Numara : 26
Tarih : 9.4.2002
 VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2002/26
 
KONU

Tabii Afet ve/veya Yangına Maruz Kalan Yatırımların Tamamlama Vizesi Taleplerinde İbraz Edilecek Belgeler (Teşvik Genelgesi No: 2002/1)

 
Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca yayımlanan; Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Genelge’de (R.G.: 07/04/2002; 24719) tabii afet ve /veya yangına maruz kalan yatırımların tamamlama vizesi taleplerinde ibraz edilecek belgeler ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.
 
Buna göre; tabii afet ve/veya yangına maruz kalan yatırımların tamamlama vizesi taleplerinde, 2000/1821 sayılı Kararnamenin 17 inci ve değişik geçici 1 inci maddeleri ile bu Kararın uygulanmasına ilişkin 2001/1 sayılı Tebliğin 39 ve 46 ncı maddeleri çerçevesinde aranan belgelerin ibraz edilememesi durumunda, aşağıdaki belgelerin Hazine Müsteşarlığına ibraz edilmesini müteakip, kısmi hasarlarda yatırım yerinde ekspertiz yapılarak, tamamının hasar görmesi halinde ise yatırım yerinde ekspertiz yapılmaksızın sonuçlandırılabilecektir.
 
- Belge kapsamında ithali yapılan makine ve teçhizata ilişkin  ilgili gümrük idaresinden temin edilecek gümrük giriş beyannamelerinin onaylı örnekleri,
- Alımı gerçekleştirilen yerli makine ve teçhizata ait satıcı firmalardan temin edilecek fatura nüshaları,
- Varsa diğer yatırım harcamalarına ait ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilecek belgeler,
- Arsa bedeli için ilgili tapu dairesinden temin edilecek tapu örneği,
- Bina-İnşaat harcamaları için ilgili belediyeden temin edilecek yapı ruhsatı ve/veya yapı kullanım izin belgesi örneği,
- Tabii afet ve/veya yangın durumunu tevsik eden Bayındırlık ve İskan Bakanlığı veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı il müdürlükleri veya itfaiye müdürlükleri veya ilgili diğer kurumlardan alınacak rapor ile varsa sigorta poliçesi örneği ile sigorta hasar ekspertiz raporu ve ilgili sigorta şirketinin hasarı karşılayıp karşılamadığına ilişkin yazı.

Ayrıca, tabii afet ve/veya yangın neticesinde bina ve/veya makine-teçhizatın hasara uğraması nedeniyle üretim faaliyetinin durduğu veya aksadığı yatırımlarda, söz konusu tabii afet veya yangından önce alınmış olan kapasite raporu veya onaylı örneğinin ibraz edilmesi kaydıyla, bu konudaki yatırım talepleri "yenileme" niteliğinde değerlendirilip, yatırım indirimi desteği hariç olmak üzere diğer destek unsurlarından yararlandırılmak üzere Teşvik Belgesi düzenlenebilecektir.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.