Numara : 52
Tarih : 23.7.2002
VERGİ  SİRKÜLERİ
 NO: 2002/52

 
KONU
 
Sigorta veya Reasürans Şirketlerinin Sermayelerini Yeni Asgari Sermaye Tutarına Yükseltmelerine İlişkin Sigorta Murakabe Kanunu Tebliği
 

Sigorta Murakabe Kanununa İlişkin Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Devlet Bakanlığı tarafından yayımlanan 6 Sayılı Tebliğ (R.G.: 23/07/2002; 24824) uyarınca; 7397 sayılı Sigorta Murakabe Kanununun 539 sayılı K.H.K. ile değişik 2 nci maddesinin yedinci fıkrasına istinaden, aynı maddenin 2 inci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sigorta ve reasürans şirketlerinin asgari ödenmiş sermaye miktarı 8 trilyon Türk Lirasına yükseltilmiştir. Ancak, Tebliğin yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği hükme bağlanmış olup, sigorta ve reasürans şirketlerinin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmeleri için herhangi bir tarih belirtilmemiştir. Bu nedenle, yeni bir açıklama yapılmadığı sürece sermaye artırım işlemlerine başlanmasının uygun olacağı kanaatindeyiz.
Bu düzenleme sonrasında; Sigorta Murakebe Kanununun 539 sayılı KHK ile değişik 5 inci maddesi gereğince, sermaye artırımı nedeniyle anasözleşme değişikliği için Müsteşarlığın uygun görüşü aranmaktadır. 

Müsteşarlığın uygun görüşü alındıktan sonra Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  İç Ticaret Genel Müdürlüğüne ve şirket işlemlerini yürütmeye yetkili İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüklerine bir dilekçe ekinde;
- anasözleşmenin sermaye maddesinin eski ve yeni şeklini gösterir en az 3 nüsha tadil metnini,
- anonim şirketlerde yönetim kurulu kararını, limited şirketlerde ortaklar kurulu kararını,
- önceki sermayenin tamamının ödendiğine dair mali müşavir raporunu vermek suretiyle, müracaat etmeleri gerekmektedir.
Bu düzenleme gereği sermaye artırımını gerçekleştirmeyen sigorta ve reasürans şirketleri hakkında Sigorta Murakabe Kanununun 20 nci maddesi hükmüne göre ilgili Bakanlıkça işlem yapılabilecektir.

Saygılarımızla,
DRT Denetim Revizyon Tasdik
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.