Numara : 80
Tarih : 21.11.2007
VERGİ SİRKÜLERİ
 
NO: 2007/80
KONU SM, SMMM ve YMM Mesleklerine İlişkin  Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği Yayınlandı.
 
21 Kasım 2007 tarih ve 26707 sayılı resmi gazetede “ Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine Ilişkin Haksız Rekabet Ve Reklam Yasağı Yönetmeliği ” yayınlanmıştır.
 
Yönetmeliğe göre haksız rekabet; meslek mensuplarının birbirleriyle ve iş sahibi ile olan ilişkilerini etkileyen aldatıcı veya diğer şekillerdeki dürüstlük kurallarına aykırı davranışları ve mesleki uygulamaları olarak tarif edilmiştir.
 
Odalar ve Birlik, kendi bünyelerinde mesleki faaliyetlerin, haksız  rekabet teşkil etmeyecek şekilde ve reklam ilke ve kurallarına uygun olarak temini ve söz konusu yönetmeliğin uygulamasını gözetmek üzere “ Haksız Rekabetle Mücadele Kurulu ” teşkil edeceklerdir. Kurul re’sen veya şikayet üzerine  disiplin soruşturması başlatabilecektir.
 
Yönetmelikte aşağıdaki konularda açıklamalar yer almaktadır.
 
1.      Haksız Rekabet Sayılan Haller :
 
a.       Haksız rekabet yapmama yükümlülüğü
 
b.      Meslek mensupları arasında ve iş sahipleriyle ilişkilerde haksız rekabet
 
c.       Ücret ve diğer mali nitelikteki uygulamalar ile haksız rekabet
 
d.      Reklam yoluyla haksız rekabet
 
2.      Hak, yetki ve sorumluluklar :
 
a.       Odaların hak ve yetkileri
 
b.      Meslek mensubunun hakları
 
c.       İstihdam edenin sorumluluğu
 
 
3.      Reklam Kuralları :
 
a.       Reklam yasağı
 
b.      Tabela
 
c.       Basılı evrak
 
d.      Marka tescili yasağı
 
e.       Telefon rehberi
 
f.        Sirküler, kitapçık ve  tanıtım broşürleri basımı
 
g.       Kitap ve makale yayını
 
h.       Personel istihdamı ile ilgili duyurular
 
i.         Medya ilişkileri
 
j.        İnternet uygulamaları
 
k.      Yükümlülükler
 
4.       Haksız rekabetle mücadele kurulu
 
Yönetmelik 21.11.2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.
 
 
    
Yukarıda yer verilen konuyla ilgili ek bilgiye ihtiyaç duyduğunuzda lütfen tarafımızla irtibata geçiniz.
 
Saygılarımızla,
 
DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve "Deloitte Touche Tohmatsu" (bir Swiss Verein'i) ve onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.