Numara : 48
Tarih : 3.4.2008
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2008/48
 
KONU Serbest Bölgelerdeki Alıcılara, Tüketilmek ve Kullanılmak Amacı İle Yapılan İhracatın, KDV İhracat İstisnasından Yararlanması İçin “Gümrük Beyannamesi” Yerine “ Serbest Bölge İşlem Formu” Tevsik Edici Belge Olarak Kabul Edildi.
 
Gelir İdaresi Başkanlığının Resmi internet sitesinde yayınlanan 31.03.2008 tarihli B.07.1.GİB.0.01.53/5373-32101 sayılı ihracat istisnası hakkında genel yazı ile; Serbest Bölgelere giren çıkan eşyanın cins nevi miktar ve kıymetini belirten ve gümrük beyannamelerinde yer alan bilgileri ihtiva eden “ Serbest Bölge İşlem Fonu ” nun KDV ihracat istisnasında tevsik (ispat edici) belge olarak kullanılabileceği açıklanmıştır.
 
Bilindiği üzere; Serbest Bölgedeki alıcılara yapılan teslim konusu malın, T.C Gümrük Bölgesinden çıkarak Serbest Bölge’ye vasıl olması nedeniyle ihracat sayılmakta ve KDV Kanununun 11 ve 12 nci maddeleri gereğince KDV’den istisna edilmektedir.
İncelemelerde, KDV Kanunun 12-1-a  maddesinde belirtilen şartlar dahilinde gerçekleştirilen ihracat istisnası kapsamındaki teslimlerin tevsikinde (ispatlanmasında) asli belge olarak “ Gümrük Beyannamesi ” aranmaktadır.
 
Ancak, Gümrük Kanununun (152/b) ve (158/1) maddeleri gereğince, ihracına bağlı olanaklardan yararlanan eşyaların, serbest bölgelerde tüketilmesi veya kullanılmasının açık olması durumunda söz konusu eşyaların ihracata bağlı imkanlardan faydalanamayacağından bahisle, bu eşyaların serbest bölgelere sevkinde, gümrük idarelerince gümrük beyannamesi düzenlenmemesi sadece Serbest Bölge İşlem Formu kullanılması, ihracat KDV iade incelemelerinde ispate edici belge olarak kabulü konusunda sıkıntı yaratmıştır.
  
Bu nedenle, Maliye Bakanlığı, Gümrük Müsteşarlığı’nın 25.02.2008 tarih ve 5074 sayılı yazılarına istinaden; Serbest Bölgelere yürürlükteki ihracat ve gümrük mevzuatlarına uygun olarak, doğrudan bir üretimin girdisi olmaksızın Serbest Bölgelerde tüketilmek veya kullanılmak üzere yapılan yiyecek, içecek, temizik maddeleri gibi eşyaların teslimi, Serbest Bölgedeki alıcılara yapıldığının ve Serbest Bölgeye vasıl olduğunun “Gümrük Beyannamesi” yerine “Serbest Bölge İşlem Formu” ile tevsik edilmesi halinde de ihracat istisnası kapsamında değerlendirileceği hususunu  netleştirerek bu konudaki tereddütleri gidermiştir.
 
 
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 

Deloitte Türkiye