Numara : 66
Tarih : 13.8.2003
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/66

 
 
KONU
 
Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Uygulamasında Ciro ve Beyaz Cirolu Çeklerin Durumu
 

Maliye Bakanlığı daha önce 320 ve 323 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile duyurduğu 10 Milyar Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerin banka, özel finans kurumları veya PTT aracı kılınarak yapılması zorunluluğuna ilişkin olarak yayımlamış olduğu “VUK-1/2003-1/ Tahsilat ve ödemelerde tevsik uygulaması 1” sayılı Vergi Usul Kanunu sirkülerinde ödeme ve tahsilat işlemlerinde ciro veya beyaz cirolu çeklerin kullanılması esasına ilişkin açıklamada bulunmuştur.
 
Maliye Bakanlığı’nın açıklamaları doğrultusunda ciro veya beyaz cirolu çeklerin belirli esaslar dahilinde ödeme ve tahsilat işlemlerinde kullanılması mümkün olacaktır. Bu konuda açıklamaların yeraldığı söz  konusu sirküler aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.
 
“T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü
 
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ /1
 
 

Konusu
: Tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu uygulaması
Tarihi
: 12.08.2003
Sayısı
: VUK-1/2003-1/ Tahsilat ve ödemelerde tevsik uygulaması 1
İlgili olduğu maddeler
: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 257

 
1.Giriş
 
Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, mükelleflerin 10.000.000.000 Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerini banka, özel finans kurumları veya Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü aracı kılınarak yapılması gerektiği hususu 320 ve 323 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile duyurulmuştur.
Söz konusu tebliğlerde tespit edilen toplam tutarı 10.000.000.000 Türk Lirasını aşan her türlü mal veya hizmet bedeli, avans, depozito ve pey akçesi gibi tahsilat ve ödemeler tevsik zorunluluğu kapsamındadır.
Bu ödeme ve tahsilat işlemlerinde ciro veya beyaz cirolu çeklerin kullanılması sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Tahsilat ve ödemelerde ciro ve beyaz cirolu çeklerin kullanımı
Banka sistemi içinde kaldığı müddetçe bir mal veya hizmet bedelinin müşterinin kendi çeki ya da ciro ettiği bir çek ya da beyaz ciro ile teslim ettiği bir çek ile ödenmesi imkan dahilindedir. Çekin tam ciro ve beyaz ciro ile devri mümkün bulunmaktadır.
Sattıkları mal veya hizmet bedellerini müşterilerinden aldıkları çeklerle tahsil eden ve ödemelerini de yine bu çeklerle yapan mükelleflerin çeklerini ciro etmelerinde uymaları gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.
Mal veya hizmet karşılığı alınan çekin tam ciro yapılması halinde çekin arkasında isim, unvan, vergi kimlik numarası ve adresinin yazılması yeterli olacaktır. Hamiline düzenlenen çekde aynı şekilde ciro edilebilecektir.
Mal veya hizmet bedellerini beyaz ciro ile tahsil edenler, bu çekleri için çek alım bordrosu” düzenlemelidirler. Bu bordroda çeki düzenleyen yada çeki devredenin adı,soyadı,vergi kimlik numarası ile imza ve kaşesinin bulunması gerekmektedir.
Öte yandan, 82 seri nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde açıklandığı üzere çekle yapılan ödemelerde müteselsil sorumluluk uygulamasına muhatap tutulmamak bakımından çekin tam ciro ile devri gerektiği tabiidir.
Çek alım bordrosu düzenledikten sonra bu çekler, satın alınan mal ve hizmet bedelleri karşılığı beyaz ciro ile verildiğinde “ çek teslim bordrosu” düzenlenecektir. Bu bordrolarda da kendisine ciro yapılan satıcının veya yetkilisinin adı,soyadı vergi kimlik numarası ile imza ve kaşesinin bulunmasına zorunludur.
Çek alım veya teslim bordrosunda birden fazla çekin bulunması halinde çeki keşide veya son ciro edenlerin isim ve unvanları ile çek tutarları bordroya ayrı ayrı yazılmalıdır.
 
 
Osman Arıoğlu
Gelirler Genel Müdürü”
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş