Numara : 82
Tarih : 23.11.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/82
 
KONU: Transfer Fiyatlandırması Açısından Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin  Kurumlar Vergisi Beyan Süresine Kadar Yapmaları Gereken Yıllık Belgelendirme Zorunlulukları
 
11 Ekim 2007 tarihinde ikinci taslak halinde Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde  yayımlanmış olan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında 1 Seri No’lu Genel Tebliğ, son değişikliklerle birlikte 18.11.2007 tarih ve 26704 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
 
Söz konusu Genel Tebliğ’in 7.1 no’lu bölümünde detayları verilmiş olan, kurumlar vergisi mükelleflerinin transfer fiyatlandırması açısından kurumlar vergisi beyan süresine kadar yapmaları gereken yıllık belgelendirme zorunlulukları bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.
 
1.        Tüm Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Doldurulması Gereken Forma İlişkin Bilgi
 
Kurumlar vergisi mükelleflerinin, ilişkili kişilerle bir hesap dönemi içinde yaptıkları mal veya hizmet alım ya da satım işlemleri ile ilgili olarak Tebliğ’in 2 no’lu ekinde yer alan “TRANSFER FİYATLANDIRMASI, KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM ve ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FORM”u doldurmaları ve kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, bağlı bulunulan vergi dairesine göndermeleri gerekmektedir.
 
2.        Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na Kayıtlı Mükelleflerin Yıllık Belgelendirme Zorunluluğu
 
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemlere ilişkin olarak Tebliğ’in 3 no’lu ekinde yer alan formata uygun şekilde, “YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU”nu kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlamaları ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda Mali İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur.
 
3.        Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na Kayıtlı Mükellefler Dışında Diğer Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Yıllık Belgelendirme Zorunluluğu
 
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükellefler dışında diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptığı yurt dışı işlemlere ilişkin olarak yine Tebliğ’in 3 no’lu ekinde yer alan formata uygun şekilde, “YILLIK TRANSFER FİYATLANDIRMASI RAPORU”nu kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresine kadar hazırlamaları ve bu süre sona erdikten sonra istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri zorunludur.
Ancak, söz konusu mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle yaptıkları yurt içi işlemlere ilişkin bilgi ve belgeleri istenmesi durumunda İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz etmeleri gerekmektedir.
 
4.        Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun İçermesi Gereken ve  Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na Kayıtlı Mükellefler Dışında Diğer Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Yurt İçi İşlemlerine İlişkin Bulundurması Gereken Bilgi ve Belgeler
 
Yıllık transfer fiyatlandırması raporunun içermesi gereken ve  Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı mükellefler dışında diğer kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt içi işlemlerine ilişkin olarak bulundurmaları gereken bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir:
 
·          Mükellefin faaliyetlerinin tanımı, organizasyon yapısı (merkez, şube) ve ortakları, sermaye yapısı, içinde bulunduğu sektör, ekonomik ve hukuki geçmişi hakkında özet bilgiler, ilişkili kişilerin tanımı (vergi kimlik numaraları, adresleri, telefon numaraları vb.) ve bu kişiler arasındaki mülkiyet ilişkilerine ilişkin bilgiler
 
·          Üstlenilen işlevleri, sahip olunan riskleri ve kullanılan varlıkları içeren tüm bilgiler,
 
·          İşlem konusu yıla ilişkin ürün fiyat listeleri,
 
·          İşlem konusu yıla ilişkin üretim maliyetleri,
 
·          İşlem konusu yıl içinde ilişkili ve ilişkisiz kişilerle yapılan işlemlerin miktarı ile fatura, dekont ve benzeri belgeler,
 
·          İşlem konusu yıl içinde ilişkili kişilerle yapılan tüm sözleşme örnekleri,
 
·          İlişkili kişilere ait özet mali tablolar,
 
·          İlişkili kişiler arasındaki işlemlere uygulanan şirket içi fiyatlandırma politikası,
 
·          İlişkili kişiler tarafından farklı muhasebe standartları ve yöntemleri kullanılıyor ise bunlara ilişkin bilgi,
 
·          Gayri maddi varlıkların mülkiyetine ve alınan veya ödenen gayri maddi hak bedellerine ilişkin bilgi,
 
·          Kullanılan transfer fiyatlandırması yönteminin seçilme nedeni ve uygulanmasına ilişkin bilgi ve belgeler (iç ve/veya dış emsaller, karşılaştırılabilirlik analizi),
 
·          Emsallere uygun fiyat ya da kâr marjının saptanmasında kullanılan hesaplamalar ve yapılan varsayımlara ilişkin ayrıntılı bilgiler,
 
·          Belli bir emsal fiyat aralığı tespit edilmişse, bu aralığın tespitinde kullanılan yöntem,
 
·          Emsal fiyatın tespit edilmesi için gerekli diğer belgeler.
 
Mali İdare gerekli gördüğü takdirde mükelleften ilave bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir. İlgili bilgi ve belgelerin yabancı dilde yazılmış olmaları halinde, bunların Türkçe çevirilerinin de ibraz edilme zorunluluğu bulunmaktadır.
 
Öte yandan, yukarıda belirtilen Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunu hazırlamak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin istihdam ilişkisi içinde bulunmaları nedeniyle ilişkili kişi sayılanlarla yaptığı işlemlere ilişkin bilgi ve belgelere düzenlenecek raporda yer vermelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak söz konusu bilgi ve belgelerin istenmesi durumunda Mali İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
 
     
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.