Numara : 85
Tarih : 28.10.2003
 VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2003/85

KONU
 
Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğu Uygulamasına İlişkin Yeni Esaslar
 

Maliye Bakanlığınca yayımlanan 324 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (R.G.: 28/10/2003; 25273) daha önce 320 ve 323 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile duyurulan, 10 Milyar Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerin banka, özel finans kurumları veya PTT aracı kılınarak yapılması zorunluluğuna ilişkin olarak vadeli satışlar ile cari hesap ve serbest meslek erbabı ödemelerinin tevsikine ilişkin belirlemelerde bulunmuştur.

Bu belirlemelere göre, vadeli satışlar, cari hesap ve serbest meslek erbabı ödemelerinin tevsiki aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

1. Vadeli Satışlarda Tevsik Uygulaması
Mükelleflerin ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden mal veya hizmet bedeli olarak yapılacak tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu için, tevsik kapsamında olan mal ve hizmet bedelinin 10.000.000.000 Türk Lirasını aşması yeterli olacaktır. Bir başka ifadeyle faturada gösterilen meblağın tevsik kapsamındaki tutarı aşması yeterlidir. Bu bedelin farklı tarihlerde ödenmesinde her bir ödemenin tahsilat ve ödemenin yapılacağı kurumlardan geçirilmesi gerekecektir.

Örnek: Mükellef A, 30.000.000.000 Türk Lirası bedelindeki bir malını satmış ve bunun faturasını düzenlemiştir. Ancak malın bedeli 5 eşit taksit halinde ödenecektir. Bu durumda, taksit tutarları olan 6 milyar lira tevsik zorunluluğu sınırı olan 10 milyar liranın altında kalmakla birlikte, fatura bedeli belirlenen limiti aştığından taksit tutarları banka, özel finans kurumları ve PTT aracılığıyla ödenecektir.

2. Cari Hesap Kullanılmasında Tevsik Uygulaması
İşletmelerin kendi ortakları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerle olan ve herhangi bir ticari içeriği olmayan nakit hareketlerinde işlem tutarı 10.000.000.000 Türk Lirasını aşıyor ise bunlar da tevsik kapsamında olacağından banka, özel finans kurumları veya PTT aracılığıyla tahsilat ve ödemeler yapılacaktır.

Örnek: A işletmesi ortağı olan B işletmesinden nakit olarak borç almıştır. Bu borç ticari bir içeriği olmamakla beraber nakit hareketi söz konusu olduğundan bedelin 10.000.000.000 Türk Lirasını aşması halinde tahsilat ve ödemeler banka, özel finans kurumları ve PTT aracılığıyla yapılacaktır.

3. Serbest Meslek Erbabında Tevsik Uygulaması
Serbest meslek erbabı, mesleki faaliyetlerine ilişkin ve tutarı 10.000.000.000 Türk Lirasını aşan her türlü tahsilatlarını banka, özel finans kurumu veya PTT aracılığıyla yapıldığını tevsik etmek zorundadır.
 
Yukarıda yer verilen konularla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.