Numara : 55
Tarih : 9.8.2005
 VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2005/55
 
KONU

Süresinde Verilmeyen Beyannamelerin Elektronik Ortamda Verilebilmesi ve Elektronik Ortamda Beyanname Verme Zorunluluğuna Uymamanın Yaptırımı

 
Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5398 Sayılı Kanun (R.G.: 21/7/2005; 25882) ile Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklik ile süresinde verilmeyen vergi beyannamelerinin kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda verilmeyen süresi geçmiş beyannamelere ilişkin tahakkuk fişi ve ihbarnamelerin elektronik ortamda tebliğ edilmesini mümkün kılacak düzenleme yapılmıştır. Ayrıca, elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilecek usulsüzlük cezasının miktarı farklılaştırılmıştır.

Buna göre, kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilecektir. Bu ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliği yerine geçecektir.

Maliye Bakanlığı, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak elektronik ortamda verilmeyen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir.

Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355 inci maddesine göre kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde 1/4 oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise 1/2 oranında uygulanacaktır.

Bu düzenleme Kanunun yayımı tarihi olan 21/7/2005 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.

Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.