Numara : 79
Tarih : 25.9.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/79
 

KONU

Taşıt Vergisi (Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi) İle İlgili Olarak Ankara 4. Vergi Mahkemesince Verilen Yürütmeyi Durdurma Kararının Sonuçları

Anayasa Mahkemesince yürürlüğü durdurulan Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi yerine 4962 sayılı Kanun ile getirilen Taşıt Vergisinin ödenme süresinin son günü 30 Eylül 2003 Salı günüdür. Ancak kamuoyuna da yansıdığı üzere Ankara 4. Vergi Mahkemesi, ödemiş olduğu taşıt vergisinin terkini ve iadesine ilişkin olarak yapılan şahsi bir başvuru ile ilgili olarak yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. Söz konusu yürütmeyi durdurma kararı, sadece dava açan şahsın taşıt vergisini kapsamaktadır. Dolayısıyla hukuk yaratıcı herhangi bir yönü bulunmadığından diğer mükellefler bakımından hüküm ifade etmemektedir.

Anayasa Mahkemesince konuya ilişkin olarak 4962 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemenin yürürlüğünü durdurulması veya düzenlemenin iptali yönünde karar verilmediği sürece diğer mükellefler bakımından yerel bir mahkeme olan Ankara 4. Vergi Mahkemesinin söz konusu yürütmeyi durdurma kararının davayı açan kişi dışındakilere herhangi bir etkisi yoktur. Ankara 4. Vergi Mahkemesinin sözü edilen yürütmeyi durdurma kararı, Mahkemenin taşıt vergisi alınmasına yönelik düzenlemenin Anayasaya aykırılık iddiasını ciddi bularak Anayasa Mahkemesine başvuracağını göstermektedir. Diğer yandan anamuhalefet partisinin taşıt vergisinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurduğu da bilinmektedir.

Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümemektedir. Bu nedenle 30 Eylül 2003 tarihine kadar söz konusu yürütmeyi durdurma veya iptal kararı verilmezse taşıt vergisinin ceza ve faizi ile birlikte ödenmesi söz konusu olabilecektir.
Bununla birlikte, diğer vergi mahkemelerinin, Ankara 4. Vergi Mahkemesinin kararı doğrultusunda karar vermeleri olanak dahilindedir. Bu nedenle, taşıt vergisine ilişkin ödemenin ihtirazi kayıtla yapılarak, ödeme tarihini takip eden  30 gün içerisinde Vergi Mahkemesinde dava açılması mümkündür. Açılacak davada yürütmenin durdurulmasının talep edilmesi ve Mahkemece kabul görmesi halinde ödenen verginin nihai Mahkeme kararından önce iade alınması mümkün olabilecektir.

Bu aşamada, açılacak davanın haklılığı veya Mahkemece kabul edilip edilmeyeceği ile ilgili hukuki değerlendirmelere girmeyi uygun görmüyoruz. Konuya ilişkin değerlendirmeler Vergi İdaresince kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Bir kez daha vurgulamak istediğimiz husus, Ankara 4. Vergi Mahkemesinin konuya ilişkin yürütmeyi durdurma kararının sadece dava açan kişi bakımından hüküm ifade ettiği, Anayasa Mahkemesince iptal edilmediği veya yürütmenin durudurulması kararı verilmediği sürece taşıt vergisine ilişkin düzenlemenin geçerli olduğudur.

Vergi Mahkemesinde açılacak davaya ilişkin  dilekçe örneğine Ankara Ticaret Odasının “www.atonet.org.tr” adresindeki web sayfasından ulaşılabilmektedir.

Vergi Mahkemesinde dava açmak isteyenlerin aşağıdaki konulara dikkat etmeleri gerekir.
- Dava dilekçesinin ödemenin yapıldığı günü izleyen 30 gün içerisinde Vergi Mahkemesi kalemine elden verilmesi gerekir.
- Davanın gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı bulunulan vergi dairesi değil taşıtın kayıt ve tescil edildiği yerin motorlu taşıtlar vergisi uygulamasıyla görevli vergi dairesi hasım (taraf) gösterilmek suretiyle açılması gerekir. (Örneğin İstanbul’da Nakil Vasıtaları Vergi Dairesi Müdürlüğü, Ankara’da Yeğenbey Vergi Dairesi Müdürlüğü).
- Taşıt vergisi tahakkuku tahsile bağlı olan bir vergi niteliğinde olduğundan beyanname verilmemektedir. Bu nedenle, dava açabilmek için ödemenin ihtirazi kayıtla yapılması gerekir. Bunun içinse, verginin vergi dairesine ödendiği durumda vergi dairesi tahsil makbuzu üzerine ihtirazi kayıt şerhinin konulması veya ödeme bankaya yapılmışsa ilgili vergi dairesine ayrıca ihtirazi kayıt dilekçesi verilmelidir (dilekçenin en geç ödemenin yapıldığı gün vergi dairesi kayıtlarına geçirilmesi uygun olacaktır).
- Bankalara yapılan ödemeler, vergi tahsiline yetkili kılınan bankalar ile Maliye Bakanlığı arasında yapılan protokol hükümlerinde belirlenen çerçevede gecikmeli olarak vergi dairesine aktarılmaktadır. Bu nedenle, dava açıldığı sırada vergi dairesince verilen bir tahsilat makbuzunun olmaması usul bakımından hukuki sorun yaratabilir. (Açılan davanın kabul edilmesi Anayasaya aykırılık iddiasının ciddi bulunmasına bağlı olacağından, bu konunun Mahkemelerin kararını etkilemeyeceğini düşünüyoruz.)
- Vergi Usul Kanununun 112 nci maddesinin 5 numaralı bendine göre; ihtirazi kayıtla beyan edilip ödendikten sonra yargı kararına göre iade edilip yine yargı kararı uyarınca tahsili gereken vergilere, iade tarihinden yargı kararının vergi dairesine tebliği tarihine kadar geçen süre için gecikme faizi uygulanmaktadır. Bu nedenle, Vergi Mahkemesinin kararına göre taşıt vergisinin iade alındığı durumda, eğer Anayasa Mahkemesi konuyla ilgili iptal kararı vermez ise Vergi Mahkemesi nihai kararında bu duruma uymak ve taşıt vergisini onamak durumunda kalacaktır (bu Kararın Danıştay’da temyizi bize göre farklı bir sonuç getirmeyecektir). Bu durumda, taşıt vergisini gecikme faizi ile birlikte Vergi Dairesine tekrar ödemek gerekecektir.
- İade alınan taşıt vergisi için daha önce yapılan gider kaydının düzeltilerek gelire kaydedilmesi veya giderlerden çıkartılması gerektiği unutulmamalıdır.
Örnek ihtirazi kayıt dilekçesi aşağıda verilmektedir.
“İhtirazi Kayıt İle Ödeme Dilekçesi
....Vergi Dairesi Müdürlüğüne
Adımıza kayıtlı ...... trafik plaka numaralı ....marka, ... model motorlu araca ilişkin (ekli listede trafik plaka numaraları ve marka ve model yıllarına ilişkin bilgileri yer alan motorlu araçlarımıza ilişkin) 4962 sayılı Kanunun 21 inci maddesi ile ihdas olunan Taşıt Vergisini ihtirazi kayıtla ödüyoruz. Taşıt Vergisi, aynı konuya ilişkin olarak 4837 sayılı Kanun ile ihdas edilen ve Anayasa Mahkemesince yürürlüğü durdurulan Ek Taşıt Alım Vergisi yerine getirilmiştir ve Anayasaya aykırıdır.

Bu nedenle, Anayasaya aykırı olan bir Kanun ile tarhiyatı ve tahsilatı gerçekleştirilen söz konusu taşıt vergisinin terkin edilerek tarafımıza iade edilmemesi halinde her türlü yargı yoluna başvurma hakkımızın saklı olduğunu bilgilerinize arz ederiz.
 
Şirket adı/unvanı (kaşe) üzerine yetkili imzalar
 
EK: Ödeme makbuzu fotokopileri”
 
NOT: 1) 7/8/2003 tarihi itibariyle sahip olunan taşıtların bu tarihten sonra satılması halinde taşıt vergisinin alıcı tarafından değil satıcı tarafından ödenmesi gerekir.
           2) 4837 sayılı Kanuna göre ek motorlu taşıtlar vergisi ödenmiş taşıt yerine 7/8/2003 tarihinden önce başka bir taşıt satın alınmışsa, satılan taşıt nedeniyle ödenmiş olan ek motorlu taşıtlar vergisinin, yeni satın alınan taşıtla ilgili olarak ödenmesi gereken taşıt vergisine mahsubu mümkündür. Bunun için, ilgili taşıt vergi dairesine başvurulması gereklidir.
 
Yukarıda yer verilen konularla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.