Numara : 38
Tarih : 24.5.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
NO: 2002/38
 
KONU

Stopaj İadelerinin Tam Tasdik Raporuna Dayanılarak Teminatsız veya % 50 Oranında Teminatla Alınmasına Yönelik Vergi İdaresi Görüşü


31 Sıra Nolu Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliğine (R.G.: 20/7/2001; 24468) göre; yeminli mali müşavir ile süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükelleflerin 2002 yılı için 61 milyar lirayı aşmayan gelir ve kurumlar vergisi stopaj iadeleri, YMM'nin tam tasdik raporunda konuya ilişkin tespit ve hesaplamalara yer vermesi kaydıyla, teminat mektubu ve inceleme yapılmaksızın nakden veya mahsuben iade edilmektedir.
 
İade tutarının 61 milyar liralık sınırı aşması halinde, YMM'nin tam tasdik raporunda konuya ilişkin tespit ve hesaplamalara yer verdiği durumda bile iadenin vergi idaresinin yaptıracağı inceleme sonucuna göre yapılması gerekmektedir. İnceleme sonucu beklenmeksizin iade alınması ancak teminat mektubu verilmesi karşılığında mümkündür.
 
YMM ile süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesi bulunan mükellefler, iade tutarı ne olursa olsun, YMM'nin tam tasdik raporunda konuya ilişkin tespit ve hesaplamalara yer vermesi kaydıyla stopaj iadelerini inceleme sonucu beklenmeksizin teminat mektubu vererek almak istediklerinde, aynı Tebliğ gereği, teminatı iade tutarının % 50'si kadar verme imkanına sahiptir.
 
Bilindiği gibi, kurumlar vergisi tam tasdik raporları YMM’lerce Haziran ayı sonuna kadar (özel hesap dönemi bulunanlar için beyanname verme süresini izleyen ikinci ay sonuna kadar) mükelleflerin bağlı bulunduğu vergi dairelerine verilmektedir. Ancak 31 nolu Tebliğ ile getirilen incelemesiz iade alma veya indirimli teminat vermeden yararlanma imkanı, 30 Nisan 2002 tarihine kadar verilen 2001 yılı kurumlar vergisi beyannamelerine göre ortaya çıkan iadelerin, mükelleflerin bu tarihten itibaren vergi dairelerine olan diğer vergi borçlarına mahsuben iade alınabilmesini teminen tam tasdik raporlarının vergi dairelerine teslimi bakımından sıkışıklık yaratmıştır.
 
Gelirler Genel Müdürlüğü bir mükellefe vermiş olduğu 21/5/2002 tarihli ve 23087 sayılı yazılı görüşte (mukteza), 31 nolu Tebliğde belirtilen hadde kadar kadar yapılacak iadeler ile mahsuben iade taleplerinde tam tasdik raporunun vergi dairesine teslim edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Aynı yazıda, haddi aştığı için % 50 oranında teminat alınarak iade edilecek stopajlar için ise YMM’nin tam tasdik raporunun vergi dairesine mükellefin iade talebi tarihi itibariyle tesliminin şart olmadığı, süresinde düzenlenmiş tam tasdik sözleşmesinin varlığının yeterli olduğu görüşüne yer verilmiştir.

 
Buna göre, beyannameleri YMM tarafından tasdik edilen mükellefler, vergi dairesince istenmesi halinde tam tasdik sözleşmelerinin bir örneğini stopaj iadesini talep ettikleri tarih itibariyle vergi dairesine ibraz etmeleri durumunda teminatlarını % 50 oranında verebileceklerdir.
 
Bununla birlikte, haddi aşmayan iade talebi bulunan mükellefler, teminat mektubu vermeksizin iade almak istediklerinde, talep tarihi itibariyle tam tasdik raporunun vergi dairesine teslim edilmiş olması zorunludur. Tasdik raporunun iade talep tarihinde teslim edilmemiş olması nedeniyle teminat vererek iade almak istenildiğinde % 50 oranında teminat verilmesi yeterli olduğu gibi sonradan raporun teslim edildiği tarih itibariyle de bu teminatların çözülerek iade edilmesi, bizce mümkündür.
 
 
Saygılarımızla,
 
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.