ye ibraz etmek zorunlulukları bulunmaktadır.
 
2.5.       Gayr-i Maddi Hakların Transfer Fiyatlandırması ile İlgili Açıklamalar Yapılmıştır
 
Taslak Tebliğin ilk halinde ilişkili kişiler arasındaki gayr-i maddi hak transfer ve kullanımı ile ilgili transfer fiyatlandırması konusuna hiç değinilmemekte idi. Yeniden hazırlanan Taslak Tebliğde, gayr-i maddi haklar ile ilgili işlemlerde emsallere uygun bedelin tespitinde kullanılacak yöntemler açıklanmıştır.
 
2.6.       Grup Şirketlerinde Devamlı Rastlanan Grup İçi Hizmetlerin Transfer Fiyatlandırması Konusunda  Açıklamalar Yapılmıştır
 
OECD prensipleri ve uluslararası uygulamalar çerçevesinde, grup içi hizmetlerde, hizmeti veren tarafından katlanılan maliyetlerin dağıtım anahtarı kullanılmak suretiyle grup şirketlerine -hizmetten faydalandıkları ölçüde- dağıtımı esası kabul görmüş ve bu esasta belirlenen hizmet bedellerinin emsallere uygun olarak değerlendirileceği belirtilmiştir.
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.