Numara : 98
Tarih : 31.8.2004
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2004/98
 
KONU
 
Süresinde Yurda Getirilmeyen İhracat Bedeli Dövizlerden Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna Yapılan Kesinti Kaldırıldı
 
 
2004/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (R.G.: 27/8/2004; 25566) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 8 inci maddesinin (c) fıkrası 27/8/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.
Söz konusu fıkra, yurda getirilmesi zorunlu ihracat bedeli dövizlerin, Karar'da öngörülen sürelerden sonra yurda getirilmesi halinde, ek süreler içinde olsa dahi, sürenin sonuncu gününde geçerli kur ile dövizin satıldığı günün kuru arasında meydana gelen olumlu farkın, ilgililere ödenmeyip Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'na aktarılmasını öngörüyordu.

Buna göre, 2004/7757 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlük tarihi olan  27/8/2004 tarihinden geçerli olmak üzere, süresinden sonra yurda getirilen dövizler için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonuna kesinti yapılmayacaktır.

Bununla birlikte, ihracat bedeli dövizlerin belirli sürelerde yurda getirilmesine ilişkin olarak 32 Sayılı Kararda yer alan düzenleme halen geçerliğini korumaktadır. Bu düzenlemeye göre;

Ticari amaçlarla ihraç edilen malların bedelinin, 32 sayılı Karar'da öngörülen özel haller ile Bakanlıkça uygun görülen mücbir sebeplerden kaynaklanan gecikmeler hariç, fiili ihraç tarihinden itibaren en çok 180 gün içinde ihracatçılar tarafından yurda getirilerek bankalara veya özel finans kurumlarına, Türk parası olması halinde tevsiki, döviz ise satılması zorunludur.

Ancak;
- Söz konusu ihracat dövizlerinin en az % 70'inin fiili ihraç tarihinden itibaren 90 gün içerisinde getirilerek bankalara veya özel finans kurumlarına satılması halinde bakiye % 30'una tekabül eden kısmı üzerinde ihracatçı serbestçe tasarruf edebilir.
- Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışında yerleşik kişilere yaptıkları teknik hizmet sözleşmelerine istinaden yurtdışındaki kişilere verdikleri hizmetler kapsamında (tamir, bakım, montaj hizmetleri ve benzerleri dahil) ve sözleşmede belirtilen hizmet bedeli içinde yurtdışına götürecekleri yedek parça ve malzemelerin ihraç işlemleri yürürlükteki ihracat rejimi hükümlerine tabidir.
- İşlenmemiş altın ihracatında, ihracat bedellerinin yurda getirilmesi zorunlu değildir.

Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlık,
- İhracat bedelinin süresinde, yurda getirilmesine engel olan haklı ve mücbir sebep hallerinde uygulanacak süre, ek süre ve döviz kuru konusundaki esasları,
- Özelliği olan ihracat konusu mal bedellerinin yurda getirilme süresine ilişkin usul ve esasları,
- İhracat bedellerinin süresi içinde yurda getirilmemesi halinde yapılacak işlemleri,
- Faktoring, leasing ve forfaiting işlemlerinde ihracat hesaplarının kapatılmasına ilişkin usul ve esasları,
- İhracatta ödeme şekillerine ilişkin usul ve esasları,
belirlemeye yetkilidir.
 
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.